Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3124. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1995
3125. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici postavitve Aljaževega stolpa
3126. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi najvišjih cen pšenične moke in kruha

Sklepi

3127. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Vipava-Selo in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986-2000 in...

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3095. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o ugotavljanju dovoljene mase plač in denarnih prejemkov za obdobje do 31. 3. 1996
3128. Odredba o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih rezerv ter cen kruha
3129. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra naprav certificiranih tipov, ki so uspešno oziroma neuspešno prestale redni pregled
3508. Pravilnik o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa

USTAVNO SODIŠČE

3096. Odločba o ugotovitvi, da določbe prvega in drugega odstavka 14. člena zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in določba drugega odstavka 74. člena zakona o zadrugah niso v neskladju z ustavo, ugotovitvi, da...
3097. Odločba o ugotovitvi, da določbi drugega odstavka 62. člena in tretje alinee drugega odstavka 49. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture nista v neskladju z ustavo, ter da določbe 16. člena, tretje alinee...
3098. Odločba o ugotovitvi, da uredba o oblikovanju cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev v delu, ki se nanaša na določanje deleža trgovine z zdravili na debelo v veleprodajni ceni, ni v neskladju z ustavo in zakonom in...

BANKA SLOVENIJE

3099. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
3100. Navodilo o načinu vnovčevanja čekov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3101. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce-laborante v programih srednjih in osnovnih šol

OBČINE

Brežice

3102. Odlok o organizaciji in delovnih področjih Občinske uprave občine Brežice

Dol pri Ljubljani

3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1995

Juršinci

3104. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva in podjetništva v Občini Juršinci

Lendava

3105. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sklada Občin: Lendava, Črešnovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Lendava)
3106. Odlok o ustanovitvi Razvojnega centra Občin: Lendava, Črešnovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Lendava)

Ljutomer

3107. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Cven za naselja Cven, Moto, Spodnje Krapje in Zgornje Krapje (Ljutomer)

Loška dolina

3108. Sklep št. 127 (Loška dolina)

Odranci

3109. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet občine Odranci

Ormož

3110. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma (Ormož)

Pivka

3111. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Pokopališče Pivka

Sežana

3112. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sežana
3113. Odlok o delovnem področju in pristojnostih delovnih teles Občinskega sveta občine Sežana
3114. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Sežana)
3115. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana

Slovenj Gradec

3116. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec

Škofja Loka

3117. Sklep o uvedbi referenduma za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Sovodenj-Mrzli vrh in krajevnih cest Kašenije-Rupe, Koprivnik, Garaža-Podčrt in Podosojnice ter rekonstrukcije na cesti Vrhovc-križišče in v Kočo (Škofja Loka)
3118. Poročilo glasovanja na delnem referendumu dne 3.11.1995 za uvedbo samoprispevka za asfaltiranje lokalne ceste Sovodenj-Mrzli vrh in krajevnih cest Kašenije-Rupe, Koprivnik, Garaža-Podčrt in Podosojnice ter rekonstrukcije na cesti...

Šmarje pri Jelšah

3119. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah
3120. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 1995
3121. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
3122. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela

Vojnik

3123. Sklep o ustavitvi izvajanja volilnih opravil za volitve v Svete Krajevnih skupnosti Dobrna, Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik (Vojnik)

POPRAVKI

1. Popravek sprememb in dopolnitev družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti