Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3186. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje KS Cankova, za naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci, stran 5340.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s Statutom Krajevne skupnosti Cankova, je Svet Krajevne skupnosti Cankova, dne 22. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje KS Cankova, za naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu, dne 5. 11. 1995 se za celotno območje KS Cankova, za naselja Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci, uvede samoprispevek v denarju in delovni obveznosti.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od l. januarja 1996 do 31. decembra 2000 in bo uporabljen za naslednje namene:
– v naselju Cankova: sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave, odplačilo že najetih kreditov in kreditov najetih v tem referendumskem obdobju za izgradnjo kanalizacije, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, sofinanciranje dograditve osnovne šole in otroškega vrtca, vzdrževanje kulturnega spomenika, sofinanciranje gradnje avtobusnega postajališča, razširitev in vzdrževanje ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, vzdrževanje pokopališča in zelenic, dotacija društvom in ustanovam, vzdrževanje ter urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Domajinci: sofinanciranje izgradnje mostu čez Ledavo, sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, oskrba z pitno vodo, sofinanciranje dograditve osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, vzdrževanje vaške kapelice, gradnja mrliške vežice, sofinanciranje gradnje in vzdrževanje avtobusnega postajališča, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, sanacija vodotokov, vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišča, po potrebi sofinanciranje izgradnje transformatorja, sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme ter ureditev požarnovarnostnih zajetij, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Gerlinci: asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest in mostov, oskrba z pitno vodo, sofinanciranje dograditve osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, dozidava mrliške vežice, vzdrževanje vaške kapelice, sofinanciranje gradnje in vzdrževanje avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišča, sofinanciranje izgradnje transformatorjev, sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme ter ureditev požarnovarnostnih zajetij, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacija društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Gornji Črnci: gradnja mrliške vežice, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, vzdrževanje vaške kapelice, sofinanciranje gradnje in vzdrževanje avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, sanacija vodotokov, vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišč, sofinanciranje izgradnje transformatorjev, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Korovci: asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, izgradnja kanalizacije, oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, vzdrževanje vaške kapelice, sofinanciranje gradnje in vzdrževanja avtobusnega postajališča, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišča, sofinanciranje izgradnje transformatorja, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Krašči: gradnja mrliške vežice, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, oskrba z pitno vodo, sofinanciranje dograditve osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, gradnja vaškega doma, vzdrževanje avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, vzdrževanje pokopališča, zelenic in igrišča, po potrebi sofinanciranje izgradnje transformatorjev, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje ter urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Skakovci: asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave, sofinanciranje dograditve osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, vzdrževanje vaške kapelice, vzdrževanje avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, sofinanciranje gradnje igrišča in rekreacijskih objektov, vzdrževanje pokopališča in zelenic, po potrebi sofinanciranje izgradnje transformatorjev, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Topolovci: gradnja vaškega doma, asfaltiranje in modernizacija ter vzdrževanje cest, oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve osnovne šole in otroškega vrtca na Cankovi, gradnja mrliške vežice, sofinanciranje gradnje in vzdrževanja avtobusnih postajališč, ureditev ulične razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omrežja, sofinanciranje gradnje igrišča in rekreacijskih objektov, po potrebi sofinanciranje izgradnje transformatorjev, odplačilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije društvom in ustanovam, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
3. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 45,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Cankova v naseljih: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Krašči, Skakovci in Topolovci ter bo znašal:
a) v denarju:
– 2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 4% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2% od povprečnega OD v Republiki Sloveniji v preteklem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče v posameznem naselju, za katero je razpisan referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka;
b) v delovni obveznosti :
– občani – nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani 2 delovna dneva po 8 ur letno.
V naselju Krašči:
a) v denarju:
– vsako gospodinjstvo v letu 1996 štiri obroke po 7.500 SIT namensko za izgradnjo mrliške vežice.
V naselju Korovci:
a) v denarju:
– 2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu,
– 3% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2% od povprečnega OD v Republiki Sloveniji v preteklem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče v naselju Korovci;
b) v delovni obveznosti:
– občani – nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani 2 delovna dneva po 8 ur letno.
Kdor iz določenih razlogov ne bo mogel opraviti dogovorjene obveznosti, bo plačal neopravljeno delo v denarju in sicer po veljavnem ceniku Komunalnega podjetja v Murski Soboti.
5. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
6. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programov iz 2. člena tega sklepa. Obračunavale in odvajale na zbirni žiro račun Krajevne skupnosti Cankova št. 51900-842-010-82042 pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Murska Sobota pa ga bodo delovne organizacije, skupnosti, zasebni podjetniki in obrtniki, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS in drugi ob vsakem izplačilu osebnega dohodka, nadometil in pokojnin. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo občani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, opravljajo samostojno obrt in intelektualne storitve odmerja in odvaja Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota v imenu KS Cankova. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki so na začasnem delu v tujini, plačujejo vsako leto na žiro račun KS Cankova, za kar izstavi položnice krajevna skupnost v skladu s 4. členom tega sklepa.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne bodo plačevali v določenem roku, se bodo obveznosti izterjale skupaj z zamudnimi obrestmi po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet KS Cankova in bo o tem vsako leto poročal na zboru.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cankova, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Sveta KS Cankova
Peter Obal l. r.