Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3199. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Majšperk, stran 5360.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 30. 10. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblika dodelitve sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Majšperk za program ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Majšperk,
– iz drugih virov.
3. člen
Višina sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Majšperk se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti,
– uvajanje kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč, ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe sprejemljive za razvoj kmetijstva ter oblikovanje in utrjevanje indentitete Občine Majšperk.
Prednost pri izvajanju ciljev razvoja kmetijstva in usmerjanja sredstev za intervencije v kmetijstvu določi odbor za gospodarstvo pri občinskem svetu.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Majšperk.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot: podpore, regresi, premije in krediti.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na osnovi in pod pogoji določenimi z natečaji, razpisi ali javnimi objavami Občine Majšperk, ki morajo vsebovati:
– namen, za katerega se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 15. dni od dneva objave.
Natečaj, razpis ali objavo potrdi na predlog občinskega urada odbor za gospodarstvo občine.
8. člen
Upravičenost zahtevka, oceno programa in predlog za odobritev pripravi občinski urad Občine Majšperk na predlog svetovalne službe.
9. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja občinski urad Občine Majšperk ali od njega pooblaščena druga inštitucija ali organ. Enkrat letno občinski urad pripravi poročilo o porabi in dodelitvi sredstev po posameznih namenih, ki ga obravnava odbor za gospodarstvo.
10. člen
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva. Od dneva ugotovitve se obračunavajo zakonske zamudne obresti.
II. UKREPI
11. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Majpšperk, in sicer za:
– živinorejo,
– rastlinsko proizvodnjo,
– predelavo in prodajo,
– izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja,
– nakup kmetijskih zemljišč in gozdov,
– celostno urejanje vasi in podeželja,
– ustvarjanje ekonomsko stabilnih enot – družinskih kmetij,
– oskrba s pitno vodo na kmetijah,
– izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva in gozdarstva,
– druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva.
12. člen
1. Živinoreja
a) Nakup in obnova plemenskih živali (plemenske telice kombinirane pasme v a kontroli in druge mesne pasme, plemenske svinje in merjasci, plemenske živali, drobnice in drugo).
b) Preventivno zdravstveno varstvo živali, reprodukcije, selekcije ter programi za boljše rezultate v živinoreji.
c) Investicije v objekte in opremo.
13. člen
2. Rastlinska proizvodnja
a) Nabava kvalitetnih semen, sadik in trsnih cepljenk.
b) Izvajanje programa ekonomične in okolju prijazne pridelave.
c) Investicije v objekte in opremo.
14. člen
3. Predelava in prodaja
a) Uvajanje predelave in prodaje kmetijskih proizvodov.
b) Izvajanje programov tržno zanimivih proizvodov.
c) Investicije v objekte in opremo.
15. člen
4. Izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja
a) Izvedba agromelioracij (osuševanje, namakanje, vzdrževanje in drugi ukrepi).
b) Ureditev vodotokov, poti in zložbo kmetijskih zemljišč.
c) Investicije v objekte, stroje in opremo.
16. člen
5. Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov
a) Nakup zaradi vzpostavljanja ekonomsko stabilnih gospodarskih enot.
b) Nakup ob zamenjavi zemljišč, zaradi izvajanja programov občine.
17. člen
6. Celostno urejanje vasi in podeželja
a) Za izdelavo razvojnih projektov.
b) Za izvajanje posameznih nalog z razvojnih projektov.
18. člen
7. Oskrba s pitno vodo na kmetijah
a) Izdelava projektov.
b) Izvajanje posameznih programov (investicije v objekte in opremo).
19. člen
8. Ustvarjanje ekonomsko stabilnih enot – družinskih kmetij
a) Spodbujanje in aktiviranje strokovnega ter tehnološkega napredka kmetij.
b) Pospeševanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
c) Investicije v objekte, stroje in opremo.
20. člen
9. Izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
a) Izobraževanje kmetov, kmečkih žena, otrok, mladine in strokovnih društev.
b) Izvedba poizkusov, posvetov, razstav, demonstracij in drugih strokovnih prireditev.
c) Strokovne raziskave s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane za razvoj kmetijstva.
21. člen
10. Druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva
a) Naloge, ki niso zajete v predhodnih členih in so potrebne za razvoj kmetijske politike v občini.
Kolikor te naloge niso zajete v letnem razpisu o njih odloča občinski urad občine.
b) Intervencije zaradi elementarnih nesreč.
O načinu in višini sredstev odloča odbor za gospodarstvo, kolikor pa gre za višino sredstev, ki je višja od zagotovljene v proračunu, odloča občinski svet.
22. člen
Z dnem pravnomočnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ptuj (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 19/93) ter pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja kmetijstva Občine Ptuj (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 16/91, 28/91 in 17/93).
23. člen
Pravilnik velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-3/95
Majšperk, dne 30. oktobra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.