Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3229. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, stran 5423.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena in 19. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-0168/95, z dne 6. 12. 1995, generalna direktorica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95 in 34/95) se v 38. točki za besedo pošte črta vejica in besedilo “šifro razčlenjenega prometa”.
2
Besedilo 40. točke, pod zaporedno številko 4, se spremeni tako, da se glasi:
“Podatek “šifra” je sestavljen iz treh polj.
Podatek v prvem polju se imenuje “oznaka za zvezo” in ga izpolni agencija. Izjema sta le oznaki za zvezo 40 in 88. Oznako za zvezo 40 izpolni nalogodajalec, ko nakazuje tolarsko protivrednost deviz, ne glede iz katerega naslova. Oznako za zvezo 88 pa vpiše nalogodajalec na posamičnih plačilnih nalogih, predloženih na magnetnem mediju.
Podatek v drugem polju se imenuje “šifra izdatkov”, podatek v tretjem polju pa “šifra prejemkov”. Podatek v drugem in tretjem polju izpolni nalogodajalec. Ko nalogodajalec agenciji predloži zbirni nalog za prenos skupaj z magnetnim medijem, vpiše šifro izdatkov in šifro prejemkov za vse posamične plačilne naloge v zbirnem nalogu za prenos in na magnetnem mediju.
Nalogodajalec izpolni šifre izdatkov in šifre prejemkov na podlagi navodila o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (PI), (Uradni list RS, št. 70/95). Šifre izdatkov oziroma šifre prejemkov so podlaga za računalniški izpis tipskega besedila namena nakazila, ki ga agencija zagotovi pravnim osebam v dokumentaciji o opravljenem plačilu.
Oznake za zvezo, šifre izdatkov in šifre prejemkov se vpišejo na obrazce plačilnega prometa tako za plačila med pravnimi osebami, ki imajo račune v isti organizacijski enoti agencije, kot za plačila med pravnimi osebami, ki imajo račune v različnih organizacijskih enotah agencije.”
3
V 40. točki, zadnjem odstavku se besedi “PRILOGA 4” spremenita v “PRILOGA 2”.
4
To navodilo začne veljati in se uporablja od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 020-16/95
Ljubljana, dne 6. decembra 1995.
Romana Logar l. r.
Generalna direktorica

AAA Zlata odličnost