Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3261. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 5481.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane je delni zbor krajanov vasi Gorenje Brdo dne 6. 9. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Na podlagi rezultatov referenduma z dne 26. 11. 1995 se uvede samoprispevek v delu KS Poljane, naselje Gorenje Brdo (hišne št. 1–5 in 17) in del Malenskega vrha (hišna št. 1).
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo krajevne ceste Hlavče njive–Gorenje Brdo (Petelinov grič) v dolžini 1.284 m.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, to je od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 10,322.880 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 5,000.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referendum in lastnika nepremičnin na tem območju, ki tukaj nimata stalnega bivališča.
Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 6. 9. 1995.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
Gospodinjstva pod hišno št. Gorenje Brdo 1, 2 (nova hiša) in 4 prispevajo vsako po 1,060.000 SIT.
Gospodinjstvi pod hišno št. Gorenje Brdo 2 (stara hiša) in 3 prispevata vsaka po 662.500 SIT.
Gospodijstvo pod hišno št. Malenski vrh 1, prispeva 180.000 SIT. Lastnik nepremičnine pod hišno št. Gorenje Brdo 5 prispeva 210.000 SIT in lastnik nepremičnine pod hišno št. Gorenje Brdo 17 90.000 SIT.
Vsi zavezanci plačujejo samoprispevek v enakih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo do konca tekočega meseca.
6. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic računovodska služba KS Poljane.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št. 51510-842-027-82042.
7. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
8. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
9. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost