Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3130. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju splošne plovbe p. o., Portorož (ZPDLPSP-A), stran 5289.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe p.o., Portorož (ZPDLPSP-A)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe p.o., Portorož (ZPDLPSP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. novembra 1995.
Št. 012-01/95-106
Ljubljana, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O PREVZEMU DOLGOV IN LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU SPLOŠNE PLOVBE P.O., PORTOROŽ (ZPDLPSP-A)
1. člen
V zakonu o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe p.o., Portorož (Uradni list RS, št. 18/95) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da glasi:
“Republika Slovenija prevzema del dolga Splošne banke Koper d.d. iz naslova deviznega kredita za refinanciranje oziroma reprogramiranje, pridobljenega po pogodbi z Ljubljansko banko d.d. z dne 28. 5. 1990, skladno z Novim finančnim sporazumom z dne 10. 9. 1988, po stanju na dan 31. 12. 1993 in sicer glavnico v višini tolarske protivrednosti JPY 8.237,377.378 in USD 1,158.005,39 po tečaju Banke Slovenije, skupaj s sorazmernim delom obresti in stroškov kredita ter hkrati pridobi v enaki višini del njenih terjatev do Splošne plovbe p.o. Portorož iz naslova deviznih kreditov po pogodbi št. 8 RSF-89 z dne 9. 3. 1990.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/95-23/2
Ljubljana, dne 15. novembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.