Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3241. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče-Vižmarje, stran 5438.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 24. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče–Vižmarje
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče–Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89 in Uradni list RS, št. 58/92) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 6 Stanežiče–Vižmarje, ki jih je izdelal Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urbanizem LUZ pod št. proj. 3647 v mesecu maju 1988, spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 6 Stanežiče–Vižmarje, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992, ter spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 6 Stanežiče–Vižmarje, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod številko projekta 4321 v juniju 1993.”
2. člen
V 4. členu se v seznamu oznak glede vrste posegov dodata v številčnem vrstnem redu naslednji alinei:
“3 – območja centralnih dejavnosti
4 – območja mešanih dejavnosti (stanovanja, obrt, centralne dejavnosti)”.
3. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen z naslovom: “Območja za osrednje dejavnosti” in z naslednjim besedilom:
“V morfološki enoti z oznako 3 so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja poslovnih objektov (pisarne, biroji, predstavništva, bančne poslovalnice ipd.),
– gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano trgovino,
– gradnja objektov za storitvene dejavnosti in gostinstvo,
– gradnja objektov družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja družbenih organizacij in društev,
– gradnja stanovanj nad pritličjem,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, rušitve, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,
– gradnja podzemnih garažnih objektov,
– gradnja nadstrešnic, platojev, dostopnih ramp, parkirišč in ureditev utrjenih površin,
– postavitev kioskov, večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, peš poti in ploščadi ter postavitev mikrourbane opreme,
– spremembe namembnosti in dejavnosti za potrebe osrednjih dejavnosti,
– gradnje objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– objekti in naprave za obrambo in zaščito.”
4. člen
Za 8.a členom se doda novi 8.b člen z naslovom: “Območja za mešane dejavnosti” z naslednjim besedilom:
“V morfoloških enotah z oznako 4 so dovoljeni enaki posegi in pod enakimi pogoji kot so navedeni v 8. in 8.a členu tega odloka.”
5. člen
Za drugim odstavkom 14. člena se doda naslednje besedilo:
“Znotraj regulacijskih linij cest so dovoljeni le posegi v zvezi s prometnim in komunalnim urejanjem”.
6. člen
Doda se novi 19.a člen, ki se glasi:
“Vsi posegi v območjih urejanja ŠO 6/1 Šentvid in ŠP 6/1 Športoprema morajo upoštevati regulacijske elemente prikazane na regulacijski karti.
Pomen regulacijskih elementov je:
Regulacijska linija (RL) je meja predvidene površine v javni rabi.
Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki delov fasade od gradbene linije.
Gradbena meja (GM) je meja, ki je novograjeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.”
7. člen
V 32. členu se zadnji odstavek dopolni tako, da se za besedo “Pri” doda besedi “novogradnjah in”.
8. člen
V 36. členu se poglavje Varstvo vodnih virov dopolni z naslednjim besedilom:
“V območjih urejanja ŠO 6/1 Šentvid in ŠP 6/1 Šport- oprema veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode.”
9. člen
V 37. členu se prvi stavek črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
“V območju urejanja ŠS 6/7-1 Medno so dovoljeni naslednji posegi:”.
10. člen
Doda se novi 43.b člen, ki se glasi:
“V območju urejanja ŠO 6/1 Šentvid veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:
a) Prometno urejanje
Znotraj regulacijskih linij prometnic so dovoljeni naslednji posegi:
Celovška cesta: ureditev zelenice, kolesarske steze in hodnika za pešce.
Tacenska cesta: ureditev dvopasovnice z obojestranskim pločnikom.
Arkova ulica: ureditev dvopasovnice z obojestranskim pločnikom.
Prušnikova cesta: ureditev dvopasovnice s pravokotnim in vzdolžnim parkiranjem in enostranskim pločnikom.
Cesta ob Športopremi: ureditev dvopasovnice z enostranskim pločnikom.
b) Komunalno urejanje
Kanalizacija:
Kanalizacija za odpadno in padavinsko vodo se mora po že zgrajenih kanalih po Celovški cesti, Kosmačevi in Arkovi ulici navezovati na zbiralnik Gunclje–Brod na ČN Brod.
Padavinsko vodo s streh in ostale čiste vode je treba odvajati v podtalje preko ponikovalnic.
Sekundarna kanalizacija mora potekati po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh, tako da je omogočeno vzdrževanje kanalov in čiščenje hišnih priključkov.
Delavnice in kurilnice centralnih kurjav na olje morajo imeti lovilce olj.
Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke s pritličja in nadstropij. Priključitev odtokov iz kletnih etaž je možno samo preko črpališč.
Vodovod
Območje je treba navezati s sekundarnim omrežjem na vodovod Ø 200, ki poteka po Kosmačevi cesti.
Del obstoječih vodovodov, ki bodo vklopljeni v novo zasnovo omrežja, je treba obnoviti.
Plin
Objekte je treba priključiti na obstoječe plinovodno omrežje, ki poteka ob Celovški cesti (ogrevanje, tehnologija).
Elektrika
Treba je zgraditi novo transformatorsko postajo.
c) Varovanje okolja
Varstvo pred hrupom
V območju je dovoljena največja dopustna raven hrupa, ki ustreza IV. stopnji hrupne obremenjenosti.
Na objektih ob avtocesti in Celovški cesti, kjer je po meritvah ugotovljen prekomerni nivo hrupne obremenjenosti, je treba zagotoviti pasivno protihrupno zaščito za novo zgrajene objekte, za obstoječe pa zgraditi protihrupno ograjo.
Ob železniški progi je treba zgraditi protihrupno ograjo skladno z določili lokacijskega načrta za železnico.
Varstvo zraka
Za izboljšanje kvalitete zraka je treba vse objekte priključiti na plin za ogrevanje in tehnologijo.
Za vse obrtne dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, je treba v postopku izdelave lokacijske dokumentacije pridobiti ekološko oceno in zagotoviti, da ekološke obremenitve ne bodo presegle s predpisi dovoljenih ravni.
Varstvo voda
Območje leži v tretjem varstvenem pasu varovanja vodnih virov, zato je pri posegih v prostor treba upoštevati določila odloka o varstvu virov pitne vode v Ljubljani.
Morfološka enota 3C/1
a) Oblikovanje objektov
Strehe morajo biti dvo- ali štirikapne z vencem na isti višini. Višina kolenčnega zidu je max. 1 m. Kritina mora biti v opečno rjavi barvi (opeka, cement) ali baker. Naklon strehe je 40°. Oblikovanje streh mora biti enotno.
Etažnost objektov je K, P+2+M.
b) Prometno urejanje:
Dovoljena je izgradnja dovoznih cest v območju.
Parkiranje je treba zagotoviti nivojsko ob Prušnikovi cesti ter v kletni etaži pod novimi objekti.
Morfološke enote 4A/1, 4A/2, 4A/3
Oblikovanje objektov
Strehe morajo biti oblikovane kot simetrična dvokapnica, naklon strešin 35–40°, kritina v opečno rjavi barvi, višina kolenčnega zidu je max. 1,5 m v primeru gabarita P+M, oziroma brez kolenčnega zidu v primeru gabarita P+1+M.
Etažnost objektov je K, P+1+M za stanovanjske hiše in P + M za delavnice.
V objektu stare žganjarne so posegi dovoljeni znotraj obstoječih gabaritov.
Morfološka enota 9/1
Dovoljena je drevoredna zasaditev vzdolž Prušnikove ceste in Celovške ceste v skladu z usmeritvami za oblikovanje Celovške ceste.
Postavljanje reklamnih panojev ni dovoljeno.”
11. člen
Doda se novi 43.c člen, ki se glasi:
“V območju urejanja ŠP 6/1 – Športoprema veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:
a) Prometno urejanje
Znotraj regulacijskih linij prometnic so dovoljeni naslednji posegi:
Celovška cesta: ureditev zelenice, kolesarske steze in hodnika za pešce.
Kosmačeva cesta: izgradnja postajališča mestnega potniškega prometa izven obstoječega cestišča.
Cesta 25. talcev: ureditev enosmerne ceste z enostranskim pločnikom.
Za Tacensko in Arkovo cesto ter Cesto ob Športopremi veljajo enaki pogoji kot za območje urejanja ŠO 6/1 Šentvid.
Dovoljena je izgradnja povezovalne ceste med Cesto 25. talcev in cesto “ob Športopremi”.
b) Komunalno urejanje
Veljajo enaka določila kot za območje urejanja ŠO 6/1 Šentvid.
c) Varovanje okolja
Varstvo pred hrupom
V območju je dovoljena največja dopustna raven hrupa, ki ustreza IV. stopnji hrupne obremenjenosti razen v območju morfološke enote 6/1, kjer je dovoljena največja dopustna raven hrupa, ki ustreza VI. stopnji hrupne obremenjenosti.
Na objektih ob Celovški in Kosmačevi cesti, kjer je po meritvah ugotovljen prekomerni nivo hrupne obremenjenosti je treba zagotoviti pasivno protihrupno zaščito. Ob železniški progi je treba zgraditi protihrupno ograjo skladno z lokacijskim načrtom.
Varstvo zraka
Veljajo enaki pogoji kot za območje urejanja ŠO 6/1.
Varstvo voda
Veljajo enaki pogoji kot za območje urejanja ŠO 6/1.
Morfološka enota 3C/1
a) Oblikovanje objektov
Objekt mora biti tako oblikovan, da je poudarjena njegova členjenost v dva dela.
Ostala določila so enaka kot za morfološko enoto 3C/1 v območju urejanja ŠO 6/1 Šentvid.
b) Prometno urejanje
Parkiranje je treba zagotoviti v kletni etaži pod novimi objekti in nivojsko ob predvideni cestni povezavi.
Morfološka enota 4A/1
a) Vrste posegov v prostor
Dovoljena je gradnja individualnih stanovanjskih objektov ob Cesti 25. talcev in delavnic vzporedno s Kosmačevo cesto.
b) Oblikovanje objektov
Oblikovanje strehe: naklon strešin 35–40°, višina kolenčnega zidu je 1,5 m v primeru gabarita P+M pri stanovanjskih hišah, oziroma brez kolenčnega zidu v primeru gabarita P+1+M in pri delavnicah. Kritina naj bo v opečno rjavi barvi.
Etažnost objektov je max. K, P+1+M za stanovanjske objekte in P+M za delavnice.
Smer slemena objektov ob Kosmačevi cesti mora biti vzporedno z njo.
c) Prometno urejanje
Vsi dovozi do objektov morajo biti s Ceste 25. talcev.
Morfološki enoti 4A/2 in 4A/3
Veljajo enaka določila kot za morfološke enote 4A/1, 4A/2 in 4A/3 v območju urejanja ŠO 6/1.
Morfološka enota 6/1
a) Oblikovanje objektov
Višinski gabarit novogradenj ne sme presegati višine obstoječega proizvodno poslovnega objekta ob cesti ob Športopremi.”
12. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška,
– krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.”
13. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
14. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.”
Št. 30-9/95
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost