Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3168. Pravilnik o strokovnem izpitu inšpektorjev za šolstvo in šport, stran 5317.

Na podlagi drugega odstavka 84. člena in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o strokovnem izpitu inšpektorjev za šolstvo in šport
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita inšpektorjev za šolstvo in šport (v nadaljevanju: izpit).
II. IZPIT
2. člen
(Obseg izpita)
Izpit obsega splošni in posebni del.
Splošni del strokovnega izpita je enak za vse kandidate in obsega poznavanje predpisov, ki urejajo:
– ustavno ureditev Republike Slovenije,
– človekove in otrokove pravice in temeljne svoboščine,
– organizacijo in pristojnosti državne uprave,
– organizacijo, pristojnosti in postopke delovnih in socialnih sodišč.
3. člen
(Obseg posebnega dela izpita)
Posebni del izpita obsega poznavanje predpisov, ki urejajo:
– področje vrtcev in šol oziroma področje športa in
– splošni upravni postopek ter upravni spor.
4. člen
(Vsebina posebnega dela izpita)
Pri kandidatih za inšpektorje za šolstvo se z izpitom iz predpisov, ki urejajo področje vrtcev in šol preverja poznavanje predpisov, ki urejajo organizacijo, financiranje in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije in višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih in druge organizacije in zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih programih, domovi za učence, dijaški in študentski domovi ter postopke in roke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu.
Pri kandidatih za inšpektorje za šport se z izpitom iz športne zakonodaje preverja poznavanje predpisov, ki urejajo organizacijo, financiranje in opravljanje športne dejavnosti.
Pri kandidatih za inšpektorje za šolstvo in za inšpektorje za šport se z izpitom iz predpisov, ki urejajo splošni upravni postopek in upravni spor preverja poznavanje zakona o splošnem upravnem postopku in zakon o upravnih sporih.
Pri kandidatih za inšpektorje za šolstvo in za inšpektorje za šport se z izpitom iz predpisov, ki urejajo delovna razmerja, preverja poznavanje predpisov o delovnih razmerjih, ki določajo sklenitev in prenehanje delovnega razmerja, kršitve delovnih obveznosti in varstvo pravic delavcev.
Podrobnejšo vsebino strokovnega izpita določi minister, pristojen za šolstvo in šport ( v nadaljevanju: minister).
5. člen
(Preverjanje znanja posebnega dela izpita)
Posebni del izpita ima tri dele.
Znanje na izpitu se preverja:
– pisno iz predpisov, ki urejajo področje vrtcev in šol oziroma športa,
– ustno iz predpisov, ki urejajo področje vrtcev in šol oziroma športa in
– ustno iz predpisov, ki urejajo splošni upravni postopek in upravni spor.
6. člen
(Komisija)
Izpit se opravlja pred komisijo za strokovne izpite inšpektorjev za šolstvo in šport, ki jo imenuje minister (v nadaljevanju: komisija).
Člani komisije morajo imeti visokošolsko izobrazbo pedagoške oziroma pravne smeri.
Administrativno tehnična dela za komisijo opravlja Ministrstvo za šolstvo in šport.
7. člen
(Povračilo stroškov za delo komisije)
Predsedniku in članom komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.
Stroške izpita krije Ministrstvo za šolstvo in šport.
8. člen
(Prijava k izpitu)
Kandidat se prijavi k izpitu s prijavo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
Kandidat, ki k opravljanju izpita ni prišel ali je opravljanje izpita prekinil, se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti.
Od dneva prijave do dneva opravljanja izpita ne sme preteči več kot 60 dni, pri čemer se ne upošteva mesec avgust. Za kandidate iz drugega odstavka tega člena, je lahko rok tudi daljši.
Prijavi za opravljanje izpita je potrebno priložiti dokazila o stopnji in vrsti izobrazbe in akt o imenovanju za inšpektorja, če je kandidat že imenovan za inšpektorja.
Komisija pisno obvesti kandidata v roku najmanj 15 dni pred pričetkom opravljanja izpita o času in kraju opravljanja izpita ter članih komisije, pred katero bo izpit opravljal.
9. člen
(Opravljanje izpita)
Kandidat opravlja najprej splošni del izpita. Ta del izpita opravlja ustno in traja največ 30 minut.
Po uspešno opravljenem splošnem delu izpita, kandidat lahko nadaljuje z opravljanjem posebnega dela izpita.
Posebni del izpita se opravlja najprej pisno, potem pa ustno.
10. člen
(Pisno opravljanje posebnega dela izpita)
Temo za pisni del posebnega dela izpita pripravi izpraševalec.
Pisni del posebnega dela izpita lahko traja največ šest ur.
Kandidat lahko pri pisnem delu izpita uporablja predpise in drugo strokovno literaturo.
Pisni del izpita vodi in nadzoruje tajnik izpitne komisije.
11. člen
(Ustno opravljanje posebnega dela izpita)
Ustni del posebnega dela izpita traja največ 60 minut in sicer največ 30 minut za preverjanje poznavanja predpisov z delovnega področja šolske inšpekcije oziroma inšpekcije športa in največ 30 minut za preverjanje poznavanja predpisov, ki urejajo upravni postopek.
12. člen
Kandidatu, ki posebnega dela izpita ni opravil, komisija določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja ta del izpita. Rok za ponovno opravljanje izpita ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 90 dni.
Pri ponovnem opravljanju posebnega dela izpita komisija preverja le tiste dele posebnega dela izpita iz 5. člena tega pravilnika, katerih kandidat pri predhodnem preverjanju ni opravil.
Kandidat, ki ni opravil splošnega dela izpita ali ponovnega opravljanja posebnega dela izpita, izpita ni opravil. Tak kandidat se lahko ponovno prijavi za opravljanje izpita, vendar šele po preteku najmanj dveh mesecev od zadnjega opravljanja izpita.
13. člen
(Ocena)
Uspeh kandidata na izpitu komisija oceni z “opravil” ali “ni opravil”.
14. člen
(Potrdilo)
Kandidatu, ki je opravil izpit, se vroči potrdilo. Potrdilo izda komisija na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
15. člen
(Zapisnik o poteku izpita)
O poteku izpita in vprašanjih na splošnem in posebnem delu izpita ter o uspehu splošnega in posebnega dela izpita, se vodi zapisnik na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. EVIDENCA O IZPITIH
16. člen
(Evidenca o izpitih)
O izpitih se vodi evidenca, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko in datum ter izdajatelja listine o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe,
– datum in številko potrdila o izpitu.
Evidenca se vodi na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
Evidenca se lahko vodi tudi računalniško.
17. člen
Evidenca, zapisnik ter dvojnik izvirnega potrdila, se trajno hranijo.
18. člen
Kandidat, ki je strokovni izpit opravil v skladu z drugimi predpisi, ne opravlja strokovnega izpita iz področij, iz katerih je strokovni izpit že opravil.
O tem odloči komisija na podlagi kandidatove vloge in ustreznih dokazil.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Določba 18. člena tega pravilnika velja za področje posebnega dela izpita za kandidata, ki je strokovni izpit opravil po letu 1995.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 038-01/95
Ljubljana, dne 27. oktobra 1995.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost