Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3278. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Ravne - Prevalje, stran 5495.

Na podlagi 4. in 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na 11. redni seji, dne 2. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o ravnanju z odpadki na območju Občine Ravne-Prevalje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki) in ravnanje z njimi na območju Občine Ravne-Prevalje.
2. člen
(cilji ravnanja z odpadki)
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov
2. zajetje in ločeno zbiranje odpadnih materialov na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja odpadkov.
3. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Ravne-Prevalje
2. izvajalec ravnanja z odpadki na območju Občine Ravne-Prevalje (v nadaljevanju: izvajalec).
3. povzročitelji obremenitev, torej pravne, civilne in fizične osebe, ki so lastniki, uporabniki ali upravljalci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter površin in pri katerih nastajajo komunalni odpadki,
4. vsi prebivalci Občine Ravne-Prevalje in drugi, ki se nahajajo na območju občine.
4. člen
(sistem ravnanja z odpadki)
Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter prevažanje, sortiranje in skladiščenje odpadkov
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo
3. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev
4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih.
5. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
(obveznost ravnanja z odpadki)
Na celotnem območju Občine Ravne-Prevalje je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov na način, ki je opisan v tem odloku.
II. ODPADKI
6. člen
(vrste odpadkov)
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi, ki so pretežno trdi in po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
(1) Komunalni odpadki iz gospodinjstev so:
1. trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane – bioodpadki, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve, steklo, keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki ter listje in trava),
2. kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi ipd.),
3. nevarni odpadki iz gospodinjstev, s katerimi je treba ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
(2) Ostali komunalni odpadki so:
1. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz manjših gradbenih posegov,
2. večje vejevje, štori in drugi inertni material v urbanih naseljih,
3. ohlajeni ogorki in pepel iz kurilnih naprav skupnih kotlovnic,
4. odpadki, ki nastanejo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih površin,
5. trdne usedline cestne kanalizacije in usedline iz komunalnih čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov,
6. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov,
7. fekalije iz greznic.
(3) Posebni odpadki so:
1. posebni odpadki iz industrije, obrti ali drugih dejavnosti, ki se pri odlaganju lahko mešajo s komunalnimi odpadki, ne da bi povzročali škodo okolju, vendar se odlagajo pod posebnimi pogoji.
Odlaganje na javnem odlagališču komunalnih odpadkov je možno na podlagi mnenja upravnega organa občine pristojnega za varstvo okolja oziroma ustrezne strokovne inštitucije in sklenjene pogodbe z upravljalcem odlagališča.
III. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
7. člen
(izvajanje ločenega zbiranja odpadkov)
(1) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastankov se uvede na celotnem področju Občine Ravne-Prevalje in je obvezno za vse povzročitelje in izvajalce.
(2) Povzročitelji pa morajo odlagati odpadke v tipizirane posode na kolesih za ločeno zbiranje odpadkov ter v tipizirane velike zaboje (kesone).
8. člen
(zbirno in odjemno mesto)
(1) Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke.
(2) Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno in občasno odvažajo odpadke.
(3) Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta so lahko oddaljena največ 5 m od transportne poti smetarskega vozila.
(4) V posameznih naseljih so zaradi večje racionalizacije ločenega zbiranja odpadkov dodatno nameščeni smetnjaki v ekološke otoke.
(5) Zbirno in odjemno mesto za odpadke ter ekološki otoki morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim in higiensko – tehničnim ter požarno – varnostnim pogojem in ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
9. člen
(določanje in vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest ter ekoloških otokov)
(1) Zbirna, odjemna mesta ter ekološke otoke določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji, razen ekološke otoke, ki jih vzdržuje izvajalec.
(2) Kjer ni organiziran individualen odvoz, se z uvedbo ločenega zbiranja odpadkov določi ekološke otoke ter njihovo lokacijo.
(3) Makrolokacije ekoloških otokov so razvidne iz kart, ki so priloga temu odloku in jih je v primeru postavitve novih ekoloških otokov, potrebno dopolniti.
10. člen
(načrtovanje zbirnih, odjemnih mest ter ekoloških otokov)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka in tehnologijo izvajalcev.
11. člen
(prepoved odlaganja odpadkov izven posod za odpadke)
Na zbirnih, odjemnih mestih ter ekoloških otokih je prepovedano odlagati odpadke izven posod za odpadke, prav tako je prepovedano nepravilno odlaganje odpadkov v smetnjake (ostale odpadke v smetnjak za steklo ipd.). Poleg navedenega je obvezno odlaganje v smetnjake z ostalimi odpadki odpadke v vrečkah za smeti.
12. člen
(vzdrževanje čistoče na zbirnih, odjemnih mestih ter na ekoloških otokih)
(1) Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odjemnih mest.
(2) Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice, kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznenju posod za odpadke onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.
(3) Skupna zbirna in odjemna mesta, kot tudi ekološke otoke, je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
13. člen
(organiziranje prireditev)
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem morajo pri prijavljanju prireditve priložiti dokazilo o opremljenosti prireditvenega prostora z ustreznimi posodami za smeti in o odvozu smeti.
Po končani prireditvi, najkasneje do 7. ure zjutraj, morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
14. člen
(ravnanje s posodami za odpadke)
(1) Izvajalci so dolžni posode za odpadke na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb čistiti in vzdrževati. Dotrajane posode je potrebno nadomeščati z novimi ali rabljenimi na stroške povzročiteljev, kolikor poškodb in potrebne zamenjave niso povzročili izvajalci sami.
(2) Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali odtujili sami.
(3) Izvajalci so dolžni ne glede na določila prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno opraviti čiščenje posod za odpadke.
15. člen
(nabava posod za odpadke)
(1) Po sprejemu tega odloka izvajalci nabavijo tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov za območje celotne občine po programu ločenega zbiranja odpadkov.
Za nabavljene posode izvajalci zaračunavajo obrabnino.
(2) Vsi novi povzročitelji, ki se pojavijo po sprejetju tega odloka, so dolžni nabaviti posodo za odpadke v dogovoru z izvajalcem glede volumna, števila, lokacije ipd.
IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
16. člen
(pogostost odvoza)
(1) Izvajalci so dolžni odvažati odpadke po razporedu in programu ločenega zbiranja odpadkov. Razpored mora biti objavljen v javnih občilih ter na krajevno običajen način.
(2) V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd), so izvajalci dolžni opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
(3) Kolikor povzročiteljem posoda za odpadke ne zadostuje njihovi količini odpadkov, inšpekcijski organi z odločbo naložijo povzročitelju nabavo dodatne posode v skladu z dogovorom z izvajalcem.
17. člen
(način odvoza)
(1) Izvajalci morajo odvažati komunalne odpadke s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznenje.
(2) Odpadke iz 2. točke prvega odstavka ter 1., 2., 5. in 6. točke drugega odstavka 6. člena tega odloka odvažajo izvajalci po posebnem naročilu in jih odložijo na za to določena mesta.
(3) Odpadke iz 2. točke prvega odstavka, 1. točke drugega odstavka in 1. točke tretjega odstavka 6. člena lahko odvažajo tudi povzročitelji sami v dogovoru z izvajalci, vendar morajo za posamezne vrste odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznenje.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
18. člen
(odlagališče odpadkov)
Izvajalci in povzročitelji morajo odlagati odpadke na za to dejavnost določeno odlagališče odpadkov.
19. člen
(poslovnik odlagališča odpadkov)
(1) Izvajalec sprejme poslovnik o upravljanju in vzdrževanju odlagališča odpadkov, obvezno pa mora upoštevati:
– na odlagališče komunalnih odpadkov je dovoljeno odlagati odpadke, ki jih ni mogoče uporabiti kot sekundarno surovino,
– posebne odpadke iz tretjega odstavka 6. člena, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji, je dovoljeno odlagati na odlagališče komunalnih odpadkov po pridobitvi mnenja upravnega organa občine, pristojnega za varstvo okolja oziroma ustrezne strokovne inštitucije ter dovoljenja upravljalca odlagališča (izvajalca). V pogodbi, ki jo sklene izvajalec s povzročiteljem odpadkov, morajo biti navedeni pogoji, pod katerimi se lahko ti odpadki odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov,
– posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ni dovoljeno odlagati na odlagališče komunalnih odpadkov, ampak na za to določenih mestih.
(2) Režim odlaganja odpadkov na odlagališču je določen s poslovnikom, ki ureja evidenco dovoza odpadkov na odlagališče, ravnanje z odpadki na odlagališču, tehnologijo deponiranja odpadkov, nadzor in dela, ki se izvajajo na odlagališču, delovni čas odlagališča, postopek izdaje dovoljenj za odlaganje posebnih odpadkov iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, čiščenje izcednih vod in kontrolo vpliva na okolje, požarno varnost ter vzdrževanje okolice odlagališča.
20. člen
(Odlaganje odpadnih inetrnih materialov)
(1) Odpadni inertni gradbeni materiali se lahko uporabljajo na odlagališču odpadkov v skladu s poslovnikom. Lahko se odložijo tudi kam drugam v okolje, za kar pa se mora pridobiti dovoljenje za poseg v prostor.
(2) Na enak način je možno odlagati tudi druge inertne materiale iz 2. točke drugega odstavka 6. člena.
21. člen
(odlaganje odpadkov izven odlagališča)
(1) Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov pod pogoji in na način, ki ga predpišejo pristojne inšpekcijske službe.
(2) Inšpekcijski organ lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo povzročitelju, kolikor ga ni mogoče ugotoviti, pa izvajalcu.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA Z ODPADKI
22. člen
(načelo plačila za obremenjevanje okolja z odpadki)
Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov.
23. člen
(določanje cen)
(1) Cene za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev se določajo na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi in v soglasju z Občinskim svetom občine Ravne-Prevalje oziroma na osnovi določil pogodbe med Občino Ravne-Prevalje in izvajalci.
Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev vsebuje:
– stroške zbiranja odpadkov
– stroški odvoza odpadkov
– stroški odlaganja odpadkov.
(2) Cene za ravnanje z ostalimi komunalnimi odpadki iz drugega odstavka 6. člena in posebnimi odpadki iz industrije, obrti in drugih dejavnosti se formirajo na podlagi pogodbenih odnosov med povzročitelji odpadkov in izvajalci.
(3) Občinski svet občine Ravne-Prevalje lahko k stroškovni ceni ravnanja z odpadki določi tudi ceno za izgradnjo novih kapacitet za odlaganje odpadkov. V tem primeru mora izvajalec ravnanja z odpadki voditi posebno evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih namensko tudi porabljati.
24. člen
(način obračunavanja ravnanja z odpadki)
(1) Cena ravnanja z odpadki iz stanovanjskih prostorov se obračunava po številu oseb.
(2) Cena ravnanja z odpadki iz poslovnih površin se obračunava po enoti uporabne površine, razen industrijskih obratov.
(3) Cena ravnanja z odpadki iz drugega odstavka 6. člena se obračunava po mł odpeljanih odpadkov na podlagi naročila ali pogodbe.
(4) Cena ravnanja odpadkov iz industrijskih obratov ter iz tretjega odstavka 6. člena se obračunava po mł odpeljanih odpadkov na podlagi pogodbe, ki jo morajo povzročitelji skleniti z izvajalci.
(5) Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja odpadkov zaračunajo po mł pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za odlaganje brez prevoza.
25. člen
(spremembe podatkov)
Povzročitelji so dolžni v roku 30 dni sporočiti izvajalcem podatke in spremembe, ki se nanašajo na prvi in drugi odstavek 24. člena
26. člen
(pridobivanje podatkov)
Če povzročitelji v roku 30 dni ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
VIII. OSTALE DOLOČBE
27. člen
(evidentiranje strukture in količine odpadkov)
Izvajalci so dolžni ocenjevati in evidentirati strukturo in količino odpadkov, ki so zajeti v odvoz odpadkov in se odlagajo na odlagališču ter jih konec meseca januarja za preteklo leto posredovati upravnemu organu občine, pristojnemu za varstvo okolja.
28. člen
(obveznost sklenitve pogodbe za ravnanje z odpadki)
Vsaka pravna oseba javnega in zasebnega prava in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, je dolžna pred pričetkom opravljanja dejavnosti skleniti pogodbo z izvajalcem o ravnanju z odpadki.
Če ne sklenejo pogodbe v roku 30 dni, nadomesti to pogodbo odločba upravnega organa občine, pristojnega za komunalno dejavnost.
IX. NADZOR
29. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni inšpektor Občine Ravne-Prevalje, Medobčinske inšpekcijske službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil ter policija. Komunalni inšpektor je dolžan kršitelja najprej opozoriti, mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti, šele nato ukrepati s kazenskimi sankcijami.
(2) Organi, navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji.
X. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek pravna oseba-izvajalec, če:
1. ne čistijo skupnih zbirnih in odjemnih mest (tretji odstavek 12. člena)
2. na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb ne čistijo in vzdržujejo posod za odpadke, jih sproti ne popravljajo in dotrajanih ne nadomeščajo z novimi ali rabljenimi (prvi odstavek 14. člena)
3. ne očistijo posod za odpadke najmanj enkrat letno (tretji odstavek 14. člena)
4. ne praznijo posod za odpadke skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 16. člena)
5. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (drugi odstavek 16. člena)
6. ne odvažajo odpadkov skladno s prvim in tretjim odstavkom 17. člena
7. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča (18. člen)
8. odlagajo na odlagališče posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in odpadke, za katere si niso pridobili mnenja upravnega organa občine, pristojnega za varstvo okolja oziroma mnenja strokovne inštitucije (prvi odstavek 19. člena)
9. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in kršitelja ne prijavijo pristojni inšpekciji tretji odstavek 29. člena)
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba izvajalcev, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
31. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:
1. odlaga odpadke iz 3. točke 6. člena
2. odlaga posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi, v posode za komunalne odpadke ali izven.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje na kraju samem odgovorna oseba in delavec povzročitelja, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
32. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:
1. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (prvi odstavek 9. člena)
2. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke po drugem odstavku 7. člena oziroma odlaga odpadke izven posod za odpadke ali pa jih odlaga nepravilno (11. člen)
3. ne vzdržuje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih, dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči izvajalcu dostopa do odjemnih mest (prvi odstavek 12. člena)
4. odlaga komunalne odpadke izven odlagališča komunalnih odpadkov (21. člen)
5. odlaga posebne odpadke (3. točka 6. člena) na odlagališče komunalnih odpadkov brez mnenja upravnega organa občine pristojnega za varstvo okolja oziroma mnenja strokovne inštitucije in dovoljenja upravljalca odlagališča (19. člen)
6. si ne pridobi soglasja za deponiranje inertnega odpadnega gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča pred izdajo gradbenega dovoljenja (20. člen)
7. ne nabavi posode za odpadke (po drugem odstavku 15. člena)
8. ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov (19. in 24. člen)
9. se ne vključi v odvoz odpadkov (prvi odstavek 7. člena)
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v prvem odstavku tega člena.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če kot povzročitelj stori prekršek, naveden v prvem odstavku tega člena.
33. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organizatorja kulturne dejavnosti, športnih ali drugih prireditev, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času prireditve opremljeni s posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in za odvoz odpadkov na odlagališče (13. člen)
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
(1) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje delavec pravne osebe-izvajalca, če takoj ne očisti odjemnega mesta, ki ga je pri praznenju posod za odpadke onesnažil (2. in 3. odstavek 12. člena)
(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje posameznik, ki namerno poškoduje posodo za odpadke, jo prevrne ali razsipava odpadke.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Plačila ravnanja z odpadki so obvezni vsi povzročitelji (3. točka 3. člena) na območju Občine Ravne-Prevalje.
36. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 9/1994).
37. člen
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0-354-1/95-3
Ravne-Prevalje, dne 2. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost