Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3282. Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ribnica, stran 5500.

Na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 44/95) in 21. člena statuta Občine Ribnica je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 9. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju Občine Ribnica je obvezno odstranjevanje in organizirano odvažanje komunalnih odpadkov iz stanovanj, industrijskih objektov, poslovnih prostorov, obrtnih delavnic, gostinskih obratov, javnih zgradb, dvorišč, parkirišč, parkov in drugih virov na javno odlagališče na način, ki ga določa ta odlok.
Odstranjevanje in organizirano odvažanje komunalnih odpadkov opravlja Javno komunalno podjetje d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
2. člen
Odstranjevanje in odvažanje komunalnih odpadkov se mora opravljati v skladu s higienskimi in sanitarno-tehničnimi predpisi na tak način, da je preprečena sleherna okužitev in onesnaževanje okolja. Pojem odstranjevanja komunalnih odpadkov obsega zbiranje, prevažanje, odlaganje oziroma sleherno ravnanje z njimi.
II. VRSTA ODPADKOV IN NAČIN ZBIRANJA
3. člen
Vrste odpadkov so:
a) komunalni odpadki (trdni organski in anorganski odpadki iz stanovanj, poslovnih in drugih prostorov, ostanki hrane in odpadkov živil, vsebine greznic); kosovni odpadki (pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, sanitarna oprema in podobno); sežgan kužni odpadni material iz zdravstvenih, veterinarskih in drugih organizacij ob upoštevanju določil zakona o ravnanju z odpadki in ustreznih pravilnikov; razni drobni lažji tehnološki odpadki, ki niso uporabni kot surovine in za katere je ugotovljeno, da ne vsebujejo nevarnih ali strupenih snovi,
b) posebni nenevarni odpadki (odpadki rastlinskih in živalskih maščob, odpadki iz gozdarstva, odpadki mineralnega izvora, odpadki papirja in lepenke, odpadki plastičnih mas in gume, odpadki pri pripravi vode in pri čiščenju odpadnih vod, gradbeni odpadki, kamenje, jalovina; odpadki iz proizvodnje, ki jih ni mogoče uporabiti in ne vsebujejo strupenih snovi, ohlajeni ogorki iz skupinskih kurilnih naprav),
c) odpadki, za katere je ugotovljeno, da se lahko uporabljajo kot surovine (papir, steklo, tekstil, kovina in drugo),
d) nevarni odpadki, ki so zaradi svojih lastnosti in količine škodljivih za zdravje ljudi in živali in ki so nevarni za okolje (kemikalije, strupi, zdravila, topila, snovi za zaščito, herbicidi, pesticidi, kisline, lugi, naftni derivati, galvanski odpadki, masti, olja, živilski konfisikati in podobno).
4. člen
Za posebne nenevarne odpadke mora uporabnik glede odlaganja v posode za odpadke in odvažanja na javno odlagališče pridobiti soglasje izvajalca in pristojne inšpekcije.
5. člen
Za odpadke, za katere je ugotovljeno, da se uporabljajo kot surovine, mora izvajalec postopoma uvesti ločeno zbiranje.
O pričetku zbiranja in odvažanja odpadkov iz prvega odstavka tega člena obvesti izvajalec uporabnike v sredstvih javnega obveščanja. Uporabniki so dolžni na izvoru zbirati odpadke in jih sortirane odlagati na za to določenih mestih v kesone. Zbirno mesto se določi v soglasju s krajevno skupnostjo.
6. člen
Nevarne odpadke se ne sme odlagati v posode za odpadke ali direktno na javno odlagališče, temveč se morajo v skladu z določili zakona o varstvu okolja in pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, odlagati na posebno za to določeno skupno deponijo.
7. člen
Izvajalec je dolžan organizirati odvoz komunalnih odpadkov z ustreznimi delovnimi sredstvi, vozili ter osebjem s posebno zaščitno opremo in skrbeti za javno odlagališče.
8. člen
Upravljalci in lastniki zgradb morajo na območju Občine Ribnica odlagati komunalne odpadke v posode za odpadke (smetnjake) ali tipizirane kontejnerske posode (kontejnerje). Velikost, število, tip in prostor za postavitev posod za odpadke ali kontejnerjev določi izvajalec v sodelovanju z lastnikom.
III. ODLAGANJE SMETI IN ODPADKOV
9. člen
Če so komunalni odpadki takšni, da jih ni mogoče odlagati v posode za odpadke ali kantejnerje ali če so v večjih količinah, mora pravna oseba ali fizična oseba kot nosilec dejavnosti z izvajalcem skleniti posebno pogodbo, s katero se določi drug način odlaganja teh odpadkov, ki pa ne sme biti v nasprotju z določili tega odloka.
10. člen
Kosovni odpadki (štedilniki, hladilniki, kolesa, nerabljeni deli avtomobilov in strojev, avtomobilske školjke, odpadne gume, sodi, večja emabalaža, dotrajano pohištvo in podobno) se odlagajo neposredno na javno smetišče ali pa se stranka o potrebi odvoza dogovori z izvajalcem, ki mora odstraniti odpadke najkasneje v 24 urah po prejemu naročila.
11. člen
Praznjenje greznic v mestnem naselju Ribnica, Sodražica in Grič opravlja ali organizira izvajalec. Greznice se lahko praznijo le z vozili, ki so namensko prirejeni za to dejavnost. Praznjenje greznic, prevoz in nadaljnje ravnanje s fekalnimi odplakami (vsebina greznic) mora potekati tako, da je preprečeno sleherno onesnaževanje okolja. Okolica greznic mora biti po izpraznitvi očiščena in razkužena.
12. člen
Ob kioskih, slaščičarnah, trgovinah, gostinskih obratih, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih igriščih, parkiriščih in drugih mestih (javni prostori in površine) morajo upravljalci namestiti standardizirane koše za smeti.
Koše za odpadke, okolico košev in funkcionalno površino v prvem odstavku navedenih objektov mora upravljalec redno čistiti, smeti pa dnevno odlagati v posode za smeti. Potrebno število košev za smeti morajo upravljalci namestiti roku 6 mesecev po sprejetju odloka.
13. člen
Prostor za smetnjake mora biti praviloma urejen v pritličju zgradb, blizu vhoda ob cestni strani, da je čim lažje dostopen z vozili. Če v zgradbi ni previdenega prostora, je prostor za smetnjake lahko tudi ob zgradbi pod stopniščem, ob vhodu, v drvarnici ali hišnih vežah ter na drugem primernem mestu. Prostor za smetnjake mora bit urejen, tla gladka in okolica očiščena. Posode za smeti morajo biti pokrite. Lastniki individualnih stanovanjskih hiš imajo lahko posode za smeti na prostoru, ki ga sami določijo, vendar jih morajo ob dnevih, ko se smeti odvažajo, postaviti na sporazumno določeno mesto.
Pri praznenju smetnjakov in kontejnerjev mora izvajalec, ki zbira in odvaža smeti skrbeti, da se smeti ne trosijo po okolici, v nasprotnem primeru mora za seboj počistiti.
Lastniki oziroma uporabniki morajo redno vzdrževati in čistiti posode za smeti, najmanj pa enkrat mesečno. Dotrajane in deformirane posode se morajo zamenjati z novimi.
Kolikor poškodbo povzroči izvajalec z nestrokovnim delom, mora le-ta zamenjati posode na lastne stroške. Za redno vzdrževanje in čiščenje kontejnerjev skrbi izvajalec.
14. člen
Za nove stanovanjske bloke, javne in poslovne stavbe mora biti že v načrtu predviden poseben prostor za shranjevanje smetnjakov.
Pri načrtovanju tega prostora je treba upoštevati predviden način odvoza smeti, projektant pa mora zahtevati mnenje izvajalca in to mnenje pri določitvi prostora za smetnjake tudi upoštevati.
15. člen
Potrebno število posod za smeti morajo nabaviti uporabniki sami. Število posod je odvisno od količine smeti, pri čemer je treba upoštevati, da posode za smeti ne smejo biti prenapolnjene. Če sami ne nabavijo posode za smeti, jih nabavi in da v uporabo na njihove stroške izvajalec.
Pri novo zgrajenih zgradbah mora biti posoda nabavljena ob vselitvi oziroma pred uporabo.
Za poškodbe smetnjakov, ki nastanejo ob praznjenju, odgovarja izvajalec.
16. člen
Živilski obrati, menze, gostinski in trgovski obrati ter druga podjetja morajo odlagati komunalne odpadke v kontejnerske posode ali smetnjake, ki so jih dolžni nabaviti sami. Če ne nabavijo ustreznih posod (kontejnerjev), jih nabavi na njihove stroške izvajalec.
17. člen
Izvajalec mora postopno oskrbeti vsa naselja z ustreznim številom tipiziranih kontejnerjev za kosovne odpadke. Po določenem razporedu mora omogočiti občanom odlaganje in odvoz komunalnih odpadkov ter tako preprečevati nastajanje nedovoljenih odlagališč.
18. člen
Prepovedano je:
1. odlagati v smetiščne posode vroč pepel, ogorke, tekočino, mrhovino in snovi, naštete v 3. členu tega odloka, točka d, ter vse drugo, kar lahko povzroči požar, zasmrajuje okolico ali poškoduje vozilo za prevoz komunalnih odpadkov;
2. puščati smetnjake odprte;
3. odlagati komunalne odpadke v smetnjake ali kontejnerske posode tako, da se pri tem omreži prostor okoli njih, ali jih prenapolniti tako, da se ne morejo zapreti;
4. odlagati komunalne in druge odpadke poleg posod za smeti ali zraven prostorov, namenjenih za odlaganje komunalnih odpadkov.
IV. ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
19. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti na dan pobiranja vsako posodo za komunalne odpadke, ki se nahaja na razdalji 3 m od vozne poti ter vrniti izpraznjeno posodo na mesto hrambe oziroma jo odložiti najmanj 3 m od vozne ceste. Uporabniki storitev pa so dolžni postaviti posodo s komunalnimi odpadki najmanj 3 m od vozne ceste, izpraznjene posode pa postaviti tako, da niso izpostavljene poškodbam in da ne kvarijo videza okolja.
Izvajalec ni dolžan odvažati komunalne odpadke v primerih, če ceste, mostovi in drugi cestni objekti niso ustrezno urejeni in označeni ter zaradi tega obstoja nevarnost za ljudi in premoženje.
20. člen
Izvajalec mora odvažati komunalne odpadke s specialnimi vozili – smetarji, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, odvažanje in praznenje.
21. člen
Izvajalec mora zagotoviti odvoz komunalnih odpadkov v mestnem naselju Ribnica, Sodražica in Grič najmanj dvakrat tedensko. Odvoz komunalnih odpadkov iz kontejnerskih posod v navedenih naseljih pa se mora zagotoviti najmanj enkrat tedensko oziroma po potrebi.
Odvoz hišnih komunalnih odpadkov iz kontejnerskih posod in ostalih naselij v občini se opravlja po vnaprej določenem programu, ki ga pripravi izvajalec v soglasju s krajevnimi skupnostmi.
Odvoz komunalnih odpadkov iz poslovnih stavb in poslovnih prostorov ter stanovanjskih blokov izven mestnih naselij se uredi s posebno pogodbo.
Razpored odvoza komunalnih odpadkov se mora javno objaviti.
V. ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV
22. člen
Komunalne odpadke odvaža izvajalec na odlagališče komunalnih odpadkov (javno odlagališče).
Tekoče odpadke (vsebina greznic) pa se odvaža na centralno čistilno napravo v Ribnico in Sodražico.
23. člen
Javno odlagališče za komunalne odpadke vzdržuje izvajalec.
Vzdrževanje odlagališča za komunalne odpadke obsega zlasti pravilno in pravočasno izravnavo odlagališča, preprečevanje požarov, dnevno zasipanje organskih odpadkov z anorganskim materialom, dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo ter organizacijo rednega poslovanja.
Način obratovanja deponije komunalnih odpadkov se podrobno določi s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet občine Ribnica in ga mora izvajalec objaviti v sredstvih javnega obveščanja.
24. člen
Izvajalec mora javno odlagališče vidno označiti z ustreznimi znaki in označiti smeri odvoza od glavne ceste do odlagališča. Na javnem odlagališču je izvajalec dolžan organizirati ustrezno obliko službe za vzdrževanje.
25. člen
Izvajalec vzdržuje in ureja javno odlagališče s sredstvi, ki jih dobi od dohodka za uporabo odlagališča ter z odvozom komunalnih odpadkov.
26. člen
Izvajalec kot upravljalec javnega odlagališča ima pravico in dolžnost odstraniti vse odpadke iz vseh mest, ki niso določena za odlagališče. To delo se opravi na stroške povzročitelja.
Komunalnih odpadkov ni dovoljeno odlagati v reke in potoke, njihova obrežja, gozdove in na druga zemljišča.
27. člen
Po končanem odlaganju komunalnih odpadkov oziroma po opustitvi odlagališča komunalnih odpadkov mora izvajalec poskrbeti, da se odlagališče zasuje z zemljo in zemljišče primerno uredi in ozeleni.
28. člen
Komunalni odpadki na pokopališčih se odlagajo v posebne posode, ki so lahko tudi mrežaste. Za nabavo posod in njihovo praznjenje mora poskrbeti upravljalec pokopališč. Odvoz komunalnih odpadkov s pokopališč opravlja izvajalec po posebnem naročilu.
Komunalnih odpadkov in drugega materiala ni dovoljeno odlagati izven pokopališčnih ograj oziroma meja.
VI. ZARAČUNAVANJE STORITEV
29. člen
Za pobiranje in odvažanje komunalnih odpadkov, za upravljanje in vzdrževanje javnega odlagališča ter kontejnerskih posod, morajo uporabniki komunalnih storitev plačevati mesečni prispevek po osebi v stanovanjski enoti in po m˛ za poslovne in druge prostore. Prispevek se plačuje povsod na območju Občine Ribnica, kjer je zagotovljen organiziran odvoz komunalnih odpadkov. V vseh naseljih Občine Ribnica, razen mestnega naselja Ribnica, Sodražica in Grič, kjer je organiziran občasen kontejnerski odvoz komunalnih odpadkov, se prispevek po osebi v stanovanjski enoti iz prvega stavka tega člena zmanjša za 30%.
Stanovanjska enota je po tem odloku površina vsakega zgrajenega prostora, ki se uporablja za stanovanje. Poslovni prostor pa je površina vsakega zgrajenega prostora, ki se uporablja za kakršno koli poslovno ali družbeno dejavnost.
Za odvoz komunalnih odpadkov, ki se urejajo s posebno pogodbo ali po naročilu, se zaračunavajo dejanski stroški, vključujoč tudi stroške vzdrževanja in urejanja odlagališča.
Storitve, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega zavezanca se financirajo iz proračunskih sredstev.
Višino prispevka za odvoz komunalnih odpadkov in cene za odvoz drugih odpadkov določi izvajalec v soglasju z Občinskim svetom občine Ribnica ter v skladu z veljavnimi predpisi o cenah. Na isti način se določi tudi cena za uporabo javnega odlagališča.
Obveznost plačila odvoza komunalnih odpadkov nastane z dnem, ko izvajalec zagotovi za določeno območje organiziran odvoz.
30. člen
Uporabniki komunalnih storitev so dolžni izvajalcu prijaviti točne podatke o številu oseb v gospodinjstvih in o površinah poslovnih prostorov kakor tudi vse spremembe o številu oseb, površinah, lastništvu in naslovu.
Če zaradi netočnih podatkov ali opustitve prijave o spremembi nastane za izvajalca premoženjska škoda, je tako škodo dolžan povrniti uporabnik.
VII. NADZORSTVO
31. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena, vodnogospodarska, požarna, kmetijska, gozdarska inšpekcija in delavci policijske postaje, kateri dajejo tudi predloge za uvedbo postopka o prekrških.
VIII. OPROSTITVE IN OLJAŠAVE PRI PLAČILU ZA ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
32. člen
Uporabniki komunalnih storitev odvoza komunalnih odpadkov ne plačujejo odvoza komunalnih odpadkov, če več kot 30 dni ne uporabljajo stanovanja ali poslovnega prostora na podlagi pravočasnega pismenega zahtevka, vloženega pri izvajalcu. Za pravočasno vložen zahtevek se šteje zahtevek, ki ga upravičenec vloži najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je začasno stanovanje ali poslovni prostor prenehal koristiti.
33. člen
Uporabniki komunalnih storitev odvoza komunalnih odpadkov, ki po določenih kriterijih socialnega skrbstva prejemajo denarno pomoč kot edini vir preživljanja, ne plačujejo prispevka za odvoz komunalnih odpadkov.
Oprostitve uveljavljajo za vsako leto posebej s pismenim zahtevkom in dokazilom strokovne službe socialnega skrbstva.
34. člen
Zavezanci za odvoz komunalnih odpadkov, ki zaradi tehničnih ovir (neprimerne ceste, slabi mostovi ipd.) niso dostopni za odvoz komunalnih odpadkov, se začasno, dokler se te ovire ne odpravijo, oproste plačila prispevka in obveznosti nabave posode za odpadke.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če odlaga komunalne odpadke izven prostora namenjenega za njihovo odlaganje (1. člen);
2. če komunalnih odpadkov ne odvaža v določenih rokih (prvi odstavek 21. člena);
3. če javno ne objavi razporeda odvažanja komunalnih odpadkov (zadnji odstavek 21. člena);
4. če ne zagotovi higienskega načina nakladanja in odvažanja komunalnih odpadkov ali vzdrževanja javnega odlagališča v skladu s sanitarno-tehničnimi predpisi in pravilnikom o načinu obratovanja deponije (20. in 23. člen);
5. če ne izprazni na dan odvoza vseh smetnjakov, ki se nahajajo na razdalji 30 m od vozne ceste in če izpraznjene posode ne odloži na mesto hrambe oziroma najmanj 3 m od vozne ceste (19. člen);
6. če ravna v nasprotju s 27. členom;
7. če javnega odlagališča vidno ne označi z ustreznimi znaki (24. člen);
8. če ne odvaža vsebine greznic z ustreznimi vozili ali kako drugače ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka;
9. če odlaga škodljive snovi, naštete v 3. členu točka d tega odloka, na javno odlagališče.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je nosilec dejavnosti:
1. če posod za odpadke nima postavljenih v določenem prostoru (19. člen);
2. če ne odlaga komunalnih odpadkov v za to določene posode (8. člen);
3. če nevarne odpadke odlaga v posodo za odpadke (6. člen);
4. če ne zagotovi, da se posode za odpadke redno čistijo ali kako drugače ravnajo v nasprotju s 13. členom;
5. če ob kioskih, slaščičarnah, trgovinah, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih in otroških igriščih, parkiriščih in drugih mestih ne namesti koše za odpadke in jih redno ne prazni in čisti (12. člen);
6. če ne nabavi potrebnega števila posod za odpadke (15. člen);
7. če se komunalni odpadki ne odlagajo v nasprotju z določili te ga odloka (9. in 10. člen);
8. če ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka;
9. če odloži posebne nevarne odpadke brez pridobljenega soglasja izvajalca in pristojnih inšpekcij (4. člen);
10. če ostankov hrane in odpadkov živil ne odlaga v posebne posode ali če odpadnih snovi iz veterinarskih in zdravstvenih zdravstenih organizacij ne odlaga v sežganem stanju (16. člen, 3. člen točka a);
11. če kot povzročitelj odlaga odpadke ali ne poskrbi za odstranitev odpadkov z mest, ki niso določena kot odlagališča (26. člen);
12. če kot zavezanec ne da izvajalcu točnih podatkov glede števila oseb in površin poslovnih prostorov, ki vplivajo na obveznosti plačevanja odvoza komunalnih odpadkov (30. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje tudi posameznik, če stori prekršek iz 35. in 36. člena tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Divja odlagališča odpadkov v občini Ribnica je dolžno odstraniti Javno komunalno podjetje Ribnica.
Sredstva za odstranitev in saniranje divjih odlagališč odpadkov zagotovi Občina Ribnica.
39. člen
V Občini Ribnica se mora v smislu zagotavljanja kvalitetnega odvoza odpadkov preiti na skupinsko zbiranje odpadkov tudi po vaseh, ki štejejo več kot 50 prebivalcev najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.
Dinamiko prehoda mora predložiti izvajalec najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Mikrolokacijo posod za smeti (700 l) pripravi izvajalec ob upoštevanju mnenja krajanov najkasneje do meseca prehoda na tako pobiranje odpadkov, ki ga po tem odloku pripravi izvajalec.
Z naslednjim mesecem prehoda se začne zaračunavati polna cena odvoza komunalnih odpadkov.
40. člen
V primeru, da uporabnik do predpisanega roka po 40. členu ne zagotovi predpisanih posod, te posode zagotovi izvajalec in jih zaračuna uporabniku, v nasprotnem primeru pa se uporabnika sankcionira po kazenskih določbah.
41. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 3/92).
Št. 01-DP-353-12-95
Ribnica, dne 9. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost