Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1995 z dne 23. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1995 z dne 23. 11. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3064. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3065. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3066. Odločba o imenovanju državnih tožilcev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3067. Odredba o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo
3068. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3069. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1995
3070. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežele Koroške v Republiki Avstriji
3071. Sklep o uskladitvi priznavalnin
3072. Sklep o uskladitvi denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in po zakonu o civilnih invalidih vojne
3073. Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
3074. Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3075. Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije
3076. Razlage splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo
3077. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev

OBČINE

Borovnica

3078. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Borovnica
3079. Statutarni sklep o omejevanju reje in posedovanja psov

Hrpelje-Kozina

3080. Odločba o vpisu javnega dobra

Krško

3081. Odlok o začasni organizaciji in delovnih področjih Občinske uprave občine Krško

Lenart

3082. Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot za volitve organov krajevnih skupnosti v Občini Lenart
3083. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov
3084. Odlok o spremembi zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior

Litija

3085. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
3086. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o ustanovitvi časopisa Glasilo občanov
3087. Odlok o spremembi odloka o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija
3088. Odlok o preimenovanju, razdružitvi in združitvi naselij v Občini Litija
3089. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja
3090. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
3091. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Litija

Metlika

3092. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika

Murska Sobota

3093. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci

Tržič

3094. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1995

POPRAVKI

1. Popravek ukazov Predsednika Republike Slovenije št. 012-01/95-98 in 012-01/95-99
2. Popravek odločbe Ustavnega sodišča, št. U-I-38/95-8