Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3205. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče, stran 5381.

Na podlagi drugega odstavka 3. in 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena in tretjega odstavka 95. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) ter 90. člena statuta Občine Radeče, je Občinski svet občine Radeče na 9. seji dne 4. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se v Občini Radeče (v nadaljevanju: občina) opravljajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) in določa način njihovega izvajanja.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
II. JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na območju Občine Radeče se kot lokalne javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin;
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
8. oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja;
9. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost;
10. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste;
11. vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.;
12. oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
13. javna razsvetljava;
14. krasitev mesta in naselij;
15. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav;
16. odvoz nepravilno parkiranih vozil;
17. vzdrževanje športno rekreacijskih objektov;
18. sejemska dejavnost in dejavnost tržnic;
19. vzdrževanje lokalnih in drugih javnih cest;
20. deratizacija in dezinfekcija;
21. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov;
22. javni potniški prevoz.
III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
4. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov tega odloka in odlokov, ki jih občinski svet sprejema za izvajanje ene ali več javnih služb.
Z odlokom o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko osnovo za opravljanje javnih služb po vrstah in številu izvajalcev;
– vrsto in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– vire financiranja javnih služb in način njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine ter javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe;
– druge elemente, potrebne za opravljanje in razvoj javne službe.
5. člen
Javne službe v Občini Radeče se izvajajo v naslednjih statusnih oblikah:
– v režijskem obratu – če zaradi majhnega obsega in druge posebnosti javne službe ni smotrno ustanoviti javnega podjetja ali podeliti koncesije;
– v javnem gospodarskem zavodu – če se javna služba v celoti izvaja kot neprofitna, izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven občinske uprave;
– v javnem podjetju – če gre za opravljanje ene ali več javnih služb večjega obsega ali če narava dejavnosti narekuje monopolno izvajanje sicer profitne dejavnosti;
– v koncesionirani javni službi;
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je ta oblika primernejša od drugih oblik.
Če to narekujejo razlogi smotrnosti izvajanja javne službe, se Občina Radeče lahko povezuje z drugimi občinami v enotne, funkcionalne in prostorsko zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja javnih služb.
6. člen
Posamezno javno službo lahko občina zaradi lokacijske pogojenosti in potreb lokalnega prebivalstva z odlokom neposredno prenese v izvajanje krajevnim skupnostim, zasebnim, zadružnim in drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin. Izvajanje javne službe lahko opravlja organizacijska oblika sama ali druga pravna ali fizična oseba. Za izvajanje javne službe morajo biti izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.
7. člen
Javne službe se opravljajo in izvajajo na celotnem območju občine, če z aktom iz 4. člena tega odloka ni določeno drugače.
8. člen
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja ali zavoda izvršuje občinski svet.
9. člen
V javnem podjetju se izvajajo naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– javna razsvetljava,
– vzdrževanje lokalnih in drugih javnih cest,
– krasitev mesta in naselij,
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
– sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
– oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja.
Javno podjetje upravlja z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so s posebnim sklepom občinskega sveta preneseni na javno podjetje.
10. člen
Za lokalne javne službe se lahko podeli koncesija.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
11. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ, določen z odlokom o organizaciji in delu občinske uprave.
12. člen
Naloge iz 11. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, vodenje investicij in gradbeni nadzor,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključke in infrastrukturne objekte in naprave,
– komunalno redarsko službo,
– druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in programom dela.
V skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta se lahko s pogodbo poveri izvajanje določenih nalog kot javno pooblastilo izvajalcu javnih gospodarskih služb ali samostojnemu izvajalcu.
13. člen
O posameznih vprašanjih s tega področja lahko podata mnenje tudi odbor za gospodarski in komunalni razvoj ter urejanje prostora in odbor za družbene dejavnosti in socialno politiko.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
14. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet.
15. člen
Svet je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin.
Podrobnejšo sestavo, delovno podjetje ter pristojnosti in pravice sveta določi akt o ustanovitvi sveta.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
16. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno za uporabo javnih dobrin, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– z lokalnim davkom,
– iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava, ki zagotavlja javno službo,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Do sprejetja odlokov o izvajanju javnih služb iz 4. člena tega odloka javne službe opravljajo izvajalci, določeni po prejšnjih predpisih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82).
18. člen
Določila odloka o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 46/87) se uporabljajo do sprejetja odlokov o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb, kolikor niso v nasprotju z določili tega odloka.
Do sprejetja aktov iz prejšnjega odstavka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo do sedaj veljavni predpisi.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-2/95
Radeče, dne 4. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost