Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3130. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju splošne plovbe p. o., Portorož (ZPDLPSP-A)
3131. Zakon o spremembi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-B)
3132. Zakon o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (ZDruP)
3133. Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

Odloki

3134. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za žensko politiko in o izvolitvi predsednice, podprecednice in članov komisije
3135. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3136. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3137. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3138. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3139. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3140. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3141. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3142. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3143. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3144. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3145. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3146. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3147. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3148. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3149. Odlok o razrešitvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani
3150. Odlok o številu sodnikov za prekrške s sedežem na Ptuju
3151. Odlok o številu sodnikov za prekrške s sedežem v Sežani
3152. Odlok o številu sodnikov za prekrške s sedežem v Trbovljah
3153. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške Republiškega senata za prekrške
3154. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške Republiškega senata za prekrške
3155. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Dravogradu - predstojnice organa
3156. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Novem mestu
3157. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Piranu
3158. Odlok o izvolitvi sodnika za prekrške s sedežem na Ptuju
3159. Odlok o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
3160. Odlok o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3161. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
3162. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
3163. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Argentini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3164. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z Zapajliško grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja,...
3165. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti
3207. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve
3208. Uredba o spremembi uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov
3209. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 1996
3210. Uredba o spremembi uredbe o načinu, rokih in pogojih razdelitve kontingentov za uvoz blaga
3211. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1996 izdajajo priložnostni kovanci

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3166. Odredba o dopolnitvi seznama reprodukcijskega materiala iz 3. člena uredbe o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji
3167. Odredba o določitvi višine cestnine za cestni predor Karavanke
3168. Pravilnik o strokovnem izpitu inšpektorjev za šolstvo in šport
3169. Pravilnik o tehničnih zahtevah za digitalne evropske brezvrvične telekomunikacije
3170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
3212. Odredba o določitvi obrazca A (vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove na avtohtoni narodni skupnosti za leto 1995) in obrazca B (vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove na avtohtoni narodni...
3213. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

3171. Odločba o ugotovitvi, da vsebina zahteve za razpis referenduma, vsebovanega v pobudi Štefana Matuša in Marijana Poljšaka volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma glede zakona o odvzemu državljanstev Republike Slovenije na...

BANKA SLOVENIJE

3172. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
3173. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

3174. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1995
3175. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
3176. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3177. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3178. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3179. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
3180. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3181. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju prekvalifikacije ali dokvalifikacije presežnih delavcev
3182. Navodilo o kriterijih in razmejitvi pristojnosti odločanja o izplačilih denarnih nadomestil za brezposelnost v enkratnem znesku
3183. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Borovnica

3184. Sklep o ukinitvi dela javne poti kot javnega dobra

Cankova-Tišina

3185. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselji Murski Črnci in Tišina
3186. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje KS Cankova, za naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci

Cerknica

3187. Odlok o dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Cerknica in ukrepih za zavarovanje voda tega območja
3188. Odlok o preimenovanju imena ulice na območju naselja Rakek

Cerkno

3189. Odlok o dopolnitvi pisnega dela prostorsko ureditvenih pogojev za PUP 4 (cerkljanski del)

Črenšovci

3190. Poslovnik Občinskega sveta občine Črešnovci

Destrnik-Trnovska vas

3191. Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
3192. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Destrnik - Trnovska vas

Gorenja vas-Poljane

3193. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Kranj

3194. Odlok o dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja

Krško

3195. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II
3196. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
3197. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990

Lenart

3198. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Majšperk

3199. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Majšperk
3200. Poslovnik Občinskega sveta občine Majšperk

Murska Sobota

3201. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci

Odranci

3202. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Odranci

Puconci

3203. Poslovnik Občinskega sveta občine Puconci

Radeče

3204. Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o.
3205. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče

Radenci

3206. Odlok o določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Radenci

POPRAVKI

1. Preklica Občinskega sveta občine Gorišnica sklepov o uvedbi referenduma

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, prostorskem planiranju in regionalni politiki (BATUP)
76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o mednarodnem cestnem prevozu (BNLMCP)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti