Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3193. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 5353.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/95), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85), 34. člena statuta KS Gorenja vas je delni zbor krajanov vasi Debeni in del Studorja dne 18. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Gorenja vas za naselje Debeni in Studor, razen hišnih številk 7, 9 in 11.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za asfaltiranje krajevne ceste Volaka–Debeni–Studor, v dolžini 1.500 m in širini 3 m, z razširitvijo krivin in asfaltiranjem muld.
3. člen
Referendum bo dne 17. 12. 1995 v prostorih domačije “Teminc”, Debeni 4, Gorenja vas.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1997.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 8,770.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 3,508.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 18. 11. 1995.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
Vsako gospodinjstvo in lastniki nepremičnin plačujejo samoprispevek v 18. enakih mesečnih obrokih s tem, da prvi obrok zapade v plačilo 20. 1. 1996.
Seznam zavezancev, višina obroka in skupnega zneska samoprispevka od posameznega gospodinjstva je razvidna v naslednji tabeli:
----------------------------------------------------------------
   Naslov                Vsota     Mesečni
   plačnika           plačila v SIT   obrok v SIT
----------------------------------------------------------------
 1. Klemenčič Slavko          300.000     16.667
   Studor 6, Gorenja vas
 2. Klemenčič Alojz           240.000     13.334
   Studor 6, Gorenja vas
 3. Homec Janez             300.000     16.667
   Studor 5, Gorenja vas
 4. Likar Ludvik            180.000     10.000
   Studor 4, Gorenja vas
 5. Peternel Branko           300.000     16.667
   Studor 3, Gorenja vas
 6. Kejžar Franc             60.000      3.334
   Studor 2, Gorenja vas
 7. Galičič Stanislava         300.000     16.667
   Debeni 9, Gorenja vas
 8. Likar Janez             180.000     10.000
   Dolenčiče 8, Poljane
 9. Likar Franc             300.000     16.667
   Debeni 7, Gorenja vas
10. Šturm Maksimiljan          80.000      4.445
   Debeni 6, Gorenja vas
11. Mezeg Stanislav           300.000     16.667
   Debeni 4, Gorenja vas
12. Kumar Vinko             204.000     11.334
   Debeni 3, Gorenja vas
13. Kumar Darko             204.000     11.334
   Debeni 3A, Gorenja vas
14. Jelovčan Francka           50.000      2.778
   Debeni 2, Gorenja vas
15. Petrovčič Boris           180.000     10.000
   Malenski vrh, Poljane
16. Pintar Janez            180.000     10.000
   Gorenja vas 243, Gorenja vas
17. Konjar Almira            50.000      2.778
   Podreber 6, Naklo
18. Čeferin Marko            50.000      2.778
   Studor 8, Gorenja vas
19. Kavčič Franc             50.000      2.778
   Podreber 6, Naklo
----------------------------------------------------------------
   Skupaj              3,508.000
----------------------------------------------------------------
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic računovodska služba KS Gorenja vas. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zavezanci se obvezujejo, da bodo opravili ustrezno število prostovoljnih ur pri izvedbi odvodnjavanja, rednem vzdrževanju ceste in finih zaključnih delih na celotni dolžini vozišča.
V primeru, da dogovorjeno število ur posamezni zavezanec ne opravi, je zavezanec dolžan ure plačati gradbenemu odboru ali na KS Gorenja vas po ceni 5 DEM/uro.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku ter lastniki nepremičnin, ki tukaj nimajo stalnega bivališča in so zavezanci za plačilo samoprispevka.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
.              KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS
                   GLASOVNICA
Za referendum dne 17. 12. 1995 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1997, za naselje Debeni in Studor, razen hišnih številk 7, 9 in 11, za asfaltiranje krajevne ceste Volaka–Debeni–Studor
.                   glasujem
ZA                                       PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Krajevna skupnost
Gorenja vas
Predsednik sveta KS
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost