Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3276. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci, stran 5493.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 84. in 117. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) ter 2. člena statutarnega sklepa Sveta Krajevne skupnosti Nemčavci z dne 4. 7. 1995, je Svet Krajevne skupnosti Nemčavci na seji dne 12. 11. 1995 po predhodni odločitvi na zboru občanov Krajevne skupnosti Nemčavci sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju in delu za območje Krajevne skupnosti Nemčavci.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 14. 1. 1996 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v Vaško-gasilskem domu v Nemčavcih.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje referundumskega programa, in sicer za:
– izgradnjo kanalizacije meteornih voda v naselju Nemčavci,
– obnova cest in ureditev pločnikov v naselju Nemčavci,
– rekonstrukcija ulične razsvetljave,
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov,
– urejevanje pokopališča,
– nadaljevanje izgradnje rekreacijskega centra Nemčavci,
– urejevanje in vzdrževanje objektov v lasti KS Nemčavci,
– financiranje funkcionalnih obveznosti Krajevne skupnosti Nemčavci,
– sofinaciranje nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– sofinanciranje drugih nalog in investicij pomembnejših za KS Nemčavci,
– financiranje delovanja Krajevne skupnosti Nemčavci.
4. člen
Za izvršitev programa bo potrebno 31,000.000 SIT. Višina sredstev zbranih s samoprispevkom bo predvidoma znašala 9,500.000 SIT. Ostala potrebna sredstva bo Krajevna skupnost Nemčavci zagotavljala iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, namenskih združevanj krajanov in drugih virov.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje 5 let, in sicer od 1. 2. 1996 do 31. 1. 2001.
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Nemčavci, zaposleni krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so zaposleni in prejemajo plačo, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v Krajevni skupnosti Nemčavci.
7. člen
V skladu z 12. členom zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) so plačevanja samoprispevka oproščeni krajani od naslednjih prejemkov: socialnih pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, odpravnin in štipendij ter učenci in študenti od prejemkov, ki izhajajo iz proizvodnega dela ter delovne prakse.
8. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Nemčavci, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v Krajevni skupnosti Nemčavci, in sicer v naslednji višini:
a) v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 10.000 SIT letno lastniki nepremičnin (gradbenih objektov) v Krajevni skupnosti Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v Krajevni skupnosti Nemčavci,
– 2% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje.
b) v delovni obveznosti:
– 3 delovne dni po 8 ur letno za krajana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane,
– 1 strojni delovni dan (traktor, tovornjak, gradbeni stroj itd.) letno, ki traja 8 ur letno za krajana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, kolikor poseduje lastni ali najemni stroj.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur znaša 4.000 SIT, za neopravljeni strojni dan pa 8.000 SIT.
9. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk 8. člena tega razpisa, ki bi nastale v času trajanja tega samoprispevka, bo Svet Krajevne skupnosti Nemčavci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo odražale dejansko obremenitev iz razpisa. O uskladitvi nesorazmerij bo zavezance samoprispevka obvestil na krajevno običajen način.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Nemčavci in ima naslednje besedilo:
.                   KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI
                        GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 14. 1. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu v Krajevni skupnosti Nemčavci, ki se uporabi za:
– izgradnjo kanalizacije meteornih voda v naselju Nemčavci,
– obnova cest in ureditev pločnikov v naselju Nemčavci,
– rekonstrukcija ulične razsvetljave,
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov v naselju Nemčavci,
– urejevanje pokopališča,
– nadaljevanje izgradnje rekreacijskega centra v Nemčavcih,
– urejevanje in vzdrževanje objektov v lasti KS Nemčavci,
– financiranje funkcionalnih obveznosti Krajevne skupnosti Nemčavci,
– sofinanciranje nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– sofinanciranje vseh drugih nalog in investicij pomembnejših za naselje Nemčavci,
– financiranje delovanja Krajevne skupnosti Nemčavci.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 2. 1996 do 31. 1. 2001.
Višina samoprispevka znaša :
a) v denarju:
– 2 % od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 10.000 SIT letno lastniki nepremičnin (gradbenih objektov) v Krajevni skupnosti Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v Krajevni skupnosti Nemčavci,
– 2% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje.
b) v delovni obveznosti:
– 3 delovne dni po 8 ur letno za krajana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane,
– 1 strojni delovni dan (traktor, tovornjak, gradbeni stroj itd.) letno, ki traja 8 ur letno za krajana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, kolikor poseduje lastni ali najemni stroj.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur znaša 4.000 SIT, za neopravljeni strojni dan pa 8.000 SIT.
.                   GLASUJEM
               ZA          PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Nemčavci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
13. člen
Finančna sredstva za izvedbo referenduma o sprejemu krajevnega samoprispevka v KS Nemčavci zagotovi Krajevna skupnost Nemčavci.
14. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določbe zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 38/85 in 46/86).
15. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajni način in v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/95
Nemčavci, dne 12. novembra 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Nemčavci
Štefan Barbarič l. r.

AAA Zlata odličnost