Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3228. Navodilo o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (PI), stran 5416.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena, drugega odstavka 60. člena ter prvega odstavka 61. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/95), uredbe o obveznosti posredovanja statističnih podatkov plačilnega prometa ter statističnih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 8/95 in 11/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-0168/95 z dne 6. 12. 1995) generalna direktorica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja
N A V O D I L O
o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (PI)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1
To navodilo predpisuje način in postopek za izvajanje mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: agencija).
Podlaga za izvajanje mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov (PI) je označevanje namenov plačil na plačilnih nalogih, predloženih nosilcem plačilnega prometa (agenciji, bankam, hranilnicam ter pošti) za opravljanje plačil v breme in v dobro računov, ki jih vodi agencija.
II. ŠIFRIRANJE PLAČILNIH NALOGOV
2
Nameni plačil se označujejo s šiframi na plačilnih nalogih, navedenih v navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95 in 70/95). pregled in vsebina šifer prejemkov in izdatkov sta določena v III. poglavju tega navodila.
V plačilne naloge se vpisujejo šifre v za to predvideni prostor - “šifra”, ki je sestavljen iz treh polj. V prvo polje se vpiše podatek “oznaka za zvezo”, v drugo polje se vpiše šifra izdatkov, v tretje polje pa šifra prejemkov. Pri gotovinskem nalogu za vplačilo (položnica) je drugo polje prazno, v tretje polje se vpiše šifra prejemkov. Pri gotovinskem nalogu za izplačilo (nalog za gotovinsko izplačilo), se v drugo polje vpiše šifra izdatkov, tretje polje je prazno.
Oznaka za zvezo se vpiše v skladu z navodilom o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje in navodilom za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95 in 70/95).
Kadar so podatki s plačilnih nalogov predloženi agenciji na magnetnih medijih (magnetni trak in PC disketa), se šifre prejemkov in izdatkov zapisujejo v skladu z navodilom za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki.
S katerimi šiframi se označujejo prejemki in izdatki po posameznih osnovnih računih razreda 6 - žiro in drugi računi udeležencev v plačilnem prometu in razreda 7 - računi izločenih sredstev pravnih oseb in računi za posebne namene iz navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95), je določeno v pregledu šifer prejemkov in izdatkov po osnovnih računih pravnih oseb, priloga.
3
S šiframi prejemkov in izdatkov označujejo namene plačil na plačilnih nalogih nalogodajalci.
Prejemke iz naslova razporejanja javnofinančnih in drugih prihodkov z razreda 8 - prehodni računi - na račune prejemnikov sredstev (proračuni, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije itd.) označujejo na plačilnih nalogih z ustreznimi šiframi organizacijske enote agencije, pristojni upravni organi in druge pravne osebe, ki javnofinančne in druge prihodke z razreda 8 razporejajo po predpisih in drugih podlagah.
Kadar je nalogodajalec fizična oseba oziroma samostojni podjetnik, vpisujejo šifre prejemkov nosilci plačilnega prometa (agencija, banke, hranilnice, pošta).
Šifre prejemkov in izdatkov, ki jih vpišejo nalogodajalci, organizacijske enote agencije preverijo. Če ne ustrezajo namenom plačil, jih popravijo.
III. PREGLED IN VSEBINA ŠIFER PREJEMKOV IN IZDATKOV
A) Pregled šifer prejemkov in izdatkov
4
1.  PREJEMKI
   PREJEMKI OD POSLOVNE DEJAVNOSTI
11  Prejemki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in storitev
12  Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov
13  Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih
   PREJEMKI OD INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI
15  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
16  Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev
17  Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
   PREJEMKI OD DEJAVNOSTI FINANCIRANJA
20  Vplačani kapital
21  Prejeta dolgoročna in kratkoročna posojila, krediti in depoziti
29  DRUGI PREJEMKI
2.  IZDATKI
   IZDATKI ZA POSLOVNO DEJAVNOST
30  Izdatki za nakup materiala, blaga in storitev
31  Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene
32  Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki
33  Izdatki za izplačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah
40  Izdatki za čiste plače in nadomestila čistih plač
43  Izdatki za socialno varnost
50  Izdatki za dajatve in takse
51  Prometni davek
52  Akontacije dohodnine
   IZDATKI ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST
70  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
71  Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev
72  Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
   IZDATKI ZA DEJAVNOST FINANCIRANJA
80  Vračilo kapitala
81  Vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, 
   kreditov in depozitov
82  Izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička
89  DRUGI IZDATKI
B) Vsebina šifer prejemkov in izdatkov
5
Prejemki po tem navodilu so povečanja stanja denarnih sredstev na računih pri agenciji.
Izdatki po tem navodilu so zmanjšanja stanja denarnih sredstev na računih pri agenciji.
6
Prejemki in izdatki so po izvoru razčlenjeni v tri temeljne skupine: v prejemke in izdatke poslovne dejavnosti, investicijske dejavnosti in dejavnosti financiranja.
Poslovna dejavnost je dejavnost povečanja oziroma zmanjšanja denarnih sredstev z opravljanjem glavne dejavnosti, ki ustvarja poslovni izid pravne osebe - imetnika računa, in opravljanjem drugih dejavnosti, ki ne sodijo v investicijsko dejavnost ali dejavnost financiranja.
Investicijska dejavnost je dejavnost povečanja oziroma zmanjšanja denarnih sredstev s pridobivanjem oziroma odtujevanjem dolgoročnih sredstev in drugih naložb.
Dejavnost financiranja je dejavnost povečanja oziroma zmanjšanja denarnih sredstev s povečanjem oziroma zmanjšanjem kapitala ali dolgov.
7
1. PREJEMKI
PREJEMKI OD POSLOVNE DEJAVNOSTI
ŠIFRA 11 Prejemki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in storitev
S to šifro se označujejo prejemki od:
– prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala,
– opravljenih storitev,
– opravnin (provizij),
– zavarovalnih in pozavarovalnih premij in drugih poslovnih prejemkov iz zavaro valne in pozavarovalne dejavnosti,
– odškodnin,
– licenčnin,
– nadomestil,
– najemnin,
– članarin,
– vračil blagovnih in potrošniških posojil in kreditov,
– obresti,
– kazni itd.
ŠIFRA 12 Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov
S to šifro se označujejo prejemki od:
– subvencij,
– dotacij,
– regresov,
– kompenzacij,
– premij,
– samoprispevkov,
– sredstev, zbranih za izgradnjo infrastrukturnih objektov,
– obračunanih in neplačanih prispevkov po posebnih predpisih ter
– drugih nevračljivih virov.
ŠIFRA 13 Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih
S to šifro se označujejo prejemki od:
– dividend ter
– deležev iz dobička drugih.
PREJEMKI OD INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI
ŠIFRA 15 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
S to šifro se označujejo prejemki od odtujitve:
– zemljišč,
– zgradb,
– gozdov,
– proizvajalne in druge opreme,
– osnovne črede,
– večletnih nasadov,
– drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih osnovnih sredstev,
– opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi in njihovih nadomestnih delov itd.
ŠIFRA 16 Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev
S to šifro se označujejo prejemki od odtujitve:
– patentov,
– licenc,
– blagovnih znamk ter
– prejemki od danih koncesij in podobnih pravic.
ŠIFRA 17 Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
S to šifro se označujejo:
– prejemki od prodaje lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic),
– prejemki od prodaje oziroma vnovčenja dolžniških vrednostnih papirjev drugih
(obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov),
– prejemki od prodaje deležev in celote kapitala drugih,
– vrnjeni depoziti,
– vrnjena posojila in krediti, dani drugim, razen potrošniških in blagovnih posojil in kreditov,
– prejemki od obresti itd.
PREJEMKI OD DEJAVNOSTI FINANCIRANJA
ŠIFRA 20 Vplačani kapital
S to šifro se označujejo:
– prejemki iz izdaje delnic,
– vplačilo deleža,
– prejeta sredstva od ustanovitelja (vloge) itd.
ŠIFRA 21 Prejeta dolgoročna in kratkoročna posojila, krediti in depoziti
S to šifro se označujejo:
– prejeta dolgoročna in kratkoročna posojila, krediti in depoziti ter
– prejemki iz izdaje zadolžnic, obveznic itd.
ŠIFRA 29 DRUGI PREJEMKI
S to šifro se označujejo prejemki, ki jih ni mogoče razvrstiti med prejemke od poslovne dejavnosti, prejemke od investicijske dejavnosti ali prejemke od dejavnosti financiranja:
– prejemki na račune izločenih sredstev in na račune za posebne namene ter na račune sodnih in drugih depozitov pri agenciji z žiro računov pravnih oseb in prejemki na žiro račune pravnih oseb z navedenih računov,
– vplačilo ustanovnega kapitala v gotovini na depozitni račun,
– refundacije nadomestil čistih plač za čas odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca itd.
S to šifro se označujejo tudi popravki, ki se nanašajo na izdatke v predhodnem letu.
8
2. IZDATKI
IZDATKI ZA POSLOVNO DEJAVNOST
ŠIFRA 30 Izdatki za nakup materiala, blaga in storitev
S to šifro se označujejo izdatki za:
– nabavo materiala in blaga,
– storitve,
– vzdrževanje,
– reklamo, reprezentanco in sponzorstvo,
– najemnine,
– zavarovalne in pozavarovalne premije,
– odškodnine,
– bančne storitve in storitve plačilnega prometa,
– izobraževanje in šolnine,
– odplačila blagovnih in potrošniških posojil in kreditov,
– obresti,
– kazni itd.
ŠIFRA 31 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene
S to šifro se označujejo izdatki za:
– subvencije,
– dotacije,
– regrese,
– kompenzacije,
– donatorstvo ter
– druge istovrstne namene.
ŠIFRA 32 Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki
S to šifro se označujejo izdatki za:
– prehrano med delom,
– prevoze na delo in z dela,
– službena potovanja,
– terenske dodatke,
– nadomestila za ločeno življenje,
– regrese za letni dopust,
– jubilejne nagrade,
– odpravnine ob upokojitvi,
– solidarnostne pomoči,
– izplačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo itd.
ŠIFRA 33 Izdatki za izplačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah
S to šifro se označujejo izdatki za izplačila:
– po pogodbah o delu,
– po delovršnih pogodbah,
– od prevzema opravljanja storitev in poslov na drugih podlagah,
– iz avtorskih pravic,
– za izume, znake razlikovanja in tehnične izboljšave itd.
ŠIFRA 40 Izdatki za čiste plače in nadomestila čistih plač
S to šifro se označujejo izdatki za:
– čiste plače iz delovnega razmerja za opravljeno delo za polni, nepolni, skrajšani delovni čas in za delo, daljše od polnega delovnega časa ter
– nadomestila čistih plač, ki skladno z zakonom in kolektivno pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za čas, ko ne delajo, v obsegu, ki bremeni delodajalca.
S to šifro se označujejo tudi izdatki za nakazila odtegljajev iz izplačanih čistih plač.
ŠIFRA 43 Izdatki za socialno varnost
S to šifro se označujejo izdatki za nadomestila čistih plač za čas odsotnosti z dela, ki ne bremenijo delodajalca in drugi izdatki za socialno varnost, določeni s posebnimi predpisi:
– boleznine nad 30 dni,
– invalidske pokojnine zaradi zmanjšane delovne zmožnosti,
– nadomestila za porodniško varstvo,
– pokojnine,
– invalidnine,
– nadomestila za čas brezposelnosti,
– denarne pomoči kot edini vir preživljanja,
– štipendije,
– otroški dodatki,
– rejnine,
– vojaške vaje itd.
S to šifro se označujejo tudi povračila stroškov iz uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja in porodniškega varstva (povračila potnih stroškov, stroškov za ortopedske pripomočke, za protetiko, opremo za novorojenčke itd.).
ŠIFRA 50 Izdatki za dajatve in takse
S to šifro se označujejo izdatki za:
– dajatve, ki se odtegujejo iz plač, razen akontacij dohodnine,
– dajatve od plač, ki bremenijo pravne osebe,
– dajatve, ki se plačujejo od drugih plačil za opravljeno delo in drugih osebnih prejemkov, razen akontacij dohodnine,
– davek od dobička,
– takse,
– članarine ter
– druge dajatve, razen prometnega davka.
S to šifro se označujejo tudi plačila zamudnih obresti od nepravočasno plačanih navedenih dajatev.
51 Prometni davek
S to šifro se označujejo izdatki za plačilo:
– davka od prometa proizvodov in storitev,
– posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečo,
– posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač,
– posebnega prometnega davka od cigaret,
– posebnega davka od prometa izvoznih storitev,
– davka na promet nepremičnin itd.
S to šifro se označujejo tudi plačila zamudnih obresti od nepravočasno plačanega prometnega davka.
ŠIFRA 52 Akontacije dohodnine
S to šifro se označujejo izdatki za plačilo akontacij dohodnine iz:
– osebnih prejemkov,
– dohodkov iz dejavnosti,
– dohodkov iz premoženja ter
– dohodkov iz premoženjskih pravic.
S to šifro se označujejo tudi plačila zamudnih obresti od nepravočasno plačanih akontacij dohodnine.
IZDATKI ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST
ŠIFRA 70 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
S to šifro se označujejo izdatki za pridobitev:
– zemljišč,
– zgradb,
– gozdov,
– proizvajalne in druge opreme,
– osnovne črede,
– večletnih nasadov,
– drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih osnovnih sredstev,
– opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi in njihovih nadomestnih delov itd.
S to šifro se označujejo tudi izdatki za finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev in plačilo prispevkov za izgradnjo infrastrukturnih objektov.
ŠIFRA 71 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev
S to šifro se označujejo izdatki za pridobitev:
– patentov,
– licenc,
– blagovnih znamk ter
– koncesij in podobnih pravic.
S to šifro se označujejo tudi izdatki za dolgoročne organizacijske stroške, dolgoročne stroške raziskovanja in razvijanja itd.
ŠIFRA 72 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
S to šifro se označujejo izdatki za:
– pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic),
– pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev drugih (obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov),
– pridobitev deležev in celote kapitala drugih,
– dane depozite,
– dana posojila in kredite drugim itd.
IZDATKI ZA DEJAVNOST FINANCIRANJA
ŠIFRA 80 Vračilo kapitala
S to šifro se označujejo izdatki za:
– odkup svojih delnic od njihovih imetnikov,
– vračilo deleža,
– vračilo denarnih sredstev ustanoviteljem (vloge) ter
– druga vračila kapitala.
ŠIFRA 81 Vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
S to šifro se označujejo izdatki za:
– vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil in kreditov, razen za odplačila blagovnih in potrošniških posojil in kreditov,
– vračila depozitov,
– obresti,
– odkup svojih zadolžnic, obveznic itd.
ŠIFRA 82 Izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička
S to šifro se označujejo izdatki za:
– dividende iz dobička ter
– druge deleže iz dobička.
ŠIFRA 89 DRUGI IZDATKI
S to šifro se označujejo izdatki, ki jih ni mogoče razvrstiti med izdatke od poslovne dejavnosti, izdatke od investicijske dejavnosti ali izdatke od dejavnosti financiranja:
– izdatki z žiro računov pravnih oseb na račune izločenih sredstev in na račune za posebne namene ter na račune sodnih in drugih depozitov pri agenciji in izdatki z navedenih računov na žiro račune pravnih oseb,
– refundacije nadomestil čistih plač za čas odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca itd.
S to šifro se označujejo tudi popravki, ki se nanašajo na prejemke v predhodnem letu.
9
Nalogodajalci, ki poravnavajo medsebojne obveznosti s pobotom, morajo, zaradi zagotovitve označevanja posameznih namenov plačil z ustreznimi šiframi prejemkov in izdatkov, agenciji predložiti toliko nalogov za obračun, kolikor različnih namenov plačil opravljajo s pobotom.
10
Za zagotovitev pravilnosti podatkov o prejemkih in izdatkih je potrebno stornirati uporabljene šifre v naslednjih primerih:
– kadar se stornira knjiženje, opravljeno v istem letu,
– zaradi označitve z nepravilno šifro ali zaradi nepravilne usmeritve sredstev ter
– v primeru vračil preveč plačanih obveznosti v istem letu.
Kadar so prejemki oziroma izdatki nastali v predhodnem letu, se v tekočem letu šifre ne stornirajo. V takih primerih se popravki prejemkov označijo s šifro 89 - drugi izdatki, popravki izdatkov pa s šifro 29 - drugi prejemki.
11
Obračuni gotovinskih vplačil pri drugih nosilcih plačilnega prometa (bankah, hranilnicah in pošti) v dobro računov, ki jih vodi agencija, in medsebojni obračuni na podlagi plačil iz hranilnih vlog, čekov po tekočih računih fizičnih oseb in drugih plačilnih instrumentov, se označujejo s šifro 29 - drugi prejemki oziroma s šifro 89 - drugi izdatki.
12
Prenosi sredstev med žiro računi pravnih oseb in posebnimi računi njihovih podružnic oziroma delov se glede na pooblastila, ki so dana podružnicam oziroma delom pravnih oseb v pravnem prometu, označujejo z ustreznimi šiframi prejemkov in izdatkov.
13
Prejemki na in izdatki z osnovnega računa 748 - sredstva, prenesena banki ali pooblaščenemu udeležencu trga vrednostnih papirjev po poslih za račun pravnih oseb, se označujejo s šifro 29 - drugi prejemki oziroma s šifro 89 - drugi izdatki.
14
Izdatki za plačilo obresti, ne glede na to ali jih nalogodajalci plačujejo posebej ali skupaj s plačilom obveznosti (plačilo dospelih neporavnanih računov skupaj z zamudnimi obrestmi, plačilo anuitet od posojil in kreditov itd.) se označujejo z enakimi šiframi izdatkov kot plačila obveznosti, na katere se obresti nanašajo.
Prejemki od obresti se označujejo z ustreznimi šiframi prejemkov glede na dejavnost oziroma naložbe, na katere se nanašajo.
15
Izdatke za nakup deviz označujejo nalogodajalci glede na namen z ustreznimi šiframi izdatkov, hkrati pa označujejo prejemke bank s šifro 29 - drugi prejemki.
Banke označujejo izdatke za nakup deviz s šifro 89 - drugi izdatki, hkrati pa označujejo prejemke glede na namen z ustreznimi šiframi prejemkov.
IV. VODENJE EVIDENCE O PREJEMKIH IN IZDATKIH
16
Za izvajanje mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi agencija (PI), zagotavljajo podružnice agencije evidenco o prejemkih in izdatkih. Podružnice agencije vodijo evidenco o prejemkih in izdatkih po posameznih osnovnih računih pravnih oseb, znotraj le-teh pa po posameznih računih (individualnih partijah).
Spremembe v evidenci prejemkov in izdatkov so dnevne. Podatki po vseh šifrah prejemkov in izdatkov so po posameznih osnovnih računih pravnih oseb v evidenci kumulativni, od 1. januarja do konca obdobja poročanja.
Podružnice agencije vodijo evidenco o prejemkih in izdatkih računalniško.
17
Za zagotovitev pravilnosti evidence o prejemkih in izdatkih se programsko opravijo določene kontrole. Po posameznih osnovnih računih pravnih oseb se lahko pojavljajo samo šifre prejemkov in izdatkov iz pregleda šifer prejemkov in izdatkov po osnovnih računih pravnih oseb, priloga. Vse nepravilnosti je potrebno odpraviti s kontrolo namenov plačil na plačilnih nalogih.
Podatki v evidenci o prejemkih in izdatkih se morajo ujemati s knjigovodskim stanjem zadnjega dne v mesecu (KNJ - 1).
V. OBDELAVA PODATKOV
18
Podatke iz evidence o prejemkih in izdatkih obdelajo podružnice agencije na ravni občin po standardni klasifikaciji dejavnosti, znotraj le-te pa po osnovnih računih.
Obdelane podatke po predhodno opravljeni kontroli logičnosti podatkov v primerjavi s podatki predhodnega obdobja podružnice agencije dostavijo centrali agencije na magnetnih medijih do 2. v mesecu za predhodno obdobje poročanja.
VI. UPORABA PODATKOV IZ EVIDENCE O PREJEMKIH IN IZDATKIH
19
Podatki iz evidence o prejemkih in izdatkih se uporabljajo za makroekonomska raziskovanja, za spremljanje denarnih tokov posameznih pravnih oseb oziroma za presojanje njihove plačilne sposobnosti, za izdelavo raznih informacij ter za objavljanje v mesečnem statističnem biltenu agencije.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20
Ne glede na določila tretjega odstavka 3. točke tega navodila, če je nalogodajalec fizična oseba oziroma samostojni podjetnik, vpisujejo na plačilne naloge šifre prejemkov organizacijske enote agencije, razen na plačilne naloge, predložene poslovnim bankam, ki opravljajo plačilni promet v državi po 73. členu zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/95).
21
Ne glede na določila prvega odstavka 18. točke tega navodila, se v letu 1996 podatki iz evidence o prejemkih in izdatkih za posamezna obdobja poročanja obdelujejo tudi po enotni klasifikaciji dejavnosti.
22
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o razčlenjenem prometu žiro in drugih računov, ki jih vodi služba družbenega knjigovodstva (Glasnik SDK, št.14/90 s spremembami in dopolnitvami).
To navodilo začne veljati in se uporablja od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 020-53/95
Ljubljana, dne 6. decembra 1995.
Romana Logar l. r.
Generalna direktorica

AAA Zlata odličnost