Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3220. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 5405.

Na podlagi 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in 99. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 2/94 in 7/95) izdaja Minister za finance
O D R E D B O
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1. S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki so jih podjetja in druge pravne osebe, državni in drugi organi, ki opravljajo javno službo ter organi lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe), dolžni posredovati davčnim organom in zavezancem.
2. Vsebina in oblika dostave podatkov
2.1 Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računalniških medijev:
– PC diskete iz IBM kompatibilnih osebnih računalnikov, ki imajo naslednje lastnosti:
· velikost 5.25" (360KB ali 1,2MB) ali velikost 3.5" (720KB ali 1,44MB),
· zapisano v ASCII kodi,
· v datoteki imena VIR.DAT,
· vsak zapis je predpisane dolžine in ga zaključujeta dva posebna znaka CR ter LF. Vključno s tema znakoma so zapisi dolgi 133 znakov;
– magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti:
· 9 sledni zapis znakov,
· gostota zapisa 1600 bpi,
· koda zapisa ASCII ali EBCDIC,
· ne sme imeti znamke (NO LABEL),
· brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis (record) dolžine 131 znakov,
· zaključek podatkov označite z EOF oznako,
· razdalja od začetka traku do “start marke Alu-folija” naj ne bo manjša od 7m, da je možno trak avtomatično vpeti v magnetno tračno enoto.
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati:
– naziv in naslov izplačevalca,
– število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot in
– vse izbrane, v tej točki naštete, lastnosti nosilca podatkov.
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano celotno vsebino diskete oziroma magnetnega traku. Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba pravne osebe. Vsebino diskete se izpiše z ukazom
COPY a:VIR.DAT lpt1:
oznaki a: (disketne enote) in lpt1: (tiskalnika) se prilagodijo strojni opremi izplačevalca dohodkov.
2.2 ali na obrazcu:
Oblika in način obrazca sta določena tako, da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z zaporedno številko opremite tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba pravne osebe.
3. Vsebina poslanih podatkov
3.1 Poslani podatki morajo vsebovati vse dohodke in obveznosti posamezne fizične osebe od 1.1. do 31.12.1995 iz posameznega vira dohodnine, ki je bil izplačan pri pravni osebi, razen če ni s to odredbo drugače določeno.
Podatke o nadomestilih pošlje pravna oseba, ki jih je obračunala in izplačala ne glede na to, ali bremenijo njena sredstva ali so ji bila refundirana.
3.2 Da ne bi prišlo do pripisovanja podatkov napačnim osebam, je potrebno podatke označiti z enolično enotno matično številko občana (EMŠO) ter prvih 20 znakov njegovega priimka in imena. Za enolično označevanje tujcev se uporabi enotna matična številka tujca (EMŠT). Podatke enega vira dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da je v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih vrst, potrebno izpolniti ustrezno število zapisov.
3.3 Zaradi kontrole zajetih podatkov je potrebno zbranim podatkom dodati ustrezno število zapisov brez identifikacije davčnega zavezanca (naslednja polja se pustijo prazna: številka davčnega zavezanca in priimek-ime davčnega zavezanca ter šifra davčne izpostave). V tak zapis se v okviru vsakega izplačevalca vpiše za posamezno vrsto dohodka in obveznosti seštevke zneskov vseh individualnih zapisov.
3.4 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.4.1 Tabelarični prikaz podatkov
3.4.1.1 Tabela individualnih podatkov
-----------------------------------------------------------------------------------
Zap. Pozicija  Dolžina Poravnava  Opis polja
št.        polja  L(levo),
              D(desno)
-----------------------------------------------------------------------------------
1    1-2    2    L     zadnji dve številki letnice, 
                   za katero navajamo dohodke in obveznosti,
2    3-17   15    L     žiro račun pravne osebe, brez vezajev 
                   (glej 3.4.2),
3   18-22    5    D     zaporedna številka zapisa,
4   23-35   13    L     številka davčnega zavezanca (EMŠO),
5   36-55   20    L     prvi znaki priimka in imena,
6   56-57    2         šifra davčne izpostave, kjer ima delavec 
                   stalno oziroma začasno bivališče 
                   (glej 3.4.3),
7   58-59    2         oznaka vrste dohodka in obveznosti 
                   (glej 3.4.4),
8   60-71   12    *     bruto znesek; v izjemnih primerih 
                   (glej 3.4.4) vpišemo neto znesek,
9   72-83   12    *     normirani ali dejanski odhodki oziroma stroški
                   in zmanjšanje osnove,
10   84-95   12    *     znesek akontacije dohodnine, plačan v RS,
11   96-107   12    *     znesek akontacije dohodnine, plačan v tujini
12  108-119   12    *     prispevki za socialno varnost in posebni 
                   prispevki po zakonu,
13  120-131   12    *     samoprispevek, neobvezni podatek.
-----------------------------------------------------------------------------------
* V prvih enajst znakov polja zneska se vpiše celi del zneska desno poravnano v tolarjih brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov in pusti 12. znak prazen. Kadar je znesek negativen, se to označi tako, da se v 12. znak polja vpiše znak minus (-).
Če je podatek prepovedan, je v polju zneska obvezno vrednost 0 (nič).
3.4.1.2 Tabela zbirnih podatkov
-----------------------------------------------------------------------------------
Zap. Pozicija  Dolžina Poravnava  Opis polja
št.        polja  L(levo),
              D(desno)
-----------------------------------------------------------------------------------
1    1-2    2    L     zadnji dve številki letnice, za katero 
                   navajamo dohodke in obveznosti,
2    3-17   15    L     žiro račun pravne osebe, brez vezajev 
                   (glej 3.4.1),
3   18-22    5    D     zaporedna številka zapisa - nadaljuje se 
                   oštevilčenje individualnih zapisov,
4   23-35   13         prazno,
5   36-55   20         prazno,
6   56-57    2         prazno,
7   58-59    2         oznaka vrste dohodka in obveznosti,
8   60-71   12    *     vsota bruto zneskov,
9   72-83   12    *     vsota priznanih normiranih ali dejanskih 
                   odhodkov oziroma stroškov in zmanjšanje osnove
10   84-95   12    *     vsota zneskov akontacij dohodnine, plačanih v 
                   RS,
11   96-107   12    *     vsota zneskov akontacij dohodnine, plačanih v 
                   tujini,
12  108-119   12    *     vsota prispevkov za socialno varnost in 
                   posebnih prispevkov po zakonu,
13  120-131   12    *     vsota samoprispevkov.
-----------------------------------------------------------------------------------
3.4.2 Žiro račun pravne osebe
Žiro račun mora ustrezati naslednji shemi:
– operativna številka sedeža              5 znakov
– temeljni račun                    3 znaki
– individualna partija                 7 znakov,
                            desno poravnano z
                            vodilnimi ničlami
3.4.3 Šifre davčnih izpostav, ki ustrezajo šifram nekdanjih občin iz registra teritorialnih enot Zavoda Republike Slovenije za statistiko:
01 Ajdovščina    22 Lendava       43 Radlje ob Dravi
02 Brežice      23 Litija        44 Radovljica
03 Celje       24 Ljubljana      45 Ravne na Koroškem
           Bežigrad
04 Cerknica     25 Ljubljana-      46 Ribnica
           Center
05 črnomelj     26 Ljubljana-      47 Sevnica
           Moste-Polje
06 Domžale      27 Ljubljana-      48 Sežana
           Šiška
07 Dravograd     28 Ljubljana-      49 Slovenj Gradec
           Vič-Rudnik
08 Gornja Radgona  29 Ljutomer       50 Slovenska Bistrica
09 Grosuplje     30 Logatec       51 Slovenske Konjice
10 Hrastnik     64 Maribor       52 Šentjur pri Celju
11 Idrija      65 Pesnica       53 Škofja Loka
12 Ilirska Bistrica 68 Ruše         54 Šmarje pri Jelšah
13 Izola       34 Metlika       55 Tolmin
14 Jesenice     35 Mozirje       56 Trbovlje
15 Kamnik      36 Murska
           Sobota         57 Trebnje
16 Kočevje      37 Nova Gorica     58 Tržič
17 Koper       38 Novo mesto      59 Velenje
18 Kranj       39 Ormož        60 Vrhnika
19 Krško       40 Piran        61 Zagorje ob Savi
20 Laško       41 Postojna       62 Žalec
21 Lenart      42 Ptuj         99 neznana
3.4.4 Tabela vrst dohodkov in obveznosti prikazuje vrste dohodkov in obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto dohodka oziroma obveznosti.
V posamezni vrstici seznama se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje EMŠO prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste dohodka.
Pomen znakov v tabeli:
x      – podatek je obvezen,
y      – podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima 
        vrednost 0,
prazno    – podatek je prepovedan.
Opomba: za zavezance, poslane na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se pošljejo podatki o skupnem bruto znesku plače, ki bi jo delavci prejeli za enaka dela v Republiki Sloveniji. Akontacija dohodnine v Republiki Sloveniji je razlika med obračunanim davkom od osebnega prejemka od plače, ki predstavlja osnovo po 16. členu zakona o dohodnini in sorazmernim delom v tujini plačanega davka, ki odpade na to plačo. Če mesečno ni bil izvršen obračun in poračun davka od osebnih prejemkov, se pošlje podatek o akontaciji dohodnine plačane v tujini, to je podatek o sorazmernem delu v tujini plačanega davka, ki odpade na plačo, ki predstavlja osnovo za davek od osebnih prejemkov.
V primeru, da so plače navedenih delavcev že dejansko obdavčene v državi, s katero je Republika Slovenija oziroma SFRJ sklenila sporazum (pogodbo) o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka, so le-te oproščene plačila davka v Sloveniji, zato se za te delavce ne pošlje niti podatka o plači, ki jo kot osnovo za obdavčitev opredeljuje 16. člen zakona o dohodnini.
Za zavezanca, ki je prejel jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitvi ali solidarnostno pomoč v višini, ki je presegla znesek, določen z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Ur. l. RS, št. 72/93, 43/94, 62/94 in 7/95), se pod znesek jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali solidarnostne pomoči piše le razlika prejemka nad višino, določeno z omenjeno uredbo.
4. Izgled izpisa o celoletnih dohodkih in obveznostih, ki ga mora delavcu oz. prejemniku dohodka obvezno izročiti izplačevalec dohodkov:
Opomba: v to tabelo se obvezno vpišejo oznake vrst dohodkov (dvomestna števila) iz tabel vrst dohodkov in obveznosti!
Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih izplačevalec posreduje davčnemu organu.
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno z navodilom pod opombo pri točki 3.4.4 te odredbe.
5. Izgled računalniškega zapisa, poslanega na računalniškem mediju
6. Podatki se pošljejo pristojni organizacijski enoti “Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija)”, kjer ima pravna oseba odprt žiro račun, ki za potrebe davčnega organa skrbi za sprejem in kontrolo poslanih podatkov.
Izplačevalci prejemkov oziroma dohodkov, ki ne poslujejo preko “Agencije”, naj podatke dostavijo na obrazcu tisti izpostavi RUJP, v kateri imajo svoj sedež.
Izplačevalci ostalih nadomestil (oznaka 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev skladov:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravstvo,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zaposlovanje,
morajo podatke poslati neposredno Republiški upravi za javne prihodke na naslov: RRC - Računalniške storitve, Ljubljana, Jadranska 21.
Na isti naslov pošljejo podatke tudi organizacije, ki imajo koncesijo za posredovanje dela študentom in dijakom (oznaka 20).
V primerih statusnih sprememb pravnih oseb zaradi združitve z drugo pravno osebo (pripojitve, spojitve) in preoblikovanja, predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik.
Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
V primerih prenehanja pravne osebe iz drugih razlogov, pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija v roku enega meseca po prenehanju.
Pravne osebe, podružnice in drugi izplačevalci, ki niso izplačevali prejemkov fizičnim osebam, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.
Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zavezancem najkasneje do 31. 1. 1996.
7. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-32/95
Ljubljana, dne 24. novembra 1995.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost