Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3249. Odlok o porabi proračuna Občine Brezovica za leto 1995, stran 5462.

V skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 18/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 11. člena statuta Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na seji dne 16. 11. 1995, na predlog župana sprejel
O D L O K
o porabi proračuna Občine Brezovica za leto 1995
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Brezovica za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun).
2. člen
Občinski proračun se za leto 1995 predvideva v naslednjih zneskih:
Prihodki 351,481.765 SIT
Odhodki 351,481.765 SIT.
3. člen
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon ali odlok občinskega sveta, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti odhodkovno postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru pričakovanih prihodkov.
4. člen
Sredstva rezerv občine iz 2. člena tega odloka so najmanj do 0,5% prihodkov. Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
5. člen
Uporabniki smejo prevzeti obveznosti v breme proračuna le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Zagotovljena sredstva v proračunu morajo uporabniki uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.
6. člen
Uporabniki, ki se financirajo iz občinskega proračuna obračunavajo amortizacijo v višini zagotovljenih sredstev v proračunu.
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo le za amortizacijo premičnin.
7. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
8. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo;
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna do višine 100.000 SIT za posamezen namen odloča župan.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno, vendar prioritetno najprej za zagotovljeno porabo in preostalo enakomerno vsem porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
10. člen
Župan občine odloča:
– o prerazporeditvi sredstev znotraj področja oziroma postavke občinske uprave proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov in o tem obvesti svet,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– o uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– o kratkoročnem zadolževanju nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredtev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja nadzorni odbor in občinski svet v skladu s statutom Občine Brezovica. Nadzorni odbor in občinski svet opravljata nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
O pomanjkljivostih, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja, obvestita župana občine.
12. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni predložiti pristojnemu občinskemu organu program dela in finančni načrt za leto 1995 v 30 dneh po sprejetju proračuna.
Organi in uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke o realizaciji programov, ki jih zahteva pristojni občinski organ za proračun.
13. člen
Sredstva proračuna za investicije se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
14. člen
Na predlog župana ali predsednikov odborov lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
15. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne bo sprejet ustrezen zakon. Uporabniki smejo oddajati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT.
16. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 50/95
Brezovica, dne 22. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

AAA Zlata odličnost