Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3291. Poslovnik Občinskega sveta občine Šentjernej, stran 5514.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) 17. in 77. člen statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95), je Občinski svet občine Šentjernej na 9. seji dne 6. 11. 1995 po hitrem postopku sprejel
P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in statutom Občine Šentjernej ureja organizacija in način dela Občinskega sveta občine Šentjernej (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) in njegovih organov (odborov, komisij).
2. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako zaradi splošnih koristi odloči občinski svet ali njegov organ z večino prisotnih članov občinskega sveta.
3. člen
Občinski svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se praviloma sklicujejo vsak mesec, najmanj pa enkrat v treh mesecih, izvajajo pa se zadnji teden v mesecu.
Sklic sej z predlogom dnevnega reda mora biti članom sveta vročen najkasneje sedem dni pred sejo. Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red seje, mora biti vročeno članom sveta najkasneje s sklicem seje.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom sveta s sklicem izredne seje. Le izjemoma se lahko gradivo predloži članom sveta na sami seji.
4. člen
Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik občinskega sveta na lastno pobudo, na obrazloženo pisno pobudo župana, mora pa ga sklicati na zahtevo najmanj četrtine članov občinskega sveta ali na pisno zahtevo nadzornega odbora.
V odsotnosti ali zadržanosti predsednika sveta sklicuje seje podpredsednik občinskega sveta.
Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno pobudo, na predlog predlagatelja sklica seje občinskega sveta. Pobudnik sklica seje je hkrati s pobudo dolžan predložiti tudi ustrezno pisno gradivo.
5. člen
Občinski svet predstavlja predsednik občinskega sveta, ki tudi vodi njegovo delo. V odsotnosti ali zadržanosti predsednika ga nadomešča podpredsednik.
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
6. člen
Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče dotedanji predsednik občinskega sveta, najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi.
Do izvolitve predsednika občinskega sveta vodi prvo sejo novoizvoljenega sveta njegov najstarejši član.
Do imenovanja sekretarja sveta opravlja njegove naloge dotedanji sekretar občinskega sveta.
7. člen
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
8. člen
Občinski svet na prvi seji izvoli na predlog svetniških skupin in svetnikov, ki so bili izvoljeni na posameznih istoimenskih listah komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Do ustanovitve svetniških skupin se šteje, da sestavljajo posamezne svetniške skupine vsi svetniki, ki so bili izvoljeni iz samostojnih list oziroma list strank.
Komisija ima predsednika in dva člana.
9. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
10. člen
Mandate članov občinskega sveta in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste.
11. člen
Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta in župana občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Kandidata za predsednika občinskega sveta predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi vloženih kandidatur strank, ki so zastopane v svetu in posameznih članov sveta, katere morajo biti podprte s 5 podpisi članov občinskega sveta.
Na enak način, kot predsednik, se voli in razrešuje tudi podpredsednika sveta.
12. člen
Predsednik in podpredsednik občinskega sveta sta izvoljena z večino glasov vseh članov občinskega sveta.
Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se glasovanje ponovi.
Po ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih za posamezno funkcijo, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Glasovanje je javno, razen če svet z večino glasov navzočih članov občinskega sveta sklene, da se glasuje tajno.
13. člen
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika občinski svet imenuje sekretarja občinskega sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Sekretar občinskega sveta opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za občinski svet ter pomaga predsedniku pri pripravi in vodenju sej in skrbi za dokončno pripravo odlokov in drugih aktov, ki jih daje v objavo župan.
Njegova funkcija preneha s konstituiranjem novega občinskega sveta, mora pa opravljati svoje naloge do imenovanja novega sekretarja.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
14. člen
Člani občinskega sveta imajo pravice in dolžnosti določene z ustavo, zakonom o lokalni samoupravi, statutom občine in s tem poslovnikom.
15. člen
Člani občinskega sveta imajo pravico ustanoviti svetniške (poslanske) skupine.
16. člen
Član občinskega sveta ima pravico udeležiti se seje odbora ali komisije sveta, katerega ni član. Če se udeleži seje organa, katerega ni član, lahko na seji razpravlja, nima pa pravice glasovanja.
17. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.
18. člen
Člani občinskega sveta imajo pravico dajati pred sejo pisne pripombe in vprašanja v zvezi z delom sveta, župana ter občinske uprave, na sami seji sveta pa v okviru posebne točke dnevnega reda za vprašanja in pobude.
Vprašanja in pobude morajo biti kratka z jasno razvidno vsebino.
Na vprašanja in pobude morajo pristojni upravni delavci občinske uprave oziroma župan odgovoriti praviloma na prvi oziroma na isti seji, najkasneje pa na prvi naslednji seji.
19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in organov, katerih član je.
Član, ki ne more priti na sejo je dolžan o razlogih še pred sejo obvestiti sklicatelja oziroma sekretarja občinskega sveta, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.
20. člen
Za delo pri vodenju sveta se predsedniku in članom sveta za delo v svetu in njenih organov lahko prizna honorar in povrnitev potnih stroškov.
Sklep o tem sprejme svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
IV. SEJE OBČINSKEGA SVETA
21. člen
Seje občinskega sveta sklicuje predsednik oziroma v njegovi odsotnosti ali zadržanosti podpredsednik sveta.
Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivom k posameznim točkam dnevnega reda se pošlje članom sveta najkasneje sedem dni pred dnem določenim za sejo.
Sklic seje in gradivo za sejo se pošlje tudi županu, ki ima pravico in dolžnost sodelovati na seji.
22. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi predsednik na podlagi dela občinskega sveta, s posvetovanjem z županom in zahtevami predlagatelja sklica seje.
23. člen
V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo le zadeve, za katere je pripravljeno gradivo. V predlog dnevnega reda se prednostno uvrščajo predlogi odlokov in drugih predpisov, ki so v pristojnosti sveta.
24. člen
Seja občinskega sveta je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
Odločitve sprejema svet z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, statutom občine ali tem poslovnikom določena drugačna večina.
Statut občine sprejema občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov sveta. Če statut ni sprejet, se najprej v tridesetih dneh, najkasneje pa v šestdesetih dneh ponovno odloča o njegovem sprejemu.
Poslovnik občinskega sveta sprejema svet z dvetretjinsko večino vseh navzočih članov sveta.
O zadevah, ki so na dnevnem redu sej, svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
25. člen
Glede na problematiko, ki je na dnevnem redu, se seje udeležujejo tudi strokovni delavci občinske uprave. O njihovi udeležbi na seji odloča župan oziroma tajnik občinske uprave.
Seje občinskega sveta se lahko udeležijo tudi osebe, ki jih na sejo povabi predsednik občinskega sveta oziroma njegov podpredsednik.
26. člen
Če občinski svet sklene, da bo kakšno vprašanje obravnaval brez navzočnosti javnosti, določi tudi, kdo je lahko poleg članov sveta navzoč na seji.
27. člen
Ko predsednik začne sejo, mora najprej ugotoviti, ali je občinski svet sklepčen.
Predsednik obvesti člane sveta tudi o tem kdo je povabljen na sejo.
28. člen
Občinski svet na začetku določi dnevi red. Pred pričetkom razprave po posameznih točkah dnevnega reda svet odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu.
Na začetku obravnave posamezne točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja dopolnilno obrazložitev. Na zahtevo sveta pa jo mora podati.
29. člen
V razpravi daje predsednik besedo govornikom po vrstnem redu prijav k razpravi.
Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. Če se govornik ne drži dnevnega reda, ga predsednik opomni.
Razprave članov sveta in drugih udeležencev na seji niso časovno omejene. V primeru oddaljevanja razpravljalcev od vsebine pa lahko občinski svet na predlog predsednika ali na zahtevo člana sveta odloči o časovni omejitvi razprave vendar ne manj kot na dve minuti.
30. člen
Ko predsednik ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo in preide h glasovanju o odločitvi.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge novih odločitev in stališč se razprava prekine in se nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
V času do predložitve predlogov lahko svet nadaljuje z delom po naslednjih točkah dnevnega reda.
31. člen
Če predsednik sveta meni, da je vprašljiva sklepčnost, pred glasovanjem preveri prisotnost.
Sklepčnost ugotavlja na podlagi dvigovanja rok ali s poimenskim klicanjem članov občinskega sveta. O načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsednik.
32. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
O drugačnem načinu glasovanja pa odloča svet z večino glasov navzočih članov sveta.
Pred glasovanjem ima član občinskega sveta pravico obrazložiti svoj glas. Obrazložitev ne sme trajati več kot tri minute.
Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok ali s poimenskim izrekanjem članov sveta.
Če se glasuje s poimenskim izrekanjem sekretar občinskega sveta kliče člane sveta po seznamu, vsak član sveta pa se izreče z besedo “za”, “proti” ali “vzdržan”.
33. člen
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
34. člen
Pri tajnem glasovanju se glasuje z glasovnicami.
Za vsako glasovanje se natisne toliko glasovnic, kolikor je članov občinskega sveta.
Glasovnice morajo biti enake velikosti, oblike in barve ter opremljene s pečatom občinskega sveta.
35. člen
Glasovnica vsebuje predlog o katerem se odloča in opredelitev “ZA” in “PROTI” . Član sveta glasuje tako, da obkroži besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.
Pri kadrovskih zadevah se glasuje tudi tako, da glasovalec obkroži številko pred priimkom in imenom kandidata.
Po opravljenem glasovanju glasovalec odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
36. člen
Tajno glasovanje vodi predsednik ob pomoči sekretarja občinskega sveta in dveh članov, ki jih izmed sebe izvoli občinski svet.
37. člen
Ko je glasovanje končano predsednik in člani sveta, ki so mu pomagali pri izvedbi glasovanja, ugotovijo izid glasovanja.
Pred pričetkom ugotavljanja izida glasovanja ugotovijo število neuporabljenih glasovnic.
Oddana neizpolnjena glasovnica in glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z 32. členom tega poslovnika, sta neveljavni.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število glasov “za” in število glasov “proti” oziroma število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati.
38. člen
O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi sodelujoči pri vodenju volitev.
Izid glasovanja objavi predsednik na seji.
39. člen
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet konča sejo.
Na predlog četrtine na seji navzočih članov sveta, se glasuje o prekinitvi in nadaljevanju seje.
40. člen
O delu na seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji in glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo, z imeni razpravljalcev, o ukrepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisniku je treba priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in sekretar občinskega sveta.
Za zapisnik skrbi sekretar občinskega sveta.
41. člen
O delu na seji občinskega sveta se vodijo dobesedni zapisi (magnetogram seje). Ti zapisi se na zahtevo članov sveta ali predlagatelja lahko dajo na vpogled. Pregled zapisov morajo potrditi z podpisom.
O delu na seji, ki je zaprta za javnost, se vodijo dobesedni zapisi, če svet ne odloči drugače. Vpogled v takšne zapise imajo zgolj člani občinskega sveta, župan in sekretar občinskega sveta.
42. člen
Izvirniki odlokov in vse gradivo, ki jih je oblikoval ali obravnaval občinski svet ali njegovi organi ter zapisniki sej se hranijo v arhivu občine.
O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva se upošteva predpise, ki ta vprašanja urejajo.
V. ORGANI OBČINSKEGA SVETA
43. člen
Skladno s statutom občine ustanovi občinski svet za proučevanje posameznih področij, za pripravo odločitev o politiki na teh področjih in za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za obravnavo predlogov in drugih predpisov odbore in komisije.
44. člen
Odbori sveta imajo neparno število članov. Svet izvoli izmed svojih članov najmanj polovico in največ dve tretjini članov in ostale izmed občanov. Občinski svet določi predsednika odbora. Podpredsednika izbere med člani odbora odbor na prvi seji. Izjema je nadzorni odbor, v katerega občinski svet imenuje člane izključno iz vrst občanov.
Zaprto listo kandidatov oblikuje komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi vloženih kandidatur svetniških skupin ali predloga najmanj treh članov sveta. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi krajevne skupnosti oziroma druge zainteresirane organizacije v občini.
Pri določanju vodilnih funkcij v organih sveta se upošteva tudi porazdelitev drugih funkcij v občinskem svetu.
45. člen
Občasna delovna telesa (odbori in komisije) ustanovi občinski svet na podlagi zakonov in občinskega statuta s sklepom, v katerem opredeli delovno področje in pristojnosti organa in njegov številčni sestav.
46. člen
Odbori in komisije delajo na sejah. V dnevni red sej uvrščajo zadeve iz svoje pristojnosti v skladu s svojim programom dela občinskega sveta.
O zadevah iz njihove pristojnosti, o katerih bo razpravljal občinski svet, morajo razpravljati in oblikovati stališča ter predloge tako, da bo možno o njih glasovati na seji občinskega sveta.
Poročilo s predlogi in stališči so dolžni posredovati predsedniku oziroma sekretarju občinskega sveta praviloma pred sklicem seje občinskega sveta.
47. člen
Gradivo za obravnavo na organih občinskega sveta pripravljajo praviloma delavci občinske uprave, ki za potrebe organov opravljajo tudi oraganizacijsko-tehnične in administrativne naloge.
48. člen
Seje organov občinskega sveta sklicujejo njihovi predsedniki, ki določajo tudi predlog dnevnega reda.
Na sejo organa so lahko vabljeni predstavnik občinske uprave, društev, zavodov in družb.
Glede rokov sklica, ugotavljanja sklepčnosti in sprejemanja odločitev veljajo iste določbe tega poslovnika kot za sejo občinskega sveta.
Seje organov sveta z izjemo nadzornega odbora so praviloma odprte za javnost.
O seji organov se piše zapisnik.
49. člen
O seji posameznega organa se obvesti predsednika občinskega sveta in župana.
VI. ZAKONODAJNI POSTOPEK
50. člen
Predlog za sprejem odloka lahko poda vsak član občinskega sveta, župan, organ sveta in najmanj pet odstotkov volivcev v občini.
Predlog odloka pripravijo strokovne službe občinske uprave.
Župan se je dolžan do predloga pisno opredeliti.
Občinska uprava pošlje predlog odloka s pisno opredelitvijo župana predsedniku občinskega sveta.
51. člen
Predlog za sprejem odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka.
52. člen
Če je predlog za sprejem odloka sprejet, občinski svet zadolži občinsko upravo, da odlok pripravi.
53. člen
Odloke in statut občine občinski svet sprejema z dvofaznim postopkom.
Predhodna obravnava se opravi preko pristojnih stalnih in občasnih delovnih teles in odborov občinskega sveta.
V prvi obravnavi na seji občinskega sveta lahko dajejo člani občinskega sveta k posameznim določbam odloka dopolnjevalne ali spreminjevalne predloge.
Predlagatelj je dolžan pred začetkom druge obravnave predlog odloka oziroma statuta dopolniti na podlagi stališč, sprejetih na prvi obravnavi.
54. člen
V drugi obravnavi lahko člani sveta predlagajo spremembe in dopolnitve posameznih členov le z amandmaji.
O posameznih amandmajih se glasuje.
Ko je končana razprava o predlogu odloka ali statutu in razprava ter glasovanje o amandmajih, občinski svet glasuje o predlogu odloka ali statutu v celoti.
55. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, interesi obrambe, naravne nesreče ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov je mogoče sprejeti odloke po hitrem postopku.
Po hitrem zakonodajnem postopku se v eni sami obravnavi opravijo vse faze obravnave in sprejme odlok ali drug ustrezen predpis v celoti.
VII. POSTOPEK ZA RAZREŠITEV
56. člen
Občinski svet razrešuje funkcionarje ali člane svojih organov, ki jih voli ali imenuje na podlagi zakona, statuta ali tega poslovnika, po enakem postopku kakor je določen za izvolitev ali imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog upravičenega predlagatelja.
Kadar je komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve po tem poslovniku pristojna za predlaganje kandidatov za funkcije in člane organov, je pristojna svetu predlagati tudi njihovo razrešitev.
57. člen
Vsak funkcionar občinskega sveta ali član njegovega organa ima pravico odstopiti in svoj odstop obrazložiti. Šteje se, da je funkcionarju sveta ali članu organa funkcija prenehala z dnem seje, ko je bil občinski svet obveščen o dostopu.
VIII. DELO OBČINSKEGA SVETA V VOJNEM ALI IZREDNEM STANJU
58. člen
Če se v vojnem ali izrednem stanju v primeru razmer, v katerih bi bilo v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko sprejme nujne začasne ukrepe župan občine.
Župan mora sprejete ukrepe predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
59. člen
S sprejemom tega poslovnika preneha veljati začasni poslovnik Občine Šentjernej, ki ga je občinski svet sprejel na seji dne 23. decembra 1994.
Št. 012-9/95-141
Šentjernej, dne 6. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost