Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3300. Uredba o vzpostavitvi tržnega reda za sladkor 1995/96, stran 5526.

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vzpostavitvi tržnega reda za sladkor 1995/96
1. člen
To uredbo Vlada Republike Slovenije sprejema z namenom zagotovitve kritja negativnih finančnih razlik, ki nastajajo pri proizvodnji belega kristalnega sladkorja v Tovarni sladkorja Ormož.
Vlada Republike Slovenije s to uredbo določa:
– minimalno odkupno ceno sladkorne pese letine 1995 pridelane v Republiki Sloveniji,
– skupno količino proizvedenega belega kristalnega sladkorja v Tovarni sladkorja Ormož in količine belega kristalnega sladkorja, ki jih država kupi iz uvoza za zapolnitev bilančnih potreb,
– priznano lastno ceno belega kristalnega sladkorja proizvedenega v Tovarni sladkorja Ormož,
– način in dinamiko kritja priznanih stroškov proizvodnje belega kristalnega sladkorja v Tovarni sladkorja Ormož,
– način spremljanja in informiranja strokovne komisije za spremljanje izvajanja tržnega reda za sladkor,
– čas trajanja tržnega reda za sladkor 1995/96.
2. člen
Tovarna sladkorja Ormož (v nadaljnjem besedilu: TSO) odkupi sladkorno peso letine 1995 od pridelovalcev v Republiki Sloveniji po minimalni odkupni ceni 7,20 SIT za kilogram oddane čiste sladkorne pese s 16-odstotno polarizacijo sladkorja fco prevzemno mesto določeno s strani TSO.
TSO pridelovalcem lahko plača višjo odkupno ceno za oddano sladkorno peso ne glede na določilo prejšnjega odstavka, vendar tako nastali stroški niso predmet te uredbe.
TSO je dolžna strokovni komisiji za spremljanje tržnega reda za sladkor predložiti:
– odkupne pogoje TSO za odkup sladkorne pese letine 1995, takoj ko so le-ti sprejeti,
– podatke o odkupljeni količini sladkorne pese in povprečno doseženi polarizaciji sladkorja,
– podatke o izplačani dejanski odkupni ceni in povprečni odkupni ceni v odvisnosti od dejanske polarizacije sladkorja v odkupljeni sladkorni pesi letine 1995,
– podatke o stroških odkupa z razčlenitvijo le-teh,
– podatke o načinu in dinamiki izplačil za odkupljeno sladkorno peso letine 1995,
– datum pričetka predelave sladkorne pese.
3. člen
TSO bo proizvedla največ 55.000 ton belega kristalnega sladkorja iz sladkorne pese pridelane v Republiki Sloveniji in iz surovega sladkorja iz uvoza ter ta beli kristalni sladkor prodala na domačem trgu po cenah določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije.
Priznana lastna cena belega kristalnega sladkorja znaša 99,95 tolarja za kilogram.
Lastna cena iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru, da se tolarska borzna cena surovega sladkorja (London) poveča oziroma zmanjša za več kot pet odstotkov in sicer tako, da se spremeni element te cene namenjen pokritju stroškov predelave surovega sladkorja. Pri tem se kot izhodišče upošteva borzna cena surovega sladkorja 300,47 USD/t in tečaj Banke Slovenije 119,5892 SIT za USD.
TSO je dolžna strokovni komisiji za spremljanje tržnega reda za sladkor predložiti:
a) datum zaključka predelave sladkorne pese,
b) količine predelanega belega kristalnega sladkorja iz sladkorne pese,
c) dobavitelja in uvoznika surovega sladkorja, uvozne količine, kvaliteto in izvor tega sladkorja, njegovo uvozno ceno fco slovenska meja in fco TSO,
d) datum pričetka in zaključka proizvodnje surovega sladkorja, proizvedene količine belega kristalnega sladkorja,
e) v proizvodnji pridobljene skupne količine pesnih rezancev in njihovo prodajno ceno ter skupno količino melase in njeno dejansko prodajno ceno.
4. člen
TSO lahko uslužnostno predeluje sladkorno peso iz uvoza ali surovi sladkor. Beli kristalni sladkor iz te proizvodnje ne sme biti prodan na domačem trgu.
Morebitni negativni finančni efekti uslužnostne predelave belega kristalnega sladkorja niso predmet te uredbe.
5. člen
V obdobju od uveljavitve te uredbe do 28. februarja 1996 Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve ne prodaja belega kristalnega sladkorja iz svojih zalog, razen v primeru pomanjkanja na trgu, oziroma pojava večjih motenj pri gibanju cen belega kristalnega sladkorja.
6. člen
Finančna obveznost Direkcije Republike Slovenije za blagovne rezerve do TSO, izhajajoče iz tega tržnega reda, se določi kot razlika med priznano lastno ceno belega kristalnega sladkorja in s strani Vlade Republike Slovenije določeno nabavno ceno za veletrgovino in znaša 437,250.000 tolarjev.
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve je dolžna navedeno finančno obveznost plačati v večih ali enkratnem znesku v obdobju od 1. januarja 1996 do 15. septembra 1996. Navedena obveznost se za neodplačani del obrestuje z obrestno mero za bančne kredite prvovrstnim komitentom Nove Ljubljanske banke.
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve plačuje finančno obveznost iz prejšnjega odstavka na podlagi sklepa Ministrsta za ekonomske odnose in razvoj, s katerim se določi višina in dinamika izplačil.
7. člen
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve uvozi potrebne količine belega kristalnega sladkorja ali surovega sladkorja do zapolnitev bilančnih potreb brez plačila carinskih, necarinskih in drugih posebnih uvoznih dajatev in taks na podlagi javnega razpisa.
8. člen
TSO uvozi potrebne količine surovega sladkorja do zagotovitve 55.000 ton skupne proizvodnje belega kristalnega sladkorja brez plačila carinskih, necarinskih in drugih posebnih uvoznih dajatev in taks na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.
9. člen
Izvajanje določil te uredbe spremlja strokovna komisija za spremljanje izvajanja tržnega reda za sladkor, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije sprejetim na 49. seji dne 14. oktobra 1993.
10. člen
TSO in Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve do desetega v mesecu za pretekli mesec obvešča strokovno komisijo za spremljanje tržnega reda za sladkor:
a) o stanju zalog na zadnji dan meseca, za katerega se pošilja obvestilo,
b) o količinah prodaje belega kristalnega sladkorja
– skupne količine
– navedbe cene in prodajnih pogojev.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 30. septembra 1996.
Št. 331-04/95-3/2-8
Ljubljana, dne 7. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost