Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3204. Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o., stran 5378.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in 90. člena statuta Občine Radeče, je Občinski svet občine Radeče na 9. seji dne 4. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o., Titova ul. 107.
2. člen
Javno podjetje Komunala Radeče, p.o., se preoblikuje v Javno podjetje Komunala Radeče, družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: podjetje). Javno podjetje Komunala Radeče, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, opravlja dejavnosti iz tega odloka kot gospodarske javne službe.
Javno podjetje Komunala Radeče, d.o.o., je pravni naslednik Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o., vpisanega v sodni register pri Temeljnem sodišču v Celju.
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Radeče.
II. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Firma podjetja: Javno podjetje Komunala Radeče, d.o.o., skrajšana firma podjetja je: Komunala Radeče, d.o.o. Sedež podjetja je v Radečah, Titova ul. 107.
III. DEJAVNOST PODJETJA
4. člen
Podjetje opravlja dejavnosti lokalnih gospodarskih služb, določene z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče kot osnovne dejavnosti.
Podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti s pogojem, da zagotavlja nemoteno opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. Za druge dejavnosti podjetja organizira profitni center.
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin;
7. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost;
8. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste;
9. vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.;
10. oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
11. javna razsvetljava;
12. krasitev mesta in naselij;
13. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav;
14. odvoz nepravilno parkiranih vozil;
15. vzdrževanje športno rekreacijskih objektov;
16. sejemska dejavnost in dejavnost tržnic;
17. vzdrževanje lokalnih in drugih javnih cest;
18. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov;
19. oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja.
Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
1. prevoz blaga v cestnem prometu;
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij);
3. gradnja drugih objektov nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila;
4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu;
5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti (uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 34/94) se dejavnosti podjetja glasijo:
A/01.411  Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin
E/41.00  Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode
O/90.00  Storitve javne higiene
O/90.001  Zbiranje in odvoz odpadkov
0790.002  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov
0790.004  Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
0790.005  Druge storitve javne higiene
      – pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč
      – odstranjevanje snega in ledu s cest, posipanje soli ali peska
F/45.23  Gradnja cest in športnih objektov
      – gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet
      – gradnja stadionov, igrišč
      – popravila in vzdrževanje cest in drugih prometnih površin
      – barvanje in označevanje cestišč, parkirišč
I/63.21  Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
      – dejavnosti povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora
      – obratovanje cest, mostov, tunelov, parkirnih prostorov in garaž,
      kolesarnic
      – obratovanje javne razsvetljave
O/93.04  Pogrebne storitve
      – pokop mrličev in podobne storitve, priprava mrtvih za pokop, priprava
      pogrebnih obredov, izposojanje opremljenih prostorov in mrliških vež,
      prodaja grobov in dajanje grobov v najem
F/45.21  Splošna gradbena dela
      – gradnja in vzdrževanje mestnih cevovodov, komunikacijske in energetske
      napeljave
      – pomožna komunalna dela
F/45.40  Zaključna gradbena dela
F/45.34  Druge inštalacije pri gradnjah
F/45.45  Druga zaključna gradbena dela
K/70.10  Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.32  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/74.40  Ekonomska propaganda
      – zasnova in izvedba zunanje propagande, z oglasnimi panoji, plakati,
      izložbami in drugimi razstavnimi prostori
      – distribucija propagandnega materiala
      – zagotavljanje oglaševalnega prostora
K/74.841  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843  Druge poslovne dejavnosti
E/40.20  Distribucija plinastih goriv vseh vrst po plinovodni mreži.
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne službe.
IV. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
5. člen
Osnovni kapital podjetja je ugotovljen ter izkazan z bilanco stanja na dan 31. 12. 1994, zmanjšan za vrednost občinskih stanovanj, poslovnih prostorov in najemnin.
Osnovni kapital zagotavlja s svojim vložkom Občina Radeče in ga daje podjetju v enaki višini. Na podlagi izročenega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež.
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih služb, ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital podjetja.
V. ORGANI PODJETJA
6. člen
Organi podjetja so: skupščina, nadzorni svet in direktor.
7. člen
Vlogo skupščine opravlja ustanovitelj. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Radeče.
8. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in o vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom družbe. Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja.
9. člen
Nadzorni svet sestavlja pet članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, enega pa imenuje podjetje v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja, v pritožbah odloča kot drugostopni organ, določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja. Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja, skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza, spremlja rentabilnost podjetja, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
10. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktor predstavlja in zastopa podjetje.
Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen sklepanja poslov, za katere je potrebno soglasje ustanovitelja, in sicer pri:
– soglasje ustanovitelja je potrebno pri prometu nepremičnin in najemanju posojil;
– soglasje nadzornega sveta pa pri prometu osnovnih sredstev, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom podjetja;
– soglasje nadzornega sveta pri izbiri podizvajalcev za izvajanje javnih služb in pogodbah z njimi.
VI. FINANCIRANJE
11. člen
Viri za financiranje dejavnosti gospodarskih javnih služb so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Gospodarske javne službe po tem odloku so profitne dejavnosti.
Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
12. člen
Izvajanje nalog knjigovodskega in finančnega poslovanja javnega podjetja zagotavlja ustanovitelj v ustreznem upravnem organu in strokovnih službah.
Upravni organ ustanovitelja tekoče zagotavlja Javnemu podjetju vse potrebne finančne in knjigovodske podatke.
13. člen
Podjetje pripravlja, nadzorni svet pa sprejema periodične in zaključne račune ter poslovna poročila za obdobja, v rokih, na način ter po postopkih, ki jih določajo zakon in posebni splošni akti podjetja.
Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarjata upravni organ in direktor podjetja.
Svetovanje in koordiniranje pri izvajanju drugih poslovnih funkcij zavoda (organizacijske, pravne in splošne zadeve) zagotavlja ustanovitelj v ustreznem upravnem organu.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave) je v pravnem prometu.
15. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
16. člen
S statutom podjetja se podrobneje določijo razmerja med ustanoviteljem in podjetjem glede pokrivanja izgube družbe in delitve dobička družbe.
VIII. SPLOŠNI AKTI
17. člen
Podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredi zlasti organizacija in delovanje podjetja ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmeta tudi druge splošne akte.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta odlok nadomešča akt o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Radeče, d.o.o.
Z dnem uveljavitve tega odloka se upravni odbor podjetja Komunala Radeče, p.o. preimenuje v nadzorni svet. Do izteka mandata opravlja naloge direktorja dosedanji direktor z omejitvami iz 10. in 16. člena tega odloka.
Za pripravo statuta in izvedbo registracije v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah, je zadolžen direktor podjetja.
19. člen
Občinski svet občine Radeče sprejme statut podjetja v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do uskladitve splošnih aktov s tem odlokom se uporabljajo določbe sedaj veljavnih aktov podjetja, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka za območje Občine Radeče preneha veljati odlok o ustanovitvi javnih podjetij na področju komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/90).
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-3/95
Radeče, dne 4. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost