Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3242. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BP 1/3 - Mladinska knjiga, del, stran 5440.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 24. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje urejanja BP 1/3 – Mladinska knjiga, del
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje urejanja BP 1/3 – Mladinska knjiga, del (v nadaljevanju: zazidalni načrt), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Vojkova 57, pod št. 3840 v septembru 1994.
2. člen
Sestavni deli odloka so:
1. Arhitektonsko zazidalna situacija, M 1:500
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav,
– organizacija notranjega in javnega prometa ter mirujoči promet,
– namembnost objektov in površin s horizontalnimi in vertikalnimi gabariti, zunanjo ureditvijo ter ureditvijo zelenih površin.
2. Ureditev zelenih površin, M 1:500
3. Prometna ureditev
– prometno-tehnična situacija, M 1:500,
– idejna višinska regulacija, M 1:500,
– prometna situacija kletnih etaž in zaklanjanje, M 1:500.
4. Zbirni načrt obstoječih in predvidenih komunalnih naprav in napeljav, M 1:500
5. Geodetski načrti:
– geodetski načrt, M 1:500,
– kopija katastrskega načrta, M 1:1000,
– načrt obodne parcelacije M, 1:1000,
– načrt gradbenih parcel, M 1:1000,
– zakoličbeni načrt, M 1:500.
6. Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito
– urgenca M 1:500,
– obramba in zaščita, M 1:5000 (posebna mapa).
Zazidalni načrt vsebuje še:
A) Tekstualni del:
1. Obrazložitev:
– usmeritve iz dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana,
– prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev,
– varstvo in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– rešitve infrastrukturnega omrežja,
– etapnost izvajanja načrta.
2. Ocena stroškov za izvedbo načrta
3. Soglasja pristojnih organov in organizacij
B) Grafični del
1. Izris iz prostorskega dela družbenega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, M 1:10.000
2. Izris iz prostorskega dela družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990, M 1:2500
3. Analiza ustvarjenih razmer, M 1:500
4. Prostorski prikazi – perspektive
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA, NJEGOVA FUNKCIJA
3. člen
Opis meje območja zazidalnega načrta
Območje zazidalnega načrta meji na vzhodu na Dunajsko cesto, na severu na Tolstojevo ulico, na jugu na Mašera Spasiča ulico in zahodu na parcelno mejo med Mladinsko knjigo in Labodom.
Meja prične na severovzhodnem delu območja v točki, ki je presečišče osi Dunajske ceste in Tolstojeve ulice na parc. št. 827/1, k.o. Brinje I, od koder poteka proti jugu po osi Dunajske ceste do točke, ki je presečišče osi Dunajske ceste in Mašera Spasičeve ulice in se nadaljuje proti zahodu po osi ulice preko parcel št. 102, 101/1, 100/1, preko parcele št. 90/2 do jugozahodnega vogala parcele št. 89/3. Od tu meja poteka proti severu po zahodnih mejah parcel št. 89/3, 87/6, 87/7, k.o. Bežigrad, preide v k.o. Brinje I in poteka delno po južni meji parcele št. 287/2 in zahodni meji iste parcele do osi Tolstojeve ulice, parcela št. 291/1. Meja se nato nadaljuje po osi ceste proti vzhodu do izhodiščne točke.
Površina območja znaša 3 ha 44 a 81 m2.
4. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno proizvodnim, trgovskim, poslovnim in spremljajočim dejavnostim.
Sestavljata ga:
– pretežno pozidano območje: tiskarna Mladinska knjiga, paletno skladišče s pisarniškim aneksom in individualne stanovanjske hiše ob Tolstojevi ulici ter
– pretežno nepozidano območje, ki ga ob Dunajski cesti zaključuje trgovski paviljon Merkurja na severu in načrtovana simetrična poslovna objekta z vmesnim javnim trgom na jugu.
III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV TER DOVOLJENE TOLERANCE
5. člen
Pisarniški aneks določa severno gradbeno linijo predvidenega objekta. Tiskarna določa južno gradbeno linijo predvidenega objekta. Vzhodna gradbena linija je vzporedna z Dunajsko cesto in od njenega robnika oddaljena min. 17 m. Zahodna gradbena linija je vzporedna z objektom tiskarne in je od nje oddaljena min. 18,5 m. Med obema predvidenima objektoma je simetrično lociran trg, tako, da v smeri severu-jug, meri min. 30 m.
6. člen
Vertikalni gabarit določata simetrično oblikovana terasasta objekta, ki se od najvišjega dela 3K+VP+8 postopno spuščata preko VP+6 in VP+3 proti trgu. Vertikalni gabarit pritlične etaže dopušča možnost oblikovanja galerijske etaže, mezanina ali dvojne svetle višine.
7. člen
Horizontalne gabarite odreja prostorska zasnova predvidenih objektov v povezavi s prostorskimi karakteristikami lokacije:
– severni objekt 25,50 m 737 m
– južni objekt 30 m × 37 m
Odstopanje je dopustno v smislu zmanjšanja do max. 2 m.
8. člen
Posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju severnih, južnih in vzhodnih fasad obeh predvidenih objektov, ki posegajo v obcestni prostor Dunajske ceste. Arhitektonska rešitev nove pozidave se zato pridobi z natečajem. Ob tem se zunanja ureditev prilagodi enotnemu profilu in opremi Dunajske ceste, vključno z zveznim potekom drevoreda. Rob pločnika enotnega profila novo oblikovane Dunajske ceste poteka v liniji, oddaljeni 10 m od fasade novih objektov.
9. člen
Ureditev zelenih površin
Zeleni pas ob Dunajski cesti je s pomočjo parapetnega zidca oblikovan kot rahlo dvignjena zelenica (dvignjeno pritličje Merkurja), zasajena z drevoredom. Na zahodni strani je območje trga omejeno z zasaditvijo stebrastih topolov.
10. člen
Dovoljene so adaptacije, rekonstrukcije in funkcionalne dopolnitve obstoječih in predvidenih dejavnosti.
Sprememba namembnosti je možna ob zagotovitvi zadostnega števila parkirnih mest in ureditvi dostavnega prometa.
IV. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA TER DOVOLJENE TOLERANCE
11. člen
Prometna ureditev
Mašera Spasičeva ulica se izvede z voziščem širine 6 m in enostranskim hodnikom širine 2 m. Nanjo se priključi uvozna rampa za tovorna vozila, do prve kleti Mladinske knjige. Prestaviti je potrebno oporni zid med cesto in manipulacijskimi površinami v kleti Mladinske knjige.
Mašera Spasičeva ul. se priključi na Dunajsko cesto, z desno – desnim zavijanjem. Na Dunajski c. je potrebno severno od priključka Mašera-Spasičeve izvesti zaviralni pas v dolžini 50 m.
Med obstoječimi in načrtovanimi objekti Mladinske knjige, je predvidena servisna cesta s priključkoma na Tolstojevo ul. in Mašera Spasičevo ul., za potrebe dostopnosti, dostave in urgence.
Za obstoječe in predvidene objekte Mladinske knjige, je dostavni promet in odvoz komunalnih odpadkov, predviden v 1. kletni etaži.
Požarno pot ob zahodni strani parcele Laboda, je v primeru potreb, možno spremeniti v cesto za tovorni promet.
12. člen
Za potrebe mirujočega prometa se ob servisni cesti uredi nivojsko parkirišče s kapaciteto 63 PM namenjenih Merkurju, javnemu programu v pritličju objektov Mladinske knjige in Mladinski knjigi.
Pod novimi objekti Mladinske knjige so predvidene tri parkirne kleti s skupno kapaciteto 556 PM za potrebe novih in obstoječih objektov Mladinske knjige, ter stanovalcev sosednjega območja.
Uvozna rampa se uredi s Tolstojeve ulice, med hišama št. 9 in 9 b.
Na vseh križiščih in notranji strani cestnih krivin mora biti zagotovljena predpisana preglednost (pregledni trikotnik).
13. člen
V sklopu zunanje ureditve so predvidene površine za pešce. Ob Dunajski cesti se uredi hodnik za pešce v širini 4 m in kolesarska steza v širini 2 m. Hodnik, kolesarska steza in vozišče se ločijo z vmesno zelenico, v skladu z enotno opremo Dunajske ceste.
14. člen
Kanalizacija
Obravnavano območje ima kanalizacijo mešanega sistema, ki gravitira v zbiralnik A 1 in dalje preko zbiralnika A0 v centralno čistilno napravo v Zalogu.
Vse čiste vode iz strešin, zelenic, peš poti je treba ponikati.
Na javno kanalizacijo je možno gravitacijsko priključiti samo odpadne vode iz prostorov, ki so višinsko situirani nad okoliškim terenom, dočim je kletno kanalizacijo možno priključiti na omrežje preko črpališč.
Vse tehnološke vode je obvezno predhodno čistiti na licu mesta.
15. člen
Vodovod
Za napajanje predvidenega programa ni potrebna izgradnja dodatnega javnega vodovoda.
16. člen
Vročevod
Z uvozno rampo v predvidene kletne etaže je tangiran obstoječi vročevod DN 150. Zato bo potrebno omenjeni vročevod na tangiranem odseku rekonstruirati oziroma poglobiti, nato pa izvesti priključni vročevod v tlaku ali pod stropom kletnih prostorov, ob predvidenih dveh toplotnih postajah. Okvirni potek predvidenega vročevoda je razviden iz zbirnega načrta komunalnih vodov.
17. člen
Plinovod
Predvidena objekta se bosta napajala s plinom za potrebe kuhe in tehnologije iz obstoječih plinovodov, ki potekajo po Dunajski cesti in po Mašera Spasičevi ulici. Obstoječi objekti Mladinske knjige in Tovarne oblačil Labod, pa se bodo s plinom napajali po novopredvidenem plinovodu DN 150 po Tolstojevi ulici.
18. člen
Elektrika
Za napajanje predvidenega programa bo potrebno v kletni etaži zagotoviti prostor za transformatorsko postajo. Nova transformatorska postaja je lahko vezana kot podpostaja II k obstoječi transformatorski postaji Mladinske knjige. Javni program, ki ne bo v lasti Mladinske knjige, bo potrebno napajati po nizkonapetostnem kablu iz TP 2-BS 1/5.
Predvidena transformatorska postaja se lahko vključi v obstoječo srednjenivojsko mrežo, ki poteka ob Dunajski cesti.
Predvidena uvozna rampa v kletne etaže tangira vhodni jašek obstoječe transformatorske postaje TP Mladinska knjiga, podpostaja I. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati pogoje dostopnosti in nemotenega obratovanja in vzdrževanja obstoječe transformatorske postaje.
19. člen
Telefon
Pri gradnji priključka za Saturnus in Namo je bila pri Mladinski knjigi puščena rezerva za predviden program ob Dunajski cesti. Obstoječe kapacitete kabelske kanalizacije zadoščajo, možno jih bo koristiti po povečavi kapacitete v centrali.
Uvozna rampa v predvidene kletne prostore tangira obstoječo kabelsko kanalizacijo, ki jo je potrebno ob gradnji prestaviti ob bodoči objekt.
20. člen
Javna razsvetljava
S prestavitvijo opornega zidu Mladinske knjige ob Ulici Mašera Spasiča bo delno tangirana tudi javna razsvetljava, ki jo je potrebno po prestavitvi opornega zidu prestaviti na bodoči rob Ulice Mašera Spasiča in še podaljšati do konca ulice in parkirnih prostorov.
21. člen
Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku tras, njih dimenzioniranju ali zaradi etapnosti.
V. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
22. člen
Etapnost izgradnje je pogojena s prometnimi ureditvami, ki tangirajo obod obravnavanega območja urejanja in investicijsko sposobnostjo investitorja:
– v I. fazi se rekonstruira Mašera Spasiča ulica z desno desnim priključkom na Dunajsko cesto, kar je pogoj za II. in III. fazo izvedbe zazidalnega načrta;
– v II. fazi je predvidena sočasna izgradnja kletnih etaž, dovozne rampe s priključkom na Tolstojevo ulico, servisne ceste z nivojskim parkiranjem, požarne poti med objektoma Laboda in paletnim skladiščem, parterne ureditve trga in zasaditev drevoreda ob Dunajski cesti;
– v III. fazi je predvidena izgradnja obeh, poslovno-prodajnih stavb z dokončno zunanjo ureditvijo.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZAVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
23. člen
Mladinska knjiga mora umakniti oporni zid ob Mašera Spasičevi ul. za 3 m v lastno območje.
Ob trgu v pritličju je treba zagotoviti 300 m2 BEP za potrebe javnega programa, ki skupaj z javnim delom programa Mladinske knjige oživlja dogajanje na trgu.
Posamezne faze izgradnje z zunanjo ureditvijo morajo biti arhitekturno, infrastrukturno in hortikulturno zaključeno urejene.
Merkur mora opustiti dejavnost rezanja dolgih profilov, ki se odvija ob južni fasadi objekta.
Izven območja urejanja ob zahodni strani parcele Laboda je treba zgraditi požarno pot s priključkoma na Tolstojevo in Mašera Spasičevo ulico.
Investitor mora zagotoviti povoznost površine trga, zaradi možnega posega gasilskih vozil.
Organske spojine (močan vonj), ki jih spušča v zrak naprava za lepljenje folij v tiskarni Mladinske knjige, morajo biti s posodobitvijo tehnologije, zmanjšane na s predpisi dovoljeno stopnjo.
Investitor je dolžan vse dejavnosti, pri katerih se uporabljajo s predpisi dovoljene količine nevarnih snovi, namestiti v 1. kletni etaži.
Prezračevalne naprave za prezračevanje prostorov in garaž morajo biti locirane na strehi, njihova emisija pa ne sme presegati 86 dBA.
Osnovna obveznost investitorja je stalna skrb za varovanje okolja pri vseh obstoječih in novopredvidenih dejavnostih. To velja predvsem za zagotovitev nehrupnega obratovanja, izključevanje požarne nevarnosti, čiščenje in zbiranje voda, ter preprečevanje možnosti onesnaženja podtalnice in zraka.
VII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad (Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92) se črta:
– 2. člen, enajsta alinea, ki se glasi: “BP 1/3 Mladinska knjiga (del)”.
– 63. člen.
25. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad,
– krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-10/95
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost