Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3194. Odlok o dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja, stran 5354.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 8. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
1. člen
V 4. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88 ter Uradni list RS, št. 70/94 in 35/95) se na koncu pika spremeni v vejico in doda naslednje besedilo:
“v prostorski celoti 04 – PRIMSKOVO in 05 – PLANINA pa tudi podrobneje na preglednih situacijah v M 1:500 in M 1:1000.”
2. člen
V 4. poglavju POSEBNA MERILA in POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR se v točki 4. PROSTORSKA CELOTA 04 – PRIMSKOVO za 76. členom doda 76.a člen, ki se glasi:
“76.a člen
OBMOČJE UREJANJA S 04/3 – PLANINA III.
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1b
Dopolnilna gradnja in nadzidava stanovanjskih objektov ter gradnja pomožnih objektov ni dopustna.
Dopustna je dopolnilna gradnja, gradnja prizidkov za poslovne in poslovno stanovanjske objekte ter nadzidave garažnih objektov.
Sprememba namembnosti skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih za trgovsko in storitveno dejavnost ni dopustna.”
3. člen
V istem poglavju točka 5. PROSTORSKA CELOTA 05 – PLANINA se v 80. členu v podnaslovu OBMOČJE UREJANJA S 05/2 DEL – PLANINA I. črta beseda “DEL”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Dopustna je gradnja poslovno stanovanjskega objekta ob Cesti talcev in nadzidava garažnega objekta ob Vrečkovi ulici.”
4. člen
Za 80. členom se doda 80.a člen, ki se glasi:
“80.a člen
OBMOČJE UREJANJA S 05/1 – PLANINA II.
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1b
Dopolnilna gradnja, nadzidava in gradnja prizidkov k stanovanjskim objektom ter gradnja pomožnih objektov ni dopustna.
Južno od križišča Ručigajeve ulice z vzhodno vpadnico je dopustna gradnja paviljonskega objekta.
Dopustna je nadzidava garažnih objektov ob vzhodni vpadnici.
Sprememba namembnosti skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih za trgovino in storitveno dejavnost ni dopustna.
Ureditvena enota 2b2
Za dopolnilne gradnje v ureditveni enoti je obvezna skupinska lokacijska dokumentacija.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-014/84-04
Kranj, dne 15. novembra 1995.
Predsednik
Sveta Mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.