Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3165. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti, stran 5308.

Na podlagi 5., 7. in 10. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti
I. SPLOŠNI POGOJI
1. člen
Ta uredba določa merila, pogoje in postopek za dodeljevanje sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti.
2. člen
Pravico kandidiranja za sredstva iz prejšnjega člena imajo fizične osebe, pripadniki avtohtone narodne skupnosti in pravne osebe v večinski lasti pripadnikov avtohtone narodne skupnosti oziroma je njihov ustanovitelj narodna skupnost, za naložbe na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtonih narodnostnih skupnosti.
3. člen
Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove se sorazmerno delijo med obe avtohtoni narodni skupnosti in se usmerjajo v naložbe v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zadružnih organizacij, malega gospodarstva ter naložbe v druge proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu.
Za namene iz prejšnjega odstavka lahko investitorji pridobijo posojila iz proračunskih sredstev, ki se zbirajo na posebnem računu pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj iz sredstev pridobljenih na osnovi zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
4. člen
Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti se namenijo za isti projekt le enkrat.
Investitorji, ki so jim bila sredstva v letih 1991, 1992, 1993 in 1994 odobrena v okviru natečajev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij, ne morejo sodelovati na javnem razpisu za dodelitev sredstev po tej uredbi z istimi projekti.
5. člen
Projekt, s katerim prosilec kandidira za sredstva iz 3. člena te uredbe, mora izpolnjevati kriterije iz 10. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
II. POSOJILA
6. člen
Sredstva iz 3. člena te uredbe lahko v obliki posojila pridobi prosilec, ki ima med viri financiranja najmanj 25 odstotkov lastnih sredstev.
Posojila za posamezne vrste investicij se dodeljujejo največ do 40 odstotkov predračunske vrednosti naložbe, po temeljni obrestni meri + 4 %, z dobo vračanja sedem let in enoletnim moratorijem.
7. člen
Za pridobitev sredstev v obliki posojila pod pogoji iz prejšnjega člena mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavo;
– izpolnjen obrazec;
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Prednost pri pridobivanju sredstev ima prosilec, ki ima pozitivno mnenje pristojne območne enote kmetijsko pospeševalne službe, oziroma pozitivno mnenje lokalnega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva oziroma svetovalca pospeševalne mreže za malo gospodarstvo z licenco Ministrstva za gospodarske dejavnosti o gospodarski upravičenosti investicije s področja malega gospodarstva in sklenjeno pogodbo s poslovno banko o odobrenem kreditu.
III. POSTOPEK
8. člen
Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti dodeljuje ministrstvo pristojno za ekonomske odnose in razvoj na podlagi javnega razpisa najmanj enkrat letno.
9. člen
Vloge bo po predhodnem mnenju Obalne italijanske samoupravne narodne skupnosti oziroma Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, v skladu z zakonom obravnavala komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki ministrstva pristojnega za ekonomske odnose in razvoj, ministrstva pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstva pristojnega za gospodarske dejavnosti in Urada za narodnosti. Na predlog komisije, bo ministrstvo pristojno za ekonomske odnose in razvoj izdalo sklepe o izbranih zahtevkih.
10. člen
Prosilec v vlogi naslovljeni na ministrstvo pristojno za ekonomske odnose in razvoj predloži:
(1) Za projekte s področja spodbujanja razvoja kmetij in dopolnilnih dejavnosti:
– obrazec A iz 11. člena te uredbe;
– investicijski program ali poslovni načrt;
– mnenje pristojne območne kmetijsko pospeševalne službe;
– potrdilo občinskega upravnega organa o priglasitvi dopolnilne dejavnosti, če gre za investicijo v dopolnilni dejavnosti;
– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu treba pridobiti enega navedenih dokumentov.
(2) Za projekte s področja spodbujanja razvoja malega gospodarstva na področju proizvodnje in storitev:
– obrazec B iz 11. člena te uredbe;
– investicijski program izdelan smiselno po metodologiji iz Navodila za izdelavo investicijskega programa manjših naložbenih projektov (Inštitut za ekonomiko investicij, Ljubljanska banka d.d., marec 1992) ali poslovni načrt;
– finančno konstrukcijo z dokumentiranimi viri financiranja (že sklenjene pogodbe z drugimi financerji, če so taki viri predvideni) in časovno dinamiko financiranja;
– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu treba pridobiti enega navedenih dokumentov;
– mnenje lokalnega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva oziroma svetovalca pospeševalne mreže za malo gospodarstvo z licenco ministrstva pristojnega za gospodarske dejavnosti o gospodarski upravičenosti investicije;
– sklenjeno pogodbo s poslovno banko o odobrenem kreditu.
(3) Za projekte s področja spodbujanja naložb v druge proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu:
– obrazec B iz 11. člena te uredbe;
– investicijski program, izdelan po metodologiji, objavljeni v Priročniku za izdelavo investicijskega programa (Inštitut za ekonomiko investicij, Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 1991) ali poslovni načrt;
– finančno konstrukcijo z dokumentiranimi viri financiranja (že sklenjene pogodbe z drugimi financerji, če so taki viri predvideni) in časovno dinamiko financiranja;
– sklep organa upravljanja o zagotovljenih lastnih virih za naložbo;
– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je treba pridobiti enega navedenih dokumentov;
– mnenje lokalnega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva oziroma svetovalca pospeševalne mreže za malo gospodarstvo z licenco ministrstva pristojnega za gospodarske dejavnosti;
– sklenjeno pogodbo s poslovno banko o odobrenem kreditu.
11. člen
Obrazca A in B določi z odredbo minister za ekonomske odnose in razvoj in se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije hkrati s to uredbo. Prosilec mora izpolniti obrazec in odgovarja za verodostojnost podatkov.
12. člen
Prosilci, ki jim bodo sredstva dodeljena na osnovi 3. in 6. člena te uredbe, sklenejo kreditno pogodbo o črpanju sredstev z ministrstvom pristojnim za ekonomske odnose in razvoj. Uporabniki kreditov so ob podpisu pogodbe dolžni predložiti pogodbo z zavarovalnico o zavarovanju kredita oziroma zastavo premoženja.
13. člen
Ministrstvo pristojno za ekonomske odnose in razvoj bo spremljalo porabo dodeljenih sredstev po javnem razpisu. Investitorji so dolžni ministrstvu omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je kadarkoli možna kontrola realizacije investicije ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na porabo dodeljenih sredstev.
14. člen
Če ministrstvo pristojno za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so se sredstva kakorkoli odtujila, ali je bil kredit izdan na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od investitorja, da vsa nenamensko porabljena ali odtujena sredstva vrne v enkratnem znesku. Investitor vrne sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95) ter po odredbi o načinu obračunavanja zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92).
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-17/1-8
Ljubljana, dne 16. novembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost