Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3183. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 5338.

Partnerji s tem podpisom podaljšujejo veljavnost kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94) do 30. 6. 1996 ter sklenejo
T A R I F N O P R I L O G O
h kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
1. Izhodiščne plače iz 46. člena kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije so po posameznih tarifnih razredih za november–december 1995 naslednje:
--------------------------------------------------------------------
                 Izhodiščne bruto     Relativna
Tarifni razred        plače v SIT za poln razmerja glede na
                   delovni čas  I. tarif. razred
--------------------------------------------------------------------
I.   enostavna dela           46.220        1,00
II.  manj zahtevna dela         50.842        1,10
III.  srednje zahtevna dela        56.850        1,23
IV.  zahtevna dela            63.322        1,37
V.   bolj zahtevna dela         71.641        1,55
VI.  zelo zahtevna dela         85.507        1,85
VII.  visoko zahtevna dela        97.062        2,10
VIII. najbolj zahtevna dela       115.549        2,50
IX.  izjemno zahtevna dela       138.659        3,00
--------------------------------------------------------------------
Zneski izhodiščnih plač pri delodajalcu se v podjetju lahko znižajo do 5 % glede na zneske iz prvega odstavka, če bi izplačilo plač ogrozilo obstoj organizacije, oziroma delodajalca (izguba ali stečaj).
Pristojni organ lahko odloči o znižanju, če si pridobi soglasje sindikatov pri delodajalcu. Sindikat je dolžan svojo odločitev podati v roku 10 dni. Znižanje lahko traja največ 6 mesecev, po tem obdobju pa se lahko podaljša za enako obdobje po ponovni pridobitvi soglasja sindikatov.
2. Izhodiščne plače se vsake tri mesece povečujejo za naslednje trimesečje za 80 % rasti cen na drobno v zadnjem trimesečju.
Ko rast cen na drobno v primerjavi z marcem 1995, preseže 10 %, se za nadaljnje povečanje izhodiščnih plač upošteva celotna rast cen na drobno.
Prva uskladitev se izvede na osnovi rasti cen v skladu s prvim odstavkom te točke.
3. Regres za letni dopust za leto 1996 znaša v bruto znesku 70 % zadnjega znanega statističnega podatka o povprečni bruto mesečni plači v gospodarstvu Republike Slovenije. Regres za zaposlene, katerih plača je nižja od povprečja v gospodarstvu, znaša 100 % povprečne mesečne bruto plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
Regres za letni dopust se obračunava in izplačuje kot individualna pravica delavca. Če se regres izplača v več delih, se od nove osnove lahko obračuna le neizplačani del.
4. Povračila stroškov prehrane in stroškov za službena potovanja se izplačujejo in povečujejo v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek, oziroma v skladu s posebnim predpisom, ki bo poenotil izplačila povračil stroškov prehrane, regresa za letni dopust in stroškov za službena potovanja za vse zaposlene v Republiki Sloveniji.
5. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije za leto 1995 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 1995 dalje in velja do 30. 6. 1996, oziroma do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 13. novembra 1995.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Nevenka Murn l. r.
Zadružna zveza Slovenije
Predsednik
Leo Frelih l. r.
Konfederacija sindikatov 90
Slovenije, Sindikat agroživilstva
Predsednik
Anton Fabjan l. r.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje agroživilstva
Predsednik
Anton Mastnak l. r.
Sindikat kmetijstva in
živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l. r.
Ta aneks in tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 22. 11. 1995 pod zap. št. 45/1 in št. spisa 121-03-037/94-04.

AAA Zlata odličnost