Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3275. Sklep o razporeditvi finančnih intervencij za pospeševanje in razvoj živinorejske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 1995, stran 5492.

Na podlagi 14., 16. in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. novembra 1995 sprejel
S K L E P
o razporeditvi finančnih intervencij za pospeševanje in razvoj živinorejske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 1995
1. člen
Iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1995 je za področje živinoreje namenjenih 4,000.000 tolarjev.
2. člen
Upravičenci do interventnih sredstev iz proračuna Mestne občine Murska Sobota so fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z živinorejo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Mestne občine Murska Sobota in svojo dejavnost opravljajo na območju mestne občine.
3. člen
Za pospeševanje živinoreje v letu 1995 se uvedejo naslednje intervencije:
a) Govedoreja
1. Regresiranje nakupa plemenskih telic in krav molznic.
Višina regresa: 50.000 SIT/kom × 20 kom =1,000.000 SIT.
Upravičenci uveljavljajo regres ob nakupu plemenskih telic iz A kontrole, ki ima 100% poreklo in mlečnost matere nad 3000 l mleka v laktaciji in ob nakupu krave mlekarice; regres se uveljavlja na ŽVZ za Pomurje v Murski Soboti.
2. Sofinanciranje analize krme.
Analiza krme 20 vzorcev × 7.500 SIT = 150.000 SIT
Vzorci krme za analiziranje morajo biti odvzeti ob strokovni pomoči kmetijskega svetovalca ali tehnologa. Naročniki uveljavljajo sofinanciranje pri ŽVZ.
3. Sofinanciranje hladilnih naprav za mleko.
Sofinanciranje nakupa 5 hladilnih naprav × 50.000 SIT = 250.000 SIT
Fizične in pravne osebe uveljavljajo sofinanciranje na podlagi računa dobavitelja hladilne naprave pri Mestni občini Murska Sobota
b) Prašičereja
1. Regresiranje nabave plemenskega materiala:
regres v višini
– plemenski merjasci      20.000 SIT x 15 kom = 300.000 SIT
– breje plemenske
 mladice            10.000 SIT x 50 kom = 500.000 SIT
– ustrezne križanke
 L 12 in čistopasemske
 mladice            5.000 SIT x 70 kom = 350.000 SIT
Upravičenci so kmetje, oziroma vsi, ki se ukvarjajo s tržno prašičerejsko proizvodnjo in imajo potrdilo selekcijske službe, da so nabavili plemenski material na rejskem središču oziroma na selekcijski farmi.
Regres se uveljavlja z ustreznim dokumentom, ki ga izdela Živinorejsko veterinarski zavod pri ustreznem organu mestne občine.
Rok za uveljavljanje je do konca meseca januarja za prejšnje leto.
2. Sofinanciranje analize krme
Sofinancira se 50 % cene analize krme. Predvidenih je 20 vzorcev po 7.500 tolarjev kar znese 150.000 tolarjev.
Sofinanciranje analize krme se uveljavlja na enak način, kot je navedeno pod točko a) 2.
3. člen
Program za uveljavljanje regresa za pospeševanje ostalih kmetijskih dejavnosti ter sofinanciranje izobraževanja v kmetijstvu, opravljanje strokovnih raziskav in delovanje društev bo določen pozneje.
Št. 403-64/95
Murska Sobota, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost