Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3272. Sklep o razpisu občinskega referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Majšperk, stran 5487.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 48. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 16. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu občinskega referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Majšperk
1. člen
Za območje Občine Majšperk, ki obsega Krajevne skupnosti Majšperk, Ptujska Gora, Stoperce in Žetale s pripadajočimi naselji, se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju (v nadaljevanju besedila: samoprispevek) za sofinanciranje investicij pri skupnih občinskih programih in investicij v programe po krajevnih skupnostih.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 21. 1. 1996 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
3. člen
S sredstvi samoprispevka se bodo sofinancirali naslednji programi oziroma naloge:
1. Skupni občinski programi:
– novogradnja OŠ Žetale
– investicije v OŠ Majšperk, OŠ Ptujska Gora in OŠ Stoperce
– novogradnja lekarne in vrtca v Majšperku.
2. V Krajevni skupnosti Majšperk:
– sofinanciranje investicije v Osnovno šolo Majšperk
– sofinanciranje vzdrževanja krajevnih cest
– sofinanciranje modernizacije in sanacije odsekov lokalnih cest (8 km)
Sestrže–Ptujska Gora, Poluce–Jelovice–Pajnkiher, Sestrže–Mostečno,
– sofinanciranje modernizacije in sanacije odsekov krajevnih cest (7 km)
Mevedce–Majšperk, Koritno–Kozolec–kapela–Preša, Sitež–Korez, Sitež–Vinarje–Vildon, Skrblje–Stogovci, Preša–Jelovice, Breg–Gajser–Mesarič, Sveča–Gajšt, Sveča–Dežno
– ureditev zemljišč za stanovanjske bloke, za potrebe parkirnih prostorov in pridobitev zemljišč za postavitev individualnih garaž
– sofinanciranje razširitve javne razsvetljave
– sofinanciranje izgradnje vodovodov Sp. Sveča in Naraplje
– sofinanciranje izgradnje pločnika v Lešju
– sofinanciranje izgradnje plinovoda v Majšperku
– sofinanciranje izgradnje krajevnega telefonskega omrežja
– sofinanciranje požarne varnosti
– sofinanciranje doma krajanov Sestrže
– sofinanciranje rekonstrukcije brvi in poti čez Dravinjo v Stanečki vasi
– nepredvidene akcije, ki jih predlaga svet krajevne skupnosti.
3. V Krajevni skupnosti Ptujska Gora:
– vzdrževanje krajevnih cest
– sofinanciranje modernizacije in sanacije odsekov lokalnih cest (6 + 1 km)
Ptujska Gora–Stogovci, Ptujska Gora–Podlože, Ptujska Gora–Sestrže
– sofinanciranje modernizacije in sanacije odsekov krajevnih cest (6 km)
Ptujska Gora–Sevce, Ptujska Gora–Doklece, Ptujska Gora–Savinsko,
Doklece–Janški vrh,Vrhe–križ–Podlože
– sofinanciranje nadaljevanja gradnje doma krajanov
– sofinanciranje izgradnje vodovoda Stogovci–Doklece in Podlože
– sofinanciranje investicije v Osnovno šolo Ptujska Gora
– sofinanciranje sanacije mostu Slape
– sofinanciranje izgradnje krajevnega telefonskega omrežja
– sofinanciranje razširitve javne razsvetljave
– sofinanciranje dograditve mrliške vežice
– sofinanciranje ureditve krajevnih in romarskih poti na Ptujski Gori
– nepredvidene akcije, ki jih predlaga svet krajevne skupnosti.
4. V Krajevni skupnosti Stoperce:
– sofinanciranje modernizacije in sanacije odsekov lokalnih cest (2,5 km) Grdina–Sitež, Stoperce–Čermožiše,
– sofinanciranje modernizacije in sanacije odsekov krajevnih cest (5 km) Zg. Sveča–Rosovec, Zg. Sveča–Slapečjek, Stoperce–Gnani vrh, cesta na pokopališče, Stoperce–Sučje, Kupčinji vrh–Zavijek, Stoperce–Stiperce, Kosovo sedlo–Kupčinji vrh, Kupčinji vrh–Dol pri Stopercah, Grdina – Puzela, Grdina–Črešnjeva graba, Grdina–RTV pretvornik, Zg. Sveča–Razbonk
– sofinanciranje vzdrževanja krajevnih cest
– sofinanciranje izgradnje krajevnega telefonskega omrežja
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave v Stopercah
– nepredvidene akcije, ki jih predlaga svet krajevne skupnosti.
5. V Krajevni skupnosti Žetale:
– sofinanciranje investicije v Osnovno šolo Žetale
– sofinanciranje vzdrževanja krajevnih cest
– sofinanciranje izgradnje vodovoda Kozminci–Žetale
– sofinanciranje izgradnje mrliške vežice
– sofinanciranje modernizacije in sanacije odsekov lokalnih cest (3 km) Žale–Varvasela, Pridna vas–Podgora,
– sofinanciranje modernizacije in sanacije odsekov krajevnih cest (5 km) Grabe–Tkavc–Potni vrh, Marina vas–Dolena, Krhiče–Stopnica, Boštjan–Vodole, Zg. Ravno–Globočec–Potni vrh, Dobrina–Marina vas, Stopnica–Šimperk, Žetale–Bedenik–Kapela, Miradol–Fišer
– druge nepredvidene akcije, ki jih predlaga svet krajevne skupnosti.
4. člen
Skupna vrednost programov iz 3. člena tega sklepa je ocenjena na 800,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 125,000.000 SIT. Razlika sredstev za realizacijo programov se bo zagotovila s prispevki v delu, dodatnimi pogodbenimi sredstvi občanov in s sredstvi proračuna.
5. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila tako, da se 20% zbranih sredstev koristi za skupne občinske programe, 80% zbranih sredstev pa se koristi na območju tiste Krajevne skupnosti kjer so bila zbrana.
6. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 2. 1996 do 31. 1. 2001.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Majšperk, in sicer:
1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače po stopnji 2% od neto plače, nadomestila oziroma drugih prejemkov;
2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic:
– če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od dohodka
– če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice) po stopnji 3% od osnove za katero si plačujejo prispevke za socialno varnost;
3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od izplačane pokojnine;
4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, vključno z lastniki zemljišč, ki v občini nimajo stalnega bivališča;
5. lastniki nepremičnine, to je stanovanjske hiše ali počitniške hiše na območju Občine Majšperk, nimajo pa v občini stalnega prebivališča, enkrat letno v višini 10% od povprečne mesečne neto plače v RS za preteklo leto, ugotovljene po podatkih Zavoda RS za statistiko;
6. zavezanci, ki so zaposleni v tujini enkrat letno v višini 15% od povprečne mesečne neto plače v RS za preteklo leto, ugotovljene po podatkih Zavoda RS za statistiko;
7. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem členu, plačujejo za vsak vir posebej.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek RUJP izpostava Ptuj.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Občine Majšperk, in sicer do 31. 12. tekočega leta. Občina Majšperk pošlje zavezancem položnice.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka izplačevalec dostavi Občini Majšperk seznam zaposlenih oziroma upokojencev in drugih zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvene pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij dijakov in študentov, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
Plačila so oproščeni tudi zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem kontu prihodkov Občine Majšperk. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal Občinski svet občine Majšperk.
Letni program nalog in porabe sredstev pripravi odbor za usklajevanje referendumskega programa ter za spremljanje in poročanje o porabi samoprispevka v Občini Majšperk imenovan s strani občinskega sveta, sprejme in potrdi pa ga občinski svet. Člani tega odbora skupaj s sveti krajevnih skupnosti skrbijo tudi za pripravo in izvajanje letnih programov po krajevnih skupnostih. Izvajanje nalog iz 5. člena tega sklepa bo odvisno od višine zbranih sredstev samoprispevka.
Družbeni nadzor nad zbiranjem in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor občine, ki mora o svojih ugotovitvah enkrat letno poročati občinskemu svetu.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje in RUJP izpostava Ptuj v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Referendum vodi občinska volilna komisija. Pri postopku o glasovanju se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in ljudski iniciativi.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
11. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani Občine Majšperk, ki so vpisani v splošni volilni imenik Občine Majšperk ter zaposleni občani stari nad 15 let in zavezanci iz 5. točke 7. člena tega sklepa.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
.                   OBČINA MAJŠPERK
                     GLASOVNICA
Na referendumu dne 21. 1. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 2. 1996 do 31. 1. 2001 na območju Občine Majšperk, ki se bo uporabil za sofinanciranje občinskih programov in programov po krajevnih skupnostih za investicije na področju družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture,
.                   glasujem
                ZA        PROTI
                    (pečat)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Majšperk.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnevom sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 009–1/95
Majšperk, dne 27. novembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost