Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3202. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Odranci, stran 5370.

Na podlagi 29. in 50. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) in statuta Občine Odranci je Občinski svet občine Odranci na seji dne 24. 7. 1995 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Odranci
1. člen
Občinska uprava je organ občine, ki opravlja njene upravne in strokovne naloge.
Občinska uprava izvršuje svoje naloge na podlagi ustave, zakonov in statuta občine ter njenih predpisov. Občinska uprava samostojno upravlja upravne, strokovne in druge naloge na področju, za katerega je bila ustanovljena.
Za svoje delo je odgovorna svetu občine ter županu, v zadevah od države prenesenih pristojnosti pa tudi resornemu ministru.
2. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ in je individualno vodena.
3. člen
Občinsko upravo vodi župan, ki lahko za določene zadeve pooblasti delavce občinske uprave.
4. člen
Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne naloge:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta,
– izdajanje posamičnih pravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti.
5. člen
Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
– gospodarstvo (turizem, obrt, podjetništvo),
– kmetijstvo,
– lokalni javni zavodi: zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo,
– kultura in kulturna dediščina,
– šport in rekreacija,
– informacijska dejavnost,
– socialno varstvo,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– lokacijske in gradbene zadeve,
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdovi,
– lokalne gospodarske javne službe: komunalne in druge javne službe, javne službe varstva okolja,
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– požarna varnost in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– promet,
– shodi in prireditve lokalnega obsega in pomena,
– najdene stvari.
6. člen
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti pa na naslednjih področjih:
– pravne zadeve,
– volitve in imenovanja,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava,
– kadrovske zadeve,
– tehnične in komunalne zadeve,
– organizacijske zadeve,
– lokalne volitve,
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave in občinskega sveta,
– druge naloge v skladu z zakoni in odločitvami občinskega sveta.
7. člen
Občinski urad opravlja tudi druga dela iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 5. in 6. členu. Kdo v občinski upravi opravi takšna dela, odloča župan.
Če je naloga takšna, da je po svoji naravi ne moremo opraviti delavci uprave, lahko župan nalogo zaupa zunanjim občasnim ali pogodbenim sodelavcem.
8. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan.
Višje upravne in odgovorne delavce imenuje v naziv župan. Župan odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače delavcev v občinski upravi določi župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan.
9. člen
V upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni v zakonu drugače določeno.
10. člen
Sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi tvorijo:
– en višji upravni delavec,
– en upravni delavec,
– en upravljalec komunalnih naprav.
Za prvo delovno mesto se zahteva visoka ali višja šolska izobrazba, za drugo delovno mesto višja ali srednja izobrazba in za tretje delovno mesto srednja ali poklicna šola.
Za prvo delovno mesto je potrebna desetletna delovna praksa, za drugo in tretje delovno mesto pa se lahko zaposlita tudi pripravnika.
Sistemizirana delovna mesta nimajo položajev občinskih funkcionarjev.
11. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organov in organov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91 in 82/94).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1995.
Odranci, dne 24. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Jože Maučec, inž. l. r.