Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3185. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselji Murski Črnci in Tišina, stran 5339.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Tišina, je Svet Krajevne skupnosti Tišina dne 17. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselji Murski Črnci in Tišina
1 . člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu, dne 5. 11. 1995 se za del območja KS Tišina, za naselji Murski Črnci in Tišina, uvede samoprispevek v denarju in delovni obveznosti.
2 . člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od l. januarja 1996 do 31. decembra 2000 in bo uporabljen za naslednje namene:
v naselju Murski Črnci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, asfaltiranje in modernizacija vaških cest in ulic, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, vzdrževanje in urejanje vaškega vodovoda, sofinanciranje nakupa gasilskega avtomobila, komunalna ureditev novih zazidalnih območij, dokončanje del na regulaciji potoka Mokoš in izgradnja mostov, ureditev in vzdrževanje vaških zelenic in nasadov, dokončanje del na avtobusnih postajališčih in postavitev zavetišč, sofinanciranje razširitve prostorov Osnovne šole Tišina, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
v naselju Tišina: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, sanacija potoka Mokoš, asfaltiranje in modernizacija vaških cest in ulic, ureditev in vzdrževanje ulične razsvetljave, vzdrževanje in urejanje vaškega vodovoda, sofinanciranje razširitve prostorov Osnovne šole Tišina, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja.
3 . člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 21,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Tišina, v naseljih Murski Črnci in Tišina in bo znašal:
a) v denarju:
– 2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 4% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2% od povprečnega OD v Republiki Sloveniji v preteklem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče v posameznem naselju, za katero je razpisan referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka;
b) v delovni obveznosti:
– občani – nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani po 3 delovne dni letno,
– lastniki traktorjev 8 ur letno v prevozih.
Kdor iz določenih razlogov ne bo mogel opraviti dogovorjene obveznosti, bo plačal neopravljena dela v denarju in sicer po veljavnem ceniku Komunalnega podjetja v Murski Soboti.
5. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
6. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 25/85).
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programov iz 2. člena tega sklepa, obračunavale in odvajale na zbirni žiro račun Krajevne skupnosti Tišina št. 51900-842-010-82245 pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Murska Sobota pa ga bodo delovne organizacije, skupnosti, zasebni podjetniki in obrtniki, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS in drugi ob vsakem izplačilu osebnega dohodka, nadomestil in pokojnin. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo občani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, opravljajo samostojno obrt ali intelektualne storitve odmerja in odvaja Republiška uprava za javne prihodke, Izpostava Murska Sobota v imenu KS Tišina.
Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki so na začasnem delu v tujini, plačujejo vsako leto na žiro račun KS Tišina, za kar izstavi položnice krajevna skupnost v skladu s 4. členom tega sklepa.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne bodo plačevali v določenem roku, se bodo obveznosti izterjale skupaj z zamudnimi obrestmi po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet KS in bo o tem vsako leto poročal občanom na zboru.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tišina, dne 21. novembra 1995.
Predsednik
sveta KS Tišina
Alojz Gomboc l. r.