Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3218. Uredba o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže, stran 5394.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 31. do 42. člena zakona o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže
1. člen
Ta uredba določa pogoje za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže, to je strokovnih nasvetov, ki jih daje poveljniku ladje strokovnjak (pilot) glede vodenja ladje, da se zagotovi varna plovba v pristaniščih in drugih predelih teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije.
2. člen
Koncedent je Republika Slovenija.
Koncesionar je lahko le domača pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje pomorske pilotaže.
Koncesionar ne more biti pravna oseba:
– ki je registrirana in/ali opravlja prekladalno in/ali ladjarsko dejavnost,
– katere ustanovitelj ali lastnik je pravna oseba, ki je registrirana in/ali opravlja prekladalno in/ali ladjarsko dejavnost.
3. člen
Ladje lahko pilotirajo samo pomorski piloti koncesionarja, ki so vpisani v poseben seznam, ki se vodi pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljevanju: register pilotov).
V register pilotov so lahko vpisani pomorski piloti, ki:
– so slovenski državljani;
– imajo predpisano strokovno usposobljenost, dobo plovbe in strokovni izpit za pilota;
– imajo opravljen preizkus znanja pilotaže na območju na katerega se nanaša koncesija;
– so zdravstveno sposobni za opravljanje pomorske pilotaže;
– so družbeniki ali so zaposleni pri koncesionarju.
Pilotu, ki izpolnjuje vse v prejšnjem odstavku navedene in druge predpisane pogoje, izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pilotsko izkaznico.
Pilotu, ki ne izpolnjuje več kateregakoli izmed pogojev opredeljenih v tem členu Uprava Republike Slovenije za pomorstvo odvzame pilotsko izkaznico in ga izbriše iz registra pilotov.
4. člen
Izjemoma lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, na izrecno prošnjo koncesionarja dovoli, da na določenem območju, za določeno obdobje ali za določen manever, opravlja za koncesionarja pomorsko pilotažo pomorščak, ki izpolnjuje samo pogoje iz prve do četrte alinee drugega odstavka prejšnjega člena.
Prošnjo za izdajo izjemnega dovoljenja mora koncesionar nasloviti na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo in ji priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju v prejšnjem odstavku opredeljenih pogojev.
5. člen
Pomorsko pilotažo opravlja koncesionar po planu pilotaže, ki mu ga posreduje Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. V primeru, da je za vplovitev/izplovitev v istem trenutku pripravljenih več ladij, mora pilot upoštevati vrstni red vplovitev/izplovitev, ki ga določi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
Piloti se izmenjujejo po v naprej določenih turnusih, o katerih je dolžan koncesionar redno obveščati Upravo Republike Slovenije za pomorstvo.
Koncesionar je dolžan Upravi Republike Slovenije za pomorstvo vnaprej javljati:
– vsako spremembo izmen oziroma turnusov,
– plan dopustov pilotov,
– vsako oddaljitev posameznega pilota za več kot 100 km od sedeža pilotske postaje.
Direktor pravne osebe - koncesionarja ali njegov namestnik morata biti vedno dosegljiva in na razpolago pooblaščenim delavcem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
Koncesionar mora poskrbeti, da je v pilotski postaji javno izobešen spisek pilotov.
Stalna pilotska služba mora biti organizirana tako, da je eden od pilotov vedno v pripravljenosti v prostoru pilotske postaje. Naloge pilota, ki je v pripravljenosti stalne pilotske službe se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
6. člen
Koncesionar je dolžan strokovno usposabljati nove kadre in skrbeti za dodatno izobraževanje obstoječih.
Kolikor se že ob sklepanju koncesijske pogodbe ugotovi, da število pomorskih pilotov, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje, dolgoročno ne bo zadoščalo za nemoteno opravljanje pilotaže, se koncedent in koncesionar v pogodbi dogovorita o roku, v katerem bo koncesionar poskrbel za strokovno usposabljanje dodatnih pomorskih pilotov.
Če se koncedent in koncesionar o strokovnem usposabljanju dodatnih kadrov, skladno s prejšnjim odstavkom tega člena ne bosta mogla dogovoriti, si koncedent pridržuje pravico, da koncesionarju s posebnim sklepom, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo naloži dolžnost takšnega strokovnega usposabljanja.
7. člen
Koncesionar opravlja pomorsko pilotažo z najmanj dvema namensko grajenima in opremljenima čolnoma (v nadaljnjem besedilu: pilotinama), ki mora koncesionar na lastne stroške vzdrževati v brezhibnem stanju.
Izjemoma lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, če v danem trenutku in iz upravičenih razlogov ni na razpolago nobene od pilotin, dovoli, da se pilot posluži vlačilca ali drugega plovila za vkrcanje/izkrcanje na/iz ladje.
8. člen
Koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije.
9. člen
Koncesijo se podeli na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V javnem razpisu se določi zlasti: razpisovalca, predmet razpisa, rok in vsebino prijave, način vložitve prijave, rok izbire, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar ter se opredeli sklenitev koncesijske pogodbe.
Javni razpis je uspešen tudi, če se nanj prijavi samo en prijavitelj.
Če se na javni razpis ne prijavi nihče oziroma noben prijatevilj ne izpolnjuje predpisanih pogojev, se javni razpis ponovi.
10. člen
O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
11. člen
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem pomorske pilotaže uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba se sklene za nedoločen čas.
Odpovedni rok se natančneje opredeli v koncesijski pogodbi s tem, da za nobeno od pogodbenih strank ne more biti krajši od enega leta.
12. člen
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene Vlada Republike Slovenije.
13. člen
Način in vire financiranja določa uredba o načinu opravljanja pomorske pilotaže (Uradni list RS, št. 70/95).
Pilot da, po opravljeni pilotaži, poveljniku ladje oziroma osebi, ki ga nadomešča, v podpis potrdilo o opravljeni storitvi pilotaže.
Na podlagi potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena izstavi koncesionar ladji, oziroma njenemu pomorskemu agentu, nalog za plačilo opravljene storitve pomorske pilotaže, ki temelji na veljavnih tarifah.
Odgovornost ladje in pomorskega agenta za plačilo storitev pomorske pilotaže je solidarna.
Pred predložitvijo računa pomorskemu agentu pooblaščeni delavec Uprave Republike Slovenije za pomorstvo z žigom overi nalog za plačilo in s tem potrdi njegovo skladnost z veljavno tarifo. Tako potrjeni nalog za plačilo mora pomorski agent plačati koncesionarju najpozneje v roku treh dni po njegovem prejemu.
Tuje ladje so ob pogoju vzajemnosti glede plačevanja storitev izenačene s slovenskimi ladjami.
14. člen
Kot element plačila za podeljeno koncesijo se upošteva tudi koncesionarjevo izvajanje stalne pilotske službe iz šestega odstavka 5. člena te uredbe. Drugi elementi plačila se opredelijo v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora Upravi Republike Slovenije za pomorstvo nuditi strokovno pomoč v zadevah s svojega delovnega področja.
15. člen
Nadzor nad opravljanjem gospodarske javne službe pomorske pilotaže izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
Nadzor nad finančnim poslovanjem koncesionarja izvaja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
16. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom
– z odvzemom koncesije
– s prevzemom koncesionarine gospodarske javne službe v režijo.
Pogoji in način prenehanja se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo s tem, da prenehanje koncesijskega razmerja ne sme prizadeti pravic uporabnikov in varnosti plovbe, ki terjajo nemoteno in kontinuirano izvajanje pomorske pilotaže.
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-04/95-11/2-8
Ljubljana, dne 23. novembra 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost