Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3197. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990, stran 5359.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 26/90, 18/93) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 14/95) ter 19. in 113. člena začasnega poslovnika občinskega sveta je Občinski svet občine Krško na svoji 10. seji dne 16. 11. 1995 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 13/94) se v poglavju 8. URBANISTIČNE ZASNOVE (stran 767) poglavje 8.1. Urbanistična zasnova (UZ) Krško spremeni in dopolni tako, da se doda točka:
6. Spremeni se območje na Spodnjem Griču med magistralno cesto in obstoječo stanovanjsko pozidavo, ki je bilo namenjeno za stanovanjsko gradnjo s centralnimi dejavnostmi, v območje za centralne dejavnosti.
Št. 1-352-4/95
Krško, dne 16. novembra 1995.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Robert Kerin l. r.