Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3201. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci, stran 5369.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85, 48/86) ter na podlagi odločitve krajanov na referendumu dne 12. novembra 1995, je svet Krajevne skupnosti Mačkovci na seji dne 17. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Mačkovci, ki jo sestavljajo vasi Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka vas se po odločitvi krajanov na referendumu 12. 11. 1995 uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Mačkovci na številki ŽR 51900-842-097-82112.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal nadzorni odbor krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zborom krajanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
Pravilnost obračunavanja in odtegovanja samoprispevka kontrolira pri izplačevalcih plač Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter RUJP – Izpostava Murska Sobota v okviru svoje pristojnosti.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za financiranje:
– sofinanciranje asfaltiranja, modernizacije in vzdrževanja vaških in občinskih cest,
– izgradnja in vzdrževanje mrliških vež, vzdrževanje pokopališč, zvonikov in okolice,
– vzdrževanje vaško-gasilskih domov, sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– sofinanciranje vodooskrbe, urejanje in vzdrževanje vodotokov,
– gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave,
– vzdrževanje in gradnja ostale komunalne infrastrukture,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti, društvene dejavnosti in vseh ostalih interesnih dejavnosti.
5. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Mačkovci, in sicer:
– 2% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač;
– 2% od plač in davčne osnove iz samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti;
– 1% od neto pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– 9% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 3% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v tekočem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini;
– 10.000 SIT na leto, lastniki vikendov, počitniških hišic, vinskih kleti in drugih objektov za bivanje, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Mačkovci.
V delovnih obveznostih:
– 2 delovna dneva po osem ur na gospodinjstvo.
Nadomestilo v denarju:
– za vsak neizvršen delovni dan po 500 SIT na uro.
Svet Krajevne skupnosti Mačkovci se pooblašča, da vsako leto valorizira vrednost denarnih in nedenarnih obveznosti, tako da se ohranijo dejanske obremenitve.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, otroških dodatkov, štipendij učencev in študentov, od nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – Izpostava Murska Sobota.
Samoprispevek od zaposlenih v tujini bo obračunaval Svet Krajevne skupnosti Mačkovci.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu krajevnega samoprispevka se Krajevni skupnosti Mačkovci dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku in predpisani višini, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
9. člen
Za izvršitev del in uporabo sredstev je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Mačkovci.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03-42/95
Mačkovci, dne 17. novembra 1995.
Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Mačkovci
Franc Sukič l. r.

AAA Zlata odličnost