Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3182. Navodilo o kriterijih in razmejitvi pristojnosti odločanja o izplačilih denarnih nadomestil za brezposelnost v enkratnem znesku, stran 5337.

Na podlagi 27. člena v zvezi z drugo alineo 51. in 55. členom statuta Republiškega zavoda za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 60/92) je Upravni odbor Republiškega zavoda za zaposlovanje na seji dne 6. oktobra 1995 sprejel
N A V O D I L O
o kriterijih in razmejitvi pristojnosti odločanja o izplačilih denarnih nadomestil za brezposelnost v enkratnem znesku
1. člen
O posamičnih izplačilih denarnih nadomestil v enkratnem znesku po 27. in 28. členu zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) odloča Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) skladno z določili zakona in statuta zavoda ter odvisno od sprejetega vsakoletnega finančnega načrta zavoda.
2. člen
V primerih, ko gre za večje število upravičencev denarnih nadomestil, ki sočasno vložijo zahtevke za izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku (27. člen zakona) oziroma, ko jih zavod napoti na zaposlitev (28. člen zakona) v isto organizacijo oziroma k istemu delodajalcu, odloča do števila 50 primerov zavod, od števila 51 dalje pa upravni odbor zavoda.
3. člen
Organ, ki odloča o zahtevkih upravičencev do izplačil denarnih nadomestil v enkratnem znesku v isto organizacijo oziroma k istemu delodajalcu po 2. členu tega navodila, preveri utemeljenost takšnega vlaganja glede na gospodarsko ekonomsko stanje in pravni status organizacije oziroma delodajalca.
Pod gospodarsko ekonomskim stanjem organizacije oziroma delodajalca se preverjajo osnovne značilnosti kot so: poslovni rezultati, perspektivnost programov, narava dejavnosti, kadrovska zasedba ipd.
Pod pravnim statusom organizacije oziroma delodajalca se preverja registracija pravne oziroma fizične osebe (dokazila o ustanovitvi in ustanoviteljih, osnovnem kapitalu, dejavnostih, pooblastilih, event. hipotekah ipd.).
4. člen
Organizacija oziroma delodajalec mora izpolnjevati enega od naslednjih kriterijev:
– da razrešuje problematiko brezposelnosti na določenem teritorialnem območju, ki ima nadpoprečno stopnjo brezposelnosti,
– da deluje na manj razvitem oziroma nerazvitem ali demografsko ogroženem območju v Republiki Sloveniji v smislu predpisov in programov o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji in pomeni zaposlovanje upravičencev denarnih nadomestil hkrati tudi razreševanje brezposelnosti.
Organizacija oziroma delodjalec mora poleg tega, da v tekočem letu izkazuje pozitivne rezultate poslovanja, izpolnjevati še enega od naslednjih kriterijev:
– da ima tržno zanimive programe z zagotovljenim tržiščem (sklenjene pogodbe ipd.) ali
– da ima programe, ki so pretežno izvozno naravnani.
Organizacija oziroma delodajalec mora pogoje iz tega člena pisno utemeljiti z ustreznimi dokazili.
5. člen
Pogoj za odobritev izplačila denarnih nadomestil je, da organizacija oziroma delodajalec razpolaga s trajnim kapitalom najmanj v višini skupnega zneska denarnih nadomestil, ki se vlagajo v organizacijo oziroma k delodajalcu.
Skupni znesek odobrenih denarnih nadomestil praviloma ne more biti višji od trajnega kapitala organizacije oziroma delodajalca.
Organizacija oziroma delodajalec mora zavodu predložiti dokaze o višini trajnega kapitala.
Za zavarovanje namenske porabe izplačil denarnih nadomestil mora organizacija oziroma delodajalec zavodu izstaviti menice, akceptne naloge, zastavne pravice bančne garancije oziroma drug ustrezen instrument zavarovanja plačil v višini skupnega izplačila za dobo enega leta.
Obliko zavarovanja plačil iz prejšnjega odstavka določi organ iz 2. člena tega navodila.
6. člen
Organ, ki odloča o izplačilih denarnih nadomestil, upošteva tudi dejstvo ali je organizacija oziroma delodajalec že prejel državna sredstva kot pomoč za ohranjanje ali za nova delovna mesta. V tem primeru se izplačila denarnih nadomestil praviloma odobrijo, ko je od zadnjih prejetih sredstev, preteklo najmanj eno leto.
7. člen
Poleg zahtevane dokumentacije iz 4. in 5. člena tega navodila mora organizacija oziroma delodajalec zavodu predložiti še:
– bilanco stanja in izkaz uspeha z drugimi računovodskimi izkazi za zadnje leto ter bonitetno poročilo za zadnje trimesečje (BON-1 in 2);
– poslovno poročilo za zadnje leto;
– podatke iz sodnega registra s predložitvijo registrskih listin, ki ne smejo biti starejši od enega meseca;
– druge dokumente na zahtevo zavoda.
8. člen
Ko gre za skupino večih upravičencev, ki zahtevajo izplačilo denarnih nadomestil v enkratnem znesku, lahko to število predstavlja v organizaciji oziroma pri delodajalcu praviloma največ 150 upravičencev.
9. člen
Uporaba kriterijev in preverjanje upravičenosti po tem navodilu se uporablja v primeru, ko gre za skupino nad 5 upravičencev.
10. člen
S pogodbo o izplačilih denarnih nadomestil v enkratnem znesku, ki jo skleneta zavod in organizacija oziroma delodajalec, pogodbeni stranki določita zlasti:
– skupni znesek izplačila s poimensko navedbo posameznih upravičencev in zneskov izplačil;
– rok plačila, ki je lahko določen tudi obročno;
– namen porabe sredstev in sankcije v primeru kršitve namembnosti ter
– način spremljanja zaposlitve upravičencev.
S pogodbo se pogodbeni stranki ob soglasju upravičenca lahko dogovorita, da se enkratno izplačilo denarnega nadomestila spremeni v delniški ali lastniški vložek upravičenca, in sicer po preteku enoletnega zavarovanja iz petega odstavka 5. člena tega navodila.
V tem primeru pridobi upravičenec do višine svojega zneska denarnega nadomestila delež v osnovnem kapitalu organizacije oziroma pravne osebe delodajalca, ki opredeljuje obseg materialnih in korporacijskih pravic.
11. člen
Z dnem veljavnosti tega navodila preneha veljati sklep o razmejitvi pristojnosti odločanja glede izplačil denarnih nadomestil za brezposelnost v enkratnem znesku in povračil stroškov prekvalifikacij ali dokvalifikacij presežnih delavcev, ki ga je sprejel upravni odbor dne 11. 5. 1994.
12. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020 /95
Ljubljana, dne 6. oktobra 1995.
Predsednik
Upravnega odbora
Republiškega zavoda
za zaposlovanje
Miran Kalčič l. r.