Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3251. Spremembe in dopolnitve odloka o proračunu Mestne Občine Celje za leto 1995, stran 5464.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 23. 11. 1995 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E O D L O K A
o proračunu Mestne občine Celje za leto 1995
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka in glasi:
“Skupni prihodki proračuna Mestne občine Celje znašajo 2.792.454.022 SIT in se razporejajo na:
– razporejeni prihodki 2.772.491.657 SIT
– rezerve Mestne občine Celje 13.962.365 SIT
– tekoča proračunska rezerva 6.000.000 SIT
Sestavni del tega odloka je bilanca prihodkov in odhodkov, ki se objavi sočasno s tem odlokom.”
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka in glasi:
“Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.”
Št. 012004/95-23
Celje, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.
         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

P R I H O D K I
-----------------------------------------------------------------
Zap.                           Rebalans 
št. Vrsta prihodkov                proračuna 1995
-----------------------------------------------------------------
1  2                              3
-----------------------------------------------------------------

I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO (A+B+C)     1.829.062.000

  A. PRIHODKI, KI SE RAZPOR.
  MED REP.IN OBČINO
  1. Dohodnina (30 %)               1.347.606.000  

  B. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI         210.402.000    
  2. Davek na dediščine in darila          18.355.000     
  3. Davek na dobitke od iger na srečo        5.430.000
  4. Davek na promet nepremičnin          104.622.000
  5. Upravne takse                  38.143.000

  6. Pos.taksa za uporabo igr.avt.zunaj
    igralnic                    43.851.000

  C/7. FINANČNA IZRAVNAVA              271.054.000   
  Prenesena iz leta 1994               30.660.000           
  Nakazana v letu 1995               240.394.000 

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
  (D+E+F+G)                     963.392.022     

  D. DAVKI IN DRUGE DAJATVE             685.626.680 
  8. Davek od premoženja               19.432.000
  9. Nadomestilo za uporabo stavbnega
    zemljišča                   230.930.000  
  10. Krajevne takse - turistična taksa        2.232.000 
  11. Komunalne takse                 20.600.000  
  12. Ekološke takse                  3.000.000
  13. Priključne takse                54.100.000
  14. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest      100.000
  15. Odškodnina zaradi sprem. namemb.
    kmet.zemlj.                   8.430.000
  16. Odškodnine in nadomest.za degr.in
    onesn.okolja
  17. Prihodki uprave                 83.278.000
  18. Prihodki določeni z drugimi akti
 18.1. Prihodki od obresti               5.400.000
 18.2. Požarna taksa                  11.000.000
 18.3. Vračilo prisp. za gozdne ceste           100.000
 18.4. Prisp.za vlaganje v invest.objekte
    IKR                      210.000.000
 18.5. Prihodekod stanov.sklada MOC          20.000.000
 18.6. Komunalni prisp.-dotacija-odprti
    prostor                     10.000.000 
 18.7. Mandatne kazni                  7.000.000
 18.8. Drugi prihodki komunalnih dejavnosti        24.680  

 E. PRIHODKI OD PREMOŽENJA               75.838.146        
 19. Najemnine za poslovne prostore          20.247.146 
 20. Prodaja premoženja (PTT)             40.391.000 
 21. Prihodek od koncesij               15.200.000  

 F. PRIHODKI IZ NASLOVA
  SOFINANCIRANJ
 22. Prisp.ministr.za var.okolja in prostor      56.300.000  
 G. PRENOS PRIHODKOV IZ
  PRETEKLEGA LETA
  - ORGAN UPRAVE
 23. Pokritje neplačanih terjatev           15.700.671      

 H. DRUGI PRIHODKI
 24. Prihodki od Istragasa               78.294.605  
 25. Drugi prihodki                  51.631.920
-----------------------------------------------------------------
 VSI PRIHODKI SKUPAJ (I+II)             2.792.454.022    


O D H O D K I
-----------------------------------------------------------------
  Namen                         Rebalans
                          proračuna 1995                                
-----------------------------------------------------------------
1 2                              3    
-----------------------------------------------------------------

A. TEKOČI ODHODKI

1. PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI
PREJEMKI                       218.000.000  
1.1. Plače,prisp.in dr.oseb.prej.v organih in
upravi                        185.000.000  
1.2. Plače,prisp.in dr.oseb.prej. v KS         33.000.000  
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             97.617.000  
2.1. V organih in upravi lokalne skupnosti       85.117.000  
2.2. V KS                       12.500.000

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI               1.191.570.742  
3.1. Osnovno izobraževanje              250.258.580     
- plače in dr.os.prejemki               28.022.600 
- ogrevanje                      21.694.700
- materialni stroški                  17.845.000 
- prevozi učencev                   22.243.000 
- materialni stroški na oddelek            118.282.700  
- invest.vzdržev.in amortiz.              42.170.580  

3.2. Otroško varstvo                 475.172.500  
- plače in dr.oseb.prejemki              445.094.100  
- materialni stroški                  25.754.400
- invest.vzdržev.in amortiz.              4.324.000

3.3. Socialno varstvo                 113.103.580  
- plače in dr.oseb.prejemki              12.542.917 
- amortizac.+invest.vzdržev.
- socialne pomoči                   78.549.633
- financ.humanit.org.                  8.984.100 
- najemnine                      10.913.109 
- občinski programi                   2.113.821 

3.4. Zdravstveno varstvo                25.732.080    
- zdr.zavarov.občanov                 25.132.080  
- lokalne akcijske skupine                600.000

3.5. Kultura                     187.721.910   
- plače in dr.oseb.prejemki              106.182.300  
- amortizacija                     5.155.700       
- invest.vzdrževanje                  7.223.000
- materialni stroški                  24.455.010  
- var.nar.in kult.dediš.                4.066.000  
- dejavnost društev                   8.000.000 
- ostali programi                   28.297.100  
- mlad.pev.festival                   4.342.800

3.6.Telesna kultura                  89.136.092   
- športna vzgoja mladih                 9.904.000   
- tekmov.in vrhun.šport                19.026.000  
- športna rekreacija                   512.000   
- skupne naloge                    17.366.092   
- funkcionalni stroški                v 1.582.000  
- plače in dr.os.prejemki               25.396.000   
- amortizacija
- invest.vzdržev.                   14.000.000
- medn.športne igre šol.otrok              1.350.000

3.7. Raziskovalna dejavnost              10.446.000    
- mladinsko raziskov.delo
  - nagrade mentorjem 7.312.000  
  - materialni stroški                 3.134.000   

3.8. Investicije                    40.000.000    
- osnovne šole                     40.000.000
- kultura
Zgodovinski arhiv, ZKO

4. DRUGA PLAČILA STORITEV               708.970.000   
4.1. Sredstva za gospodarjenje z napravami
komunalne rabe                    701.138.000  
- individualna komun.raba               320.400.000 
- skupna komunalna raba, cestni promet        373.200.000    
- elementar                       7.538.000   
4.2. Sredstva za varstvo okolja             7.832.000    
  
5. PLAČILA ANUITET 122.696.300 (5%)          138.168.000        

6. SUBVENCIJE IN TRANSFERI V GOSPODAR.        32.501.000  
6.1. Kmetijstvo, veterina               11.680.000 
6.2. Turistična dejavnost                8.000.000  
- propag. promoc. dejavnost           
- organizacija prireditev              
6.3. Urejanje kmet.zemljišč               8.430.000  
6.4. Sanacija posledic po suši             4.391.000        

7. DRUGI ODHODKI                                 
7.1. Zaščita in reševanje, požarna varnost       88.000.000  

8. GOSPODARSKI RAZVOJ                 180.100.000 
8.1. Sklad stavbnih zemljišč             161.100.000 
8.2. Javna dela                    19.000.000 
 
9. DRUGE JAVNE POTREBE                 82.415.915  
- nadomestila svet                   11.000.000  
- politične stranke                  11.000.000  
- premož.pravna služba                 2.000.000  
- prireditve,sprejemi                  1.115.000 
- reprezentanca                     2.031.000  
- objave                        2.366.442  
- sodelovanje s tujino                 3.693.000  
- teden Singen
- občinska priznanja                  2.602.785 
- poslovanje župana (SO,IS)               5.054.000
- vzdrževalna dela                   4.000.000  
- domicili                        236.000
- ZZB                          1.565.000  
- policijska postaja                  1.631.000          
- TTN                          1.409.688 
- TECOS                         1.550.000
- amortizacija                     6.000.000 
- mrliški ogledi                    1.842.000  
- denacionalizacija (stanov.zakon)           5.670.000 
- ostalo                        18.000.000  

B. REZERVE

10. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA             6.000.000   
11. REZERVE                      13.962.365  

C. IZGUBA                       140.597.017 
-----------------------------------------------------------------
ODHODKI SKUPAJ:                   2.897.902.039  
-----------------------------------------------------------------
PRIMANJKLJAJ                     105.448.017  
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost