Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3195. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II, stran 5355.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 26/90, 18/93) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 14/95) ter 19. in 113. člena začasnega poslovnika občinskega sveta je Občinski svet občine Krško na 10. seji dne 16. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko ZN 93/95.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost, oblikovanje objektov, naprav in ureditve.
II. MEJA OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3. člen
Meja območja poteka na severu ob dovozni cesti do stanovanjskih blokov Gubčeva, na zahodu ob meji individualne stanovanjske pozidave Spodnji Grič, območju doma upokojencev in območju namenjenem za gradnjo zdravstvenega doma. Na jugu poteka meja po cesti za Leskovec in na vzhodu ob vzhodnem robu magistralne ceste M 10/3 Drnovo–Celje.
4. člen
Območje spremembe in dopolnitve se nanaša na naslednje parcelne številke:
K.o. Leskovec
1240/2, 1240/8, 1240/9, 1361, 1371, 977/9, 977/11, 977/12, 977/126, 977/127, 972/11, 972/33, 972/38, 972/59, 972/62, 972/70, 972/85, 977/43, 977/107, 977/123, 977/125, 977/128, 980/25, 1245/8, 1360, 1362, 1366, 1367, 1009/7, 977/59, 977/124, 972/2, 972/6, 972/35, 972/89, 986/7, 992/1, 992/4, 1004/1, 1004/4, 1004/8, 1357, 1358, 1004/5, 1004/6, 972/127, 1004/2, 1002/1, 1004/7, 986/1.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Območje urejanja zajema:
– šolski center s športno dvorano
– poslovno stanovanjski kompleks ob nakupovalnem centru
– poslovno stanovanjski kompleks na območju Pirčeve domačije
– nakupovalni center
– funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše Pirc Milan
– rekonstrukcijo magistralne ceste in izgradnjo novih dovoznih cest
– ureditev zelenic.
Šolski center s športno dvorano
6. člen
Lokacija in dostopi
Lokacija na parcelah: 977/124, 977/123, 977/107, 980/25, 1240/2, 992/1, 1366, 1004/1, 977/127, 977/9 k.o. Leskovec.
Dovoz do kompleksa se uredi z nove javne ceste s priključkom na magistralno cesto in preko parkirišč z dovozne ceste za stanovanjsko naselje Gubčeva.
Zasnova
Objekti šolskega centra so razgibane tlorisne zasnove, katero tvorijo zaključene celote posameznih programov.
Šolski objekt je lociran v smeri vzhod - zahod tlorisno podolžne pravokotne oblike.
V pritličju so pretežno učilnice za strokovno teoretične predmete, ki so povezane z delavnicami za praktični pouk, jedilnica z razdeljevalno kuhinjo, pomožni prostori, knjižnica in kotlarna.
V nadstropju so učilnice za splošne predmete, skupna predavalnica in upravni prostori.
Glavni vhod je z vzhodne strani s Ceste krških žrtev, gospdarski vhod v pomožne prostore, pa z zahodne strani.
Horizontalni gabarit objekta: 62 × 25 m
Vertikalni gabarit: P + 1 + konstrukcija strehe
Kota pritličja: 164.45
Delavnice za praktični pouk so locirane jugovzhodno od šolskega objekta.
Glavni vhod je preko vhoda šole. Gospodarski vhod je z zahodne strani.
Horizontalni gabarit: okvirnih dimenzij 35 × 32 m
Vertikalni gabarit: P (3 m) + konstrukcija strehe (3 m)
Kota pritličja: 162.25
Športna dvorana je dimenzionirana po rokometnem igrišču. Kapaciteta dvorane je 1240 sedežev za rokomet oziroma 1576 sedežev za košarko. Pod tribunami v severnem delu je predvidena ureditev garderob, sanitarij, prostora za sodnike, trenerje, utežarna in drugi pomožni prostori.
Med šolskim objektom in športno dvorano je predviden vezni objekt v katerem so predvideni upravni prostori za potrebe športne dvorane, prostor za pedagoge in povezovalni hodnik med šolo in dvorano.
Ob vhodu za športnike, ki je predviden na vzhodni strani je predvidena ureditev trgovin, predvsem s športno opremo.
Glavni vhod s holom, okrepčevalnico in sanitarijami za gledalce je na severni strani.
Horizontalni gabarit:vezni objekt - 24 × 10 m
– športna dvorana - 51 × 56 m
Vertikalni gabarit:vezni objekt - P (3 m) + konstrukcija strehe (0.5 m)
– športna dvorana - P (8 m)+ konstrukcija strehe (3 m)
Kota pritličja: 162.25
Konstrukcija objektov je armiranobetonska.
Strehe objektov so ravne s svetlobnimi trakovi.
Fasada je omet v kombinaciji s steklom.
Zunanja ureditev
Zunanje igrišče za rokomet se zgradi zahodno od športne dvorane.
Zahodno od igrišča je možna ureditev enostranske tribune. V šolskem atriju med šolskim objektom in športno dvorano se uredi prostor za zunanje prireditve.
Dovozna cesta se uredi do glavnega in do gospodarskega vhoda. Ob dovoznih cestah se uredijo parkirni prostori –29 parkirnih mest na vzhodni in 19 na južni strani ter obračališče na koncu gospodarske ceste.
Parkirni prostori za športno dvorano se uredijo v severnem delu območja – 153 parkirnih mest.
Pred glavnim vhodom v šolski objekt in športno dvorano se uredita trga v barvnih tlakovcih z zelenjem, razsvetljavo in klopmi.
Od glavnega vhoda v šolo, pa do parkirnega prostora športne dvorane se uredi interventna cesta širine 4 m. Cesta poleg funkcije interventnega dovoza služi za dostop do vhoda za športnike in dostop do trgovin.
Zelenice se zaseje s travo in zasadi z okrasnim drevjem in grmičevjem. Visoko drevje se zasadi proti magistralni cesti in proti stanovanjskemu naselju na zahodu.
Zaklonišče
Zgradi se zaklonišče osnovne zaščite. Kapaciteta zaklonišča mora biti za zaščito 2/3 učencev in zaposlenih v največji delovni izmeni.
Zaklonišče se uredi v sklopu šolskega kompleksa (v šolskem objektu ali ločen objekt v sklopu zunanje ureditve).
Podzemne garaže
Izgradnja podzemnih garaž za potrebe stanovalcev v blokih je načrtovana pod parkirnimi prostori v severozahodnem delu območja. Vhod v garažo se uredi z dovozne ceste za bloke na Gubčevi.
Kolesarnica
Zgradi se ob objektu delavnic, dimenzij 6 × 12 m – 10% odstopanja.
Poslovno stanovanjski kompleks ob nakupovalnem centru PS 2
7. člen
Lokacija in dostopi
Lociran je na naslednjih parcelnih številkah: 980/25, 977/43, 977/12, 977/11, 972/85, 975/128, 972/70, 1245/8, 972/6, 972/38, 972/59 k.o. Leskovec.
Dostop do kompleksa je po novopredvideni cesti, ki se priključi na magistralno cesto.
Zasnova
Poslovno stanovanjski objekt je zasnovan polkrožne oblike v štirih etažah. Pritličje je namenjeno za ureditev manjših lokalov z nemotečo uslužnostno obrtjo (šiviljstvo, čevljarstvo, frizerstvo, kozmetika) z orientacijo proti trgu.
Vhodi v stanovanjski del in dostava v lokale je s severozahodne strani, vhodi v lokale so s trga, ki se uredi ob jugovzhodni fasadi.
V kleti se uredijo shrambe in kolesarnice.
Horizontalni gabarit: 55 × 12 m max.
Vertikalni gabarit: K (vkopana v zemljo) + P + 2.
Kota pritličja: 164.50.
Streha simetrična dvokapnica naklona ca. 30 stopinj s frčadami.
Kritina temne barve.
Fasada omet svetlega tona (ne bele barve).
Zunanja ureditev
Vzdolž severozahodne fasade se zgradi krožna dovozna cesta in ob njej uredijo parkirni prostori
Med objekti se uredi trg (fontana, tlakovanje, zelenice).
Poslovno stanovanjski kompleks na območju Pirčeve domačije PS 1
8. člen
Lokacija in dostopi
Lokacija je na parcelnih številkah: 977/12, 977/125, 977/127, 977/9, 977/126, 980/25, 1240/8, 1004/5, 1004/8, 1004/6, 1004/1, 1044/4 k.o. Leskovec.
Dostop je s predvidene javne ceste, ki bo služila kot dostop do šolskega kompleksa.
Zasnova
Objekt je zasnovan polkrožne oblike s tremi oziroma štirimi etažami. Namembnost objekta je poslovno stanovanjska, poslovni prostori z manjšo nemotečo uslužnostno dejavnostjo se uredijo v pritličju.
Lokali se orientirajo proti trgu, ki se uredi ob jugozahodni fasadi.
Možna je namembnost objekta za visokošolski program, pri čem se na dvoriščnem delu dozida pritličje za skupno predavalnico.
V primeru poslovnostanovanjske namembnosti objekta se zgradi klet vkopana v zemljo, v kateri se uredijo shrambe in kolesarnice.
Horizontalni gabarit: 56 × 120 m max.
Vertikalni gabarit: K + P + 2.
Kota pritličja: 164.
Streha: simetrična dvokapnica, naklona ca. 30 stopinj, možne frčade.
Kritina: temne barve
Fasada: omet svetlega tona (ne bele barve).
Zunanja ureditev
Gospodarski dostop je skupen z objektom iz sosednjega območja. Parkirni prostori se uredijo vzdolž dostopne ceste.
Zahodno od objekta se uredi otroško igrišče.
Zelene površine se zaseje s travo in zasadi z okrasnim drevjem in grmičevjem.
Nakupovalni center
9. člen
Nakupovalni center se predvidi za razširitev za 24 m v dolžino v istem vertikalnem gabaritu kot je obstoječi objekt. Ob izvedbi dozidave se prestavi dovozna cesta, kot je predvideno z zazidalnim načrtom Spodnji Grič II.
Dozidava se izvede na parcelni številki 972/2, k.o. Leskovec.
10. člen
Izvoz dostavnih vozil nakupovalnega centra in dostava v dom upokojencev se uredi po že projektirani cesti, ki se zgradi ob domu upokojencev. Ob tej cesti je predvidena plinska postaja, za katero je že izdana odločba. Pretakališče plina se uredi na dostavni cesti do doma upokojencev. V času pretakanja se to cesto zapre.
Obstoječa parkirišča se razširi proti Leskovškemu potoku. Parkirišča se uredijo enake izvedbe kot so obstoječa.
Funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše Pirc Milan
11. člen
Izvede se nova parcelacija na osnovi zakoličbene situacije.
Dovoz do hiše je predviden preko parkirnih prostorov.
Rekonstrukcija magistralne ceste in izgradnja novih dovoznih cest
12. člen
Rekonstrukcija magistralne ceste M 10/3 se izvede na odseku med križiščema s cesto za Leskovec in priključno cesto za bloke na Gubčevi.
Rekonstrukcija bo izvedena na naslednjih zemljiščih, k.o. Leskovec, parcelne številke: 1357, 1358, 1362, 1004/6, 1004/4, 1004/3, 1004/2, 1002/1, 1004/7, 992/4, 1367.
Dolžina rekonstrukcije je ca. 550 m.
Razširitev ceste za uvedbo pasov za leve zavijalce se izvaja v smeri proti vzhodu (to je proti pokopališču). V sklopu rekonstrukcije se korigira izvoz iz bencinskega servisa Spodnji Grič.
Uredi se nov priključek za potrebe dovozne ceste do šolskega centra in novih poslovnostanovanjskih območij. Priključek se uredi nasproti uvoza na bencinski servis.
Cesta za šolski center in poslovno stanovanjski območji se zgradi širine 5.5 m.
Cesta se zgradi na parcelnih številkah 1004/6, 1240/9, 977/11, 977/12, 1240/8, 1004/5, 1004/8, 1004/1, 1240/2, 977/127, 977/9, 980/25, 977/126 k.o. Leskovec.
Ureditev zelenic
13. člen
Vse zelene površine v sklopu funkcionalnih površin objektov se po končani gradnji hortikulturno uredijo.
Ob predvideni peš poti do glavnega vhoda v šolo se zasadi drevored.
IV. POGOJI ZA IZVEDBO KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA TER SISTEMA ZVEZ
14. člen
Vodovod
Traso mestnega vodovoda S 250 mm se prestavi bliže magistralni cesti, tako da poteka delno po zelenici, parkirišču in ob interventni poti.
Dolžina prestavitve in rekonstrukcije je ca. 780 m, izvede se z jeklenimi cevmi.
Novozgrajeni vodovod PVC 125 in PEHD 110 mm se naveže na prestavljeno traso mestnega vodovoda in se prestavi, kjer ga tangirajo predvideni objekti.
Priključke za posamezne objekte se izvede z zanke PEHD 110 mm.
Ob prestavljenem in rekonstruiranem glavnem tlačnem vodovodu S 250 mm se zgradi hidrantna mreža PEHD 110 mm. Na poteku pod povoznimi površinami se izvede cevovod z jeklenimi, na preostalem delu pa s plastičnimi cevmi.
Na hidrantnem omrežju se namesti nadzemne hidrante.
Vodovod S 125 mm za naselje stanovanjskih hiš Spodnji Grič se rekonstruira, in sicer se položi jeklen cevovod.
15. člen
Kanalizacija
Zaradi predvidene podzemne garaže je potrebno prestaviti mešani kanal, ki odvaja odpadne vode iz stanovanjske pozidave nad obravnavanim območjem, do priključka na glavni mešani kanal ob CKŽ v dolžini 98 m.
Večji del novozgrajene fekalne kanalizacije za osem prvotno načrtovanih poslovno stanovanjskih blokov je zaradi spremenjene razmestitve objektov potrebno ukiniti.
Za nadomestitev se izvede fekalni kanal pri šoli v dolžini 64 m in pri objektu PS1 v dolžini 44 m.
Meteorni kanal SBC 60 cm, ki poteka po severni strani doma upokojencev, je potrebno prestaviti v dolžini 67 m.
Ostali meteorni kanali s predvidenimi objekti ne bodo prizadeti, razen pod zahodnim krakom šole, kjer je potrebna prestavitev v dolžini 60 m.
Na meteorne kanale se spelje vode s streh, igrišč, ploščadi in prometnih površin.
Padavinske vode s predvidenih parkirišč je potrebno zaradi nevarnosti onesnaženja z izteklimi olji iz vozil voditi preko lovilcev olj.
Fekalne vode iz predvidenih objektov, ki so predmet spremembe in dopolnitve ZN, se vodijo skupno z odpadnimi vodami iz objektov Sp. Griča, ki so vezani na isti kolektor, v začasno čistilno napravo.
Čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda kapacitete do 1650 PE se zgradi na območju obstoječega zadrževalnega bazena in ni predmet tega dokumenta.
V primeru, da bo pred izvedbo te začasne čistilne naprave znana, sprejeta in realno izvedljiva končna rešitev celotnega sistema Krško, se začasno rešitev prilagodi najprimernejši varianti v smislu izvedbe končne rešitve.
16. člen
Elektro omrežje
Kablovod 20 kV med transformatorskima postajama TP Spodnji Grič in TP Dom upokojencev je potrebno zaščititi na delu, kjer je tangiran z dovozno cesto do šole ter prestaviti pri otroškem igrišču.
Zaščiti se kablovod 20 kV med TP pri blokih na Gubčevi in TP Spodnji Grič, ker je tangiran s podzemno garažo.
Kablovod 20 kV na poteku med TP Dom upokojencev in TP Transport je potrebno prestaviti na območju objekta PS2 v dolžini 64 m.
NN kablovod do sedanje domačije Pirc se ukine.
Napajanje predvidenih objektov je predvideno ločeno za šolski center iz TP Spodnji Grič in za oba poslovno stanovanjska objekta iz TP Dom upokojencev. Tudi javno razsvetljavo, ki je predvidena ob dovoznih cestah, poteh, na trgu in parkiriščih, se napaja iz omenjenih TP.
17. člen
Telefonsko omrežje in CATV
Glavna 8-cevna kabelska kanalizacija, v kateri so položeni PTT in CATV kabli, je s predvideno gradnjo tangirana s predvidenim cestnim priključkom na magistralno cesto.
3-cevni odcep KK z glavne veje pa je tangiran pod povoznimi površinami.
Traso CATV kabla v severnem delu območja je potrebno pod podzemno garažo prestaviti v dolžini 80 m. Prestavi se tudi ojačevalna postaja OP 89 ter kabel, ki jo napaja. Izvede se prevezavo prikjučnih kablov do naročnikov.
Predvidene objekte se priključi na PTT in CATV omrežje.
18. člen
Plinovod
Mestna plinovodna mreža je načrtovana, in sicer je v pripravi lokacijski načrt.
Od načrtovanih blindiranih odcepnih mest se izvede plinovodni priključek do kotlarn v posameznih objektih.
19. člen
Odpadki
Za odpadke se namesti tipske zabojnike, katere se postavi na utrjene platoje ob dovoznih cestah. Za vsak poslovno stanovanjski objekt je predviden po en plato, pri šolskem centru sta predvidena dva, s tem da je pri delavnicah potrebno namestiti tudi zabojnik za surovinske odpadke.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
20. člen
Požarno varstvo
– preprečitev širjenja požara med posameznimi deli objektov šolskega kompleksa – med športno dvorano in delavnicami se zagotovi z izvedbo protipožarnih zidov in vrat ter vgradnjo negorljivih materialov
– poslovno stanovanjski objekti se ločijo na požarne sektorje med katerimi se izvede protipožarne zidove
– objekti se opremijo z notranjo hidrantno mrežo in gasilnimi aparati za gašenje začetnih požarov
– požarna voda se zagotovi iz zunanje hidrantne mreže preko nadzemnih hidrantov
– dostop gasilnih vozil je po obstoječih in predvidenih dovoznih in interventnih cestah
– s severne strani je omogočen interventni dostop do športne dvorane, telovadnice in do trga pri vhodu v šolo ter trga na notranjem dvorišču po dveh peš poteh, od katerih je prva dostopna direktno z magistralne ceste, druga pa preko parkirišč. Reševalno tehniko je mogoče razmestiti na zunanjem rokometnem igrišču
– z južne strani je omogočena intervenca po predvidenih dovoznih cestah, s katerih je možen direkten dostop do vzhodnega in zahodnega dela šole, do delavnic z vzhodne in južne strani, dočim je za dostop do šole in delavnic z jugozahodne strani predvidena interventna pot skozi park (zatravljen dovoz)
– interventni dostop mora biti omogočen tudi z dovozne ceste na zahodni strani šole na trg na notranjem dvorišču
– interventne poti morajo biti širine min. 3.5 m.
21. člen
Hrup
– območje šolskega kompleksa spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v območje II. stopnje varstva pred hrupom – to je območje, kjer so mejne vrednosti ravni hrupa za dan 55 dB(A) in za noč 45 dB(A), kritične pa 63 dB(A) za dan oziroma 53 dB(A) za noč
– učilnice se orientirajo v smeri sever in jug in ne proti magistralni cesti, kjer je največji vir hrupa. Tudi objekt delavnic in športna dvorana s telovadnico so locirani tako, da predstavljajo protihrupno bariero proti magistralni cesti
– pri projektiranju se na dvoriščnih fasadah objekta ob zunanjem igrišču predvidi uporabo takšnih gradbenih materialov, ki bodo maksimalno absorbirali hrup
– v pasu zazelenitve med območjem ureditve in stanovanjskim območjem predvideti postavitev protihrupnih elementov
– območje poslovno stanovanjskih objektov spada po uredbi v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti ravni hrupa za dan 60 dB(A) in za noč 50 dB(A), kritične pa 69 dB(A) za dan oziroma 59 dB(A) za noč
– v stanovanjskem delu poslovno stanovanjskih objektov izvesti na fasadah proti magistralni cesti ustrezno zvočno izolacijo oken in fasade
– v lokalih so dovoljene samo tiste dejavnosti, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa. Delovni čas lokalov se omeji na dnevni čas
– delo na gradbišču ob stanovanjskem naselju ni dovoljeno v nočnem času med 22. in 6. uro.
22. člen
Podtalnica
Območje in površinske vode se varuje pred onesnaženjem z:
– izgradnjo nepropustne kanalizacije in izgradnjo čistilne naprave pred izpustom fekalnih voda pred izpustom v vodotok
– izgradnjo lovilcev olj, preko katerih se speljejo vse vode s parkirnih površin.
23. člen
Potres
Objekte je potrebno zgraditi po pogojih, predvidenih za območje, kjer je predvidena maksimalna inteziteta potresa 8 stopenj po MCS.
24. člen
Evakuacija in zaklanjanje
Zaklonišče osnovne zaščite se zgradi v šolskem kompleksu (v objektu ali v sklopu zunanje ureditve).
Pri poslovno stanovanjskih objektih je obvezna ojačitev plošče nad kletjo, tako, da bo zdržala rušenje plošče nanjo.
Pri teh objektih se omeji največji svetli razpon pri plošči nad kletjo nad 6 m.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
25. člen
Pred pričetkom del se mora pravočasno obvestiti upravljalce komunalnih naprav, ki so tangirane pri predmetni gradnji.
26. člen
V času rekonstrukcije magistralne ceste je potrebno omogočiti varen in v največji meri nemoten potek prometa.
VII. TOLERANCE
27. člen
Pri horizontalnih gabaritih predvidenih objektov so dopustna odstopanja ±5% razen v primeru maksimalno določenih horizontalnih gabaritov.
Pri vertikalnih gabaritih (svetle višine) in kotah pritličij je možno odstopanje ±30 cm.
28. člen
Pri izvedbi komunalne infrastrukture so dopustne tolerance v takih mejah, da ne povzročijo sprememb pri predlaganih lokacijah objektov in drugih predpisanih ureditvah.
VIII. ETAPE IZVAJANJA ZN
29. člen
V prvi etapi izvajanja je potrebna prestavitev obstoječih komunalnih naprav in izgradnja dovozne ceste z ureditvijo novega priključka na magistralno cesto (odkup zemljišča in funkcioniranje domačije Pirc).
IX. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z začetkom veljave tega odloka preneha za obravnavano območje veljati odlok o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS, št. 9/87).
31. člen
Spremembe in dopolnitve dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II so stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravnem organu pristojnem za urejanje prostora Občine Krško.
32. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
33. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-352-7/95
Krško, dne 16. novembra 1995.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Robert Kerin l. r.

AAA Zlata odličnost