Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, stran 5330.

Na podlagi 22. alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 27/95) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Poleg pogojev, ki so določeni s tem pravilnikom, morajo trgovci in proizvajalci izpolnjevati tudi druge tehnične in sanitarno higienske pogoje, določene z drugimi predpisi.”
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se črta beseda “stalnem”, za besedo “skrbi” se doda novo besedilo “in je odgovoren”.
V tretjem odstavku se besedilo “od vrat do vrat in preko potujoče prodajalne” nadomesti z novim besedilom, ki se glasi “na domu, po predhodnem naročilu stranke”.
Četrti in peti odstavek se črtata.
V osmem odstavku se besedilo “S stalnim” nadomesti s črko “Z”.
Sedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Odgovorna oseba in služba za varstvo rastlin sodelujeta pri reševanju strokovnih vprašanj, ki se tičejo ravnanja in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, njihovih ostankov in embalaže.”
3. člen
V 3. členu se črta zadnji odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo “prostor za garderobo in sanitarije s tekočo vodo.”
Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V objektih, kjer se opravlja trgovina na debelo, morajo biti police oziroma palete postavljene na način, ki omogoča nemoteno shranjevanje fitofarmacevtskih sredstev.”
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V skladiščnem delu mora biti vdelana ustrezna ventilacija, ki zagotavlja pogoje za ohranjanje kakovosti fitofarmacevtskih sredstev.”
Peti odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo “in garderobni del, sanitarije s tekočo vodo.”
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: “V njem smejo biti reklamno gradivo (prospekti, navodila in drugo) in naprave (stereomikroskopska lupa in drugo) za determinacijo oziroma ugotovitev rastlinskih škodljivih organizmov.”
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo “glede na vrsto sredstva oziroma skupino strupenosti” nadomesti z novim besedilom, ki se glasi “glede na namen uporabe in skupino strupenosti sredstva”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V prodajnem delu kmetijske apoteke morajo biti police postavljene na način, ki omogoča nemoteno shranjevanje in izdajanje fitofarmacevtskih sredstev.”
Tretji odstavek se črta.
7. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V skladiščnem delu kmetijske apoteke morajo biti police postavljene na način, ki omogoča nemoteno shranjevanje in izdajanje fitofarmacevtskih sredstev.”
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V prodajnem in skladiščnem delu mora biti vdelana ustrezna ventilacija, ki zagotavlja pogoje za ohranjanje kakovosti fitofarmacevtskih sredstev.”
8. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo “od vrat do vrat in preko potujoče prodajalne” nadomesti z novim besedilom, ki se glasi “na domu, po predhodnem naročilu stranke.”
9. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo “od vrat do vrat in preko potujoče prodajalne” nadomesti z novim besedilom, ki se glasi “na domu, po predhodnem naročilu stranke.”
Na koncu drugega odstavka se pred piko doda vejica in naslednje besedilo: “sredstva v obliki nizko koncentriranih razpršil pa tudi v posebnem delu trgovin z živilskim blagom.”
10. člen
Za sedanjim 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:
“Če je imel trgovec s fitofarmacevtskimi sredstvi ob uveljavitvi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin zaposleno odgovorno osebo s končanim visokošolskim študijem kmetijstva – živinorejske smeri ali gozdarstva ali končanim višješolskim študijem kmetijstva, se šteje, da trgovec izpolnjuje kadrovske pogoje, če odgovorna oseba opravi izpit iz fitomedicine iz 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin v roku iz 24. člena tega pravilnika.
Če je imel trgovec s fitofarmacevtskimi sredstvi ob uveljavitvi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin zaposlenega prodajalca s končano triletno poklicno šolo ali drugo poklicno šolo z najmanj pet let delovnih izkušenj pri izdajanju fitofarmacevtskih sredstev, se šteje, da trgovec izpolnjuje kadrovske pogoje, če prodajalec opravi izpit iz fitomedicine iz 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin v roku iz 24. člena tega pravilnika.”
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-167/95
Ljubljana, dne 20. novembra 1995
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.