Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, prostorskem planiranju in regionalni politiki (BATUP), stran 913.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O SODELOVANJU PRI UREJANJU PROSTORA, PROSTORSKEM PLANIRANJU IN REGIONALNI POLITIKI (BATUP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, prostorskem planiranju in regionalni politiki (BATUP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. novembra 1995.
Št. 012-01/95-104
Ljubljana, dne 23. novembra 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O SODELOVANJU PRI UREJANJU PROSTORA, PROSTORSKEM PLANIRANJU IN REGIONALNI POLITIKI (BATUP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, prostorskem planiranju in regionalni politiki, podpisan 4. julija 1995 v Mariboru.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, prostorskem planiranju in regionalni politiki
Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Republike Avstrije, v nadaljnjem besedilu pogodbenici, se v interesu sodelovanja v zadevah urejanja prostora, prostorskega planiranja in regionalne politike dogovorita o naslednjem:
1. člen
Za pospeševanje sodelovanja v zadevah urejanja prostora, prostorskega planiranja in regionalne politike, še posebej, če zadevajo območja, ki so v bližini skupne meje, ustanovita pogodbenici Slovensko-avstrijsko komisijo za urejanje prostora, prostorsko planiranje in regionalno politiko, v nadaljnjem besedilu komisijo.
2. člen
(1) Komisija si mora ob upoštevanju pravnih predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji in Republiki Avstriji, z vsemi sredstvi prizadevati za sodelovanje v smislu 1. člena.
(1) V ta namen
1. mora komisija izdelati predloge in priporočila v zvezi z urejanjem prostora, prostorskim planiranjem in regionalno politiko, še posebej, če zadevajo območja v bližini skupne državne meje, in jih predložiti službam Republike Slovenije in Republike Avstrije;
2. si mora prizadevati za usklajevanje ukrepov urejanja prostora, prostorskega planiranja in regionalne politike v Republiki Sloveniji in Republiki Avstriji.
3. člen
(1) Komisija je sestavljena iz 14 članov in izdela svoj poslovnik.
(2) Sestavo komisije določa njen poslovnik, pri čemer vsaka od pogodbenic imenuje polovico članov. Pogodbenica lahko za vsakega člana, ki ga je določila, imenuje namestnika.
4. člen
(1) Komisija za izpolnjevanje svojih nalog imenuje podkomisijo, tri regionalne delovne skupine in po potrebi druge delovne skupine.
(2) Vsaka pogodbenica imenuje po enega predsednika in njegovega namestnika za komisijo, podkomisijo in delovne skupine. Za vodenje tekočih poslov kakor tudi za vodenje sej ena od pogodbenic izmenično za dve leti imenuje po enega poslovodnega predsednika za komisijo, podkomisijo in delovne skupine. Vsakokratna druga pogodbenica pa imenuje namestnika poslovodnega predsednika.
(3) Na seje komisije, podkomisije in delovnih skupin so lahko povabljeni strokovnjaki.
5. člen
Komisija, podkomisija in delovne skupine sprejemata sklepe o poslovniku kakor tudi predloge in priporočila soglasno, pri čemer ima vsaka pogodbenica en glas.
6. člen
Seje komisije kakor tudi podkomisije so vedno na državnem ozemlju pogodbenice, ki imenuje poslovodnega predsednika. Ta pogodbenica krije stroške prevodov na sejah kakor tudi stroške sklepnih protokolov in zapisnikov.
7. člen
(1) Ta sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca po mesecu, v katerem sta pogodbenici druga drugi po diplomatski poti pisno sporočili, da so izpolnjeni ustavni predpogoji za uveljavitev.
(2) Ta sporazum se sklene za deset let. Njegova veljavnost se vsakokrat podaljša za nadaljnja štiri leta, če ga ena od pogodbenic najkasneje šest mesecev pred iztekom tega roka po diplomatski poti pisno ne odpove.
(3) Vsaka od pogodbenic lahko odpove ta sporazum. Odpoved začne veljati 6 mesecev po njeni vročitvi.
Sestavljeno v Mariboru dne 4. julija 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Dušan Blaganje l. r.
Za Zvezno vlado
Republike Avstrije
mag. Brigitte Ederer l. r.
A B K O M M E N
Zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Bundesregierung der Republik Österreich über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung, Raumplanung und Regionalpolitik
Die Regierung der Republik Slowenien und die Bundesregierung der Republik Österreich, im folgenden Vertragsparteien genannt, vereinbaren im Interesse der Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Raumordnung, Raumplanung und Regionalpolitik, folgendes:
Artikel 1
Zur Förderung der Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Raumordnung, Raumplanung und Regionalpolitik, insbesondere soweit sie die Gebiete nahe der gemeinsamen Staatsgrenze betreffen, wird von den Vertragsparteien eine slowenisch-österreichische Kommission für Raumordnung, Raumplanung und Regionalpolitik, im folgenden “Kommission” genannt, gebildet.
Artikel 2
(1) Die Kommission hat mit allen Mitteln unter Bedachtnahme auf die in der Republik Slowenien und der Republik Österreich geltenden Rechtsvorschriften auf eine Zusammenarbeit im Sinne des Art. 1 hinzuwirken.
(2) Zu diesem Zweck hat die Kommission
1. Vorschläge und Empfehlungen betreffend die Raumordnung, Raumplanung und Regionalpolitik, insbesondere soweit sie die Gebiete nahe der gemeinsamen Staatsgrenze betreffen, auszuarbeiten und den zuständigen Stellen der Republik Slowenien und der Republik Österreich vorzulegen,
2. auf eine Koordinierung und Abstimmung der Maßnahmen der Raumordnung, Raumplanung und Regionalpolitik in der Republik Slowenien und der Republik Österreich hinzuwirken.
Artikel 3
(1) Die Kommission besteht aus 14 Mitgliedern und gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2) Die Zusammensetzung der Kommission wird in ihrer Geschäftsordnung bestimmt, wobei jede Vertragspartei jeweils die Hälfte der Mitglieder bestellt. Sie kann für jedes von ihr bestellte Mitglied einen Stellvertreter ernennen.
Artikel 4
(1) Die Kommission setzt zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine Unterkommission, drei regionale Arbeitsgruppen und bei Bedarf weitere Arbeitsgruppen ein.
(2) Für die Kommission, für die Unterkommission und für die Arbeitsgruppen benennt jede Vertragspartei jeweils einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Zur Führung der laufenden Geschäfte sowie zur Leitung der Sitzungen werden für die Kommission, die Unterkommission und die Arbeitsgruppen abwechselnd von einer der beiden Vertragsparteien auf die Dauer von zwei Jahren je ein geschäftsführender Vorsitzenden besetellt. Die jeweils andere Vertragspartei stellt die stellvertretenden geschäfsführenden Vorsitzenden.
(3) Zu den Sitzungen der Kommission, der Unterkommission und der Arbeitsgruppen können Experten beigezogen werden.
Artikel 5
Die Kommission, die Unterkommission und die Arbeitsgruppen fassen die Beschlüsse über die Geschäftsordnung sowie die Vorschläge und Empfehlungen einstimmig, wobei jede Vertragspartei eine Stimme hat.
Artikel 6
Die Sitzungen der Kommission sowie der Unterkommission finden jeweils im Hoheitsgebiet der Vertragspartei statt, die den geschäftsführenden Vorsitzenden stellt. Diese Vertragspartei trägt die Kosten für die Übersetzungen in den Sitzungen, sowie für die Beschlußprotokolle und die Niederschriften.
Artikel 7
(1) Dieses Abkommen tritt mit dem ersten Tag des dritten Monats nach dem Monat in Kraft, in dem die Vertragsparteien einander schriftlich auf diplomatischem Wege mitgeteilt haben, daß die jeweiligen verfassungsmäßigen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
(2) Dieses Abkommen wird für die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit verlängert sich jeweils um weitere vier Jahre, sofern nicht eine der Vertragsparteien dieses Abkommen spätestens sechs Monate vor Ablauf dieser Frist schriftlich auf diplomatischem Wege kündigt.
(3) Dieses Abkommen kann von jeder Vertragspartei gekündigt werden. Die Kündigung wird 6 Monate nach Abgabe wirksam.
Geschehen zu Maribor am 4. juli 1995, in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die Regierung der
Republik Slowenien:
mag. Dušan Blaganje e. h.
Für die Bundesregierung der
Republik Österreich:
mag. Brigitte Ederer e. h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 800-01/95-5/1
Ljubljana, dne 15. novembra 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost