Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3257. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 1995, stran 5468.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni lsit RS, št. 80/94) ter 21. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Cerknica na 9. redni seji dne 23. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerknica za leto 1995
1. člen
S proračunom Občine Cerknica za leto 1995 se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe ter drugih nalog v skladu z zakonom o financiranju občin.
2. člen
Proračun občine sestavljata v splošnem delu bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, prihodki iz naslova finančne izravnave, prihodki za financiranje drugih nalog, prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem, prihodki v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter načrtovani odhodki.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po posameznih natančnejših namenih.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Cerknica za leto 1995 znašajo:
---------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov    Račun financiranja
           in odhodkov
---------------------------------------------------------------
Prihodki       544,560.139 SIT             0
Odhodki       544,560.139 SIT             0
Primanjkljaj
---------------------------------------------------------------
4. člen
Od prihodkov iz 3. člena tega odloka se 0,5% sredstev izloča v proračunsko rezervo.
Izločanje v rezervo se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. 12. 1995 in preneha, ko sredstva rezerv dosežejo 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 1995.
5. člen
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet in se praviloma dajejo brez obveznosti vračanja.
Sredstva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta 1995.
O uporabi sredstev iz 1. točke prvega odstavka, do zneska določenega v proračunu za tekoče leto, odloča župan.
6. člen
V proračunu občine se zagotovijo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
1. za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva;
2. za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo na postavko v posebnem delu, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
7. člen
Sredstva proračuna se proračunskim porabnikom delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni z zakonom, drugim aktom ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave se zagotavljajo v višini, opredeljeni v 51. členu zakona o izvrševanju proračuna RS.
Sredstva za amortizacijo se uporabnikom zagotavljajo do višine, ki je navedena v posebnem delu proračuna.
8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunski porabniki morajo do 1. 12. 1995 predložiti finančne načrte za naslednje leto.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo odobreni, na podlagi razpisov na državni ravni.
9. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa.
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računih Občine Cerknica razpolaga župan. Prihodki od gospodarjenja s temi sredstvi se vplačujejo v proračun.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva obvezne rezerve,
2. najame posojilo največ do 5% sredstev proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča občinski svet.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, odloča občinski svet.
14. člen
Občina se lahko zadolži za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
O zadolžitvi odloča občinski svet.
15. člen
Nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
16. člen
V proračun Občine Cerknica za leto 1995 se vključi pripadajoči del prihodkov in odhodkov od 1. 1. 1995 dalje, ki se je začasno izvrševal preko ločenega računa Občine Cerknica.
17. člen
Do ureditve premoženjsko pravnih razmerij med občinama Cerknica in Loška dolina po 100. členu zakona o lokalni samoupravi, se občine ne smejo zadolževati in izdajati soglasij in poroštev po 18. in 19. členu zakona o financiranju občin.
18. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 40300/129/95
Cerknica, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Obreza, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost