Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3192. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Destrnik - Trnovska vas, stran 5351.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in statuta Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95) je Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na seji dne 2. 11. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Destrnik-Trnovska vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Destrnik-Trnovska vas za program ohranjanja in razvoj kmetijstva Občine Destrnik-Trnovska vas,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za program ohranjanja in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določa občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto in se delijo po sprejetem ključu.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Destrnik-Trnovska vas se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanja kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Destrnik-Trnovska vas ter bodo sredstva investirali v Občini Destrnik-Trnovska vas.
6. člen
Sredstva za investicije v kmetijstvo se dodelujejo kot: podpore, regresi, premije.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na osnovi in pod pogoji določenimi z natečaji, razpisi in javnimi objavami Občine Destrnik-Trnovska vas, ki morajo vsebovati:
– namene za katere se dodelujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– rok za vložitev prošenj, kateri ne sme biti krajši kot 15 dni od dneva objave.
8. člen
Upravičenost zahtevka, oceno programa in predlog za odobritev pripravi odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo, kmetijstvo in turizem pri Občinskem svetu občine Destrnik-Trnovska vas v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo.
9. člen
Po končanem investiranju sredstev, najkasneje pa v roku enega leta od odobritve sredstev Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo, kmetijstvo in turizem poročilo pregleda in o upravičenosti porabe sredstev poroča občinskemu svetu.
10. člen
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, je investitor dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z obrestmi po najvišji bančni obrestni stopnji.
II. UKREPI
11. člen
Sredstva se dodeljujejo za:
A1 ŽIVINOREJO
A1.1 Obnova črede plemenskih telic – regres
Namen ukrepa: spodbujanje obnove plemenskih telic s kakovostnimi prvesnicami SL pasme.
Višina: do 20.000 SIT po posamezni plemenski živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– osnovni stalež živali je najmanj 3 krav, kateri se ne sme zmanjšati naslednjih 5 let.
Regresira se največ 5 glav živali na kmetiji.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijske svetovalne službe na osnovi kopije računa.
A1.2 Prašičereja
Plemenske živali: regres
Namen: spodbujanje nakupa plemenskih živali z namenom izboljšanja proizvodnje mesnatih pasem prašičev.
Višina: do 10.000 SIT po posamezni plemenski živali.
Regresira se največ 10 živali po kmetiji.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v selekcijah, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih,
– potrdilo, ki ga izda Biotehnična fakulteta, oddelek za zootehniko;
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko svetovalne službe na osnovi računa oziroma predložitve dokumentacije o nabavi plemenske živali.
A1.3 Prehrana živali
Analiza krme – regres
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunu krmnih obrokov
Višina: regresiranje v višini do 70% vrednosti analize.
Zahtevek za regresiranje se vlaga preko kmetijsko svetovalne službe na osnovi predložitve računa in podatkov opravljene analize.
B1 RASTLINSKA PROIZVODNJA
B1.1 Poljedelstvo
Analiza zemlje – regres
Namen: zmanjšanje stroškov pridelovanja in zmanjšanje onesnaževanja okolja s pravilno rabo manjkajočih hranil.
Višina: regresiranje analiz do 70% cene analize zemlje.
Zahtevek vlagajo upravičenci preko kmetijske svetovalne službe na osnovi računa in podatkov opravljene analize.
B1.2 Vrtnarstvo
Namen: spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na manjših kmetijah.
Ukrep: regresiranje steklenjakov in plastenjakov v višini 10% od predračunske vrednosti.
Pogoj: regresirajo se plastenjaki od 100 do 500 m˛ pokrite površine oziroma steklenjaki od 50 m˛ naprej.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijske svetovalne službe na osnovi predložitve razvojno-proizvodnega programa.
B1.3 Vinogradništvo in sadjarstvo
Namen: spodbujanje investicij v vinogradništvo in sadjarstvo s kakovostnimi sadilnim materialom (regresiranje do 5000 kom. sadik oziroma cepljenk na kmetijo).
B1.4 Jagodičevje
Namen: spodbujanje k intenzivnejši proizvodnji jagodičevja
Ukrep: regresiranje steklenjakov in plastenjakov v višini 10 % od predračunske vrednosti
Pogoj: regresirajo se plastenjaki od 100 do 500 m˛ pokrite oziroma steklenjaki od 50 m˛ naprej
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko svetovalne službe na osnovi predložitve razvojno-proizvodnega programa.
SADJARSTVO
Višina: Vrednost regresa na sadiko znaša 60 SIT.
Pogoj:
– AA sadika, A sadika ali prvorazredna sadika
– skupna površina nasada mora biti najmanj 0,30 ha.
VINOGRADNIŠTVO
Višina: vrednost regresa znaša 40 SIT na cepljenko
Pogoj:
– AA sadika, A sadika ali prvorazredna cepljenka (brezvirusnega porekla in pod kontrolo inšekcijskih služb),
– skupna površina nasada mora biti najmanj 0,30 ha,
– urejen vpis v register pridelovalcev grozdja,
– prijava pridelka,
– pri vinogradnikih, ki so se začeli na novo ukvarjati s vinogradniško dejavnostjo pa zadošča izjava kmetijske svetovalne službe.
Vloge za pridobitev sredstev se vložijo preko kmetijske svetovalne službe.
C1 UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
C1.1 Agromelioracije
Sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,50 do 4 ha na lastnika, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
Pogoj:
– investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije in ekonomske upravičenosti investicije, ki ga potrdi kmetijska svetovalna služba;
– katastrska skica z vrisom območja;
– zemljiškoknjižni izpisek,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko.
Višina: do 10% predračunske vrednosti del.
Zahtevek se vloži preko kmetijsko svetovalne službe.
D1 IZOBRAŽEVANJE, RAZVOJNE IN RAZISKOVALNE NALOGE, DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
D1.1 Dopolnilne dejavnosti in izobraževanje
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov in organiziranje strokovnih seminarjev
Zahtevek vlaga kmetijsko svetovalna služba za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, na osnovi programa izobraževanja in računov.
D1.2 Podpora za delovanje strokovnih društev
Pogoj: dejavnost društva poteka na področju Občine Destrnik-Trnovska vas.
Zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo društva individualno.
D1.3 Strokovne ekskurzije
Namen: strokovni napredek, doseganje višje ravni kakovosti proizvodnje, širitev trgov.
Strokovna ekskurzija mora biti utemeljena, zahtevki se vlagajo individualno.
D1.4 Izvajanje poskusov na kmetijah
Namen: povečanje donosnosti, optimalizacije proizvodnje na področju živinoreje in rastlinske proizvodnje.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko svetovalne službe.
E1 RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU
Namen: spodbujanje razvoja kmečkega turizma, vinotoči, kmetije odprtih vrat na območju Občine Destrnik – Trnovska vas.
12. člen
V primeru evantualnega ostanka predvidenih sredstev se le-ta prerazporedijo v druge namene, določene po tem pravilniku, o čemer odloča občinski svet.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
Št. 09/95
Destrnik-Trnovska vas, dne 3. novembra 1995.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.