Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3274. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, stran 5490.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 64. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. novembra 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje Mestne uprave Mestne občine M. Sobota (v nadaljevanju: mestna uprava) ter ureja druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen
Mestna uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Mestna uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte mestnega sveta in župana, pripravlja akte, s katerimi se odloča o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katere je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, pripravlja strokovne predloge in opravlja druga administrativno-tehnična dela za mestni svet, župana, nadzorni odbor in delovna telesa mestnega sveta.
Mestna uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, javnimi gospodarskimi podjetji in javnimi službami.
Mestna uprava lahko opravlja določena strokovna in druga opravila tudi za druge občine po predhodno sklenjeni pogodbi.
Mestna uprava s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
4. člen
Mestna uprava lahko naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih, organizacijah in posameznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z županom ali v skladu s koncesijskim aktom, ki ga sprejme mestni svet.
5. člen
Delo mestne uprave je javno. O delu mestne uprave obveščata javnost župan in tajnik občine.
Mestna uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE MESTNE UPRAVE
6. člen
Mestna uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima naslednje notranje organizacijske enote:
– urad župana
– oddelek za splošne zadeve
– oddelek za proračun in finance
– oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti
– oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
7. člen
Urad župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– delo župana
– protokolarne zadeve za župana občine
– promocijske zadeve za mestno občino
– strokovna, organizacijska in druga opravila pri sodelovanju občine z drugimi občinami in lokalnimi skupnostmi drugih držav.
8. člen
Oddelek za splošne zadeve opravlja naslednje naloge:
– strokovne, organizacijske, administrativne naloge za mestni svet, župana in mestno upravo,
– pripravlja seje mestnega sveta ter koordinira delo delovnih teles mestnega sveta,
– opravlja normativno pravne zadeve,
– skrbi za organizacijo in strokovno pripravo volitev in referendumov,
– opravlja kadrovske zadeve, ureja delovna razmerja ter skrbi za izobraževanje delavcev mestne uprave,
– preglejuje akte podjetij in zavodov, ki jih potrjuje ali daje k njim soglasje mestni svet,
– skrbi za izvajanje sklepov in odločitev mestnega sveta, ter za objavo aktov občine,
– vodi register občinskih predpisov,
– opravlja naloge s področja zaščite, reševanja in požarne varnosti,
– skrbi za koordiniranje dela s krajevnimi skupnosti in mestnimi četrtmi,
– opravila v zvezi s prejemanjem in oddajanjem pošte ter arhiviranje,
– upravljanje upravne zgradbe, ki je last mestne občine, investicijsko in redno vzdrževanje opreme in drugih sredstev za delo ter nemoteno poslovanje mestne uprave in mestnega sveta,
– zagotavlja izvensodno poravnavo sporov,
– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, ki jih nalagata župan in tajnik mestne uprave.
9. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in zaključni račun občine in druge normativne akte s področja financ in skrbi za njihovo izvajanje,
– pripravlja in usklajuje finančne načrte,
– zagotavlja finančne vire za proračunske porabnike
– nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračuna glede na namen in dinamiko porabe sredstev v okviru sprejetega proračuna,
– opravlja strokovna, finančna in knjigovodska opravila za proračun, mestno upravo in sklade in druge uporabnike proračunskih sredstev,
– pripravlja strokovne predloge in akte s področja financ,
– spremlja in oblikuje cene iz občinske pristojnosti,
– pripravlja predloge za uvedbo občinskih davkov in taks,
– opravlja druge naloge, ki jih naložita župan in tajnik mestne uprave.
10. člen
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– razvojne naloge na področju gospodarskih dejavnosti,
– analizira razvojne možnosti občine ter pripravlja predloge razvojnih usmeritev in ukrepov za spodbujanje obrti, podjetništva, kmetijstva, trgovine, gostinstva in turizma ter drugih gospodarskih dejavnosti,
– spremlja gospodarska gibanja, opravlja analitična in statistična opravila,
– izvaja naloge na področju izobraževanja, otroškega varstva, kulture, zdravstva, socialnega skrbstva, raziskave, informiranja, športa, dejavnosti mladih in drugih negospodarskih dejavnosti,
– pripravlja in spremlja uresničevanje programov razvoja družbenih dejavnosti,
– sodeluje s humanitarnimi organizacijami,
– zagotavlja varstvo naravne in kulturne dediščine na območju občine,
– pripravlja koncesijske akte in vodi postopke za dodelitev koncesij,
– pripravlja strokovne predloge in akte s svojega področja,
– opravlja druge naloge, ki jih naložita župan in tajnik mestne uprave.
11. člen
Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe opravlja naslednje naloge:
– pripravlja in izdeluje prostorske planske akte ter spremlja njihovo izvajanje,
– pripravlja in izdeluje prostorsko izvedbene akte,
– skrbi za gradnjo - vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– izvaja naloge na področju komunalnih dejavnosti in gospodarskih javnih služb,
– skrbi za pripravo, komunalno urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč,
– premoženjsko-pravna razmerja,
– opravlja naloge na področju stanovanjskega gospodarstva,
– pripravlja koncesijske akte in vodi postopke za dodelitev koncesij,
– izvaja naloge komunalnega nadzora,
– opravlja redarsko službo ter skrbi za javni red in mir v občini,
– pripravlja strokovne predloge in akte s svojega področja,
– opravlja druge naloge, ki jih naložita župan in tajnik mestne uprave.
12. člen
Naloge in pristojnosti mestne uprave na področjih, ki niso naštete v 7., 8., 9., 10. in 11. členu tega odloka opravlja tista notranja organizacijska enota, v katere delovno področje spada naloga po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega izmed organov v sestavi, jo opravi oddelek za splošne zadeve.
13. člen
Oddelki opravljajo tudi strokovna, administrativna in druga opravila za delovna telesa mestnega sveta in župana.
14. člen
V mestni upravi se lahko oblikujejo, če to zagotavlja boljše in kvalitetnejše opravljanje nalog, tudi druge notranje organizacijske enote.
15. člen
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje delavcev različnih strok oziroma iz različnih področij dela in notranjih organizacijskih enot, se oblikujejo projektne skupine. Projektne skupine s sklepom imenuje župan.
III. VODENJE MESTNE UPRAVE
16. člen
Mestno upravo vodi tajnik, ki skrbi za neposredno izvajanje nalog uprave.
Župan lahko pooblasti tajnika mestne uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja in za druge naloge. Tajnik je za svoje delo odgovoren županu.
17. člen
Urad župana vodi tajnik mestne uprave.
V uradu župana se kot posvetovalno telo oblikuje kolegij, ki obravnava pomembna vprašanja, ki so skupnega pomena za mestno upravo.
Člani kolegija so: župan, tajnik mestne uprave, načelniki oddelkov, po potrebi pa drugi delavci uprave, katere določi župan glede na značaj naloge, ki se obravnavajo.
Kolegij sklicuje in vodi župan.
18. člen
Oddelek vodi vodja oddelka - načelnik, ki neposredno organizira in vodi delo oddelka, skrbi za učinkovito in smotrno opravljanje nalog, razporeja delo, skrbi za delovno disciplino in opravlja najzahtevnejša dela v oddelku.
Načelnik oddelka je višji upravni delavec in je za delo s svojega delovnega področja odgovoren županu.
19. člen
Razvrstitev in število delovnim mest v mestni upravi določi župan s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi in o tem informira mestni svet.
Upravne in strokovne naloge mestne uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
O imenovanju oziroma sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v mestni upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik mestne uprave.
20. člen
Zaposleni v mestni upravi so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo ter aktom o sistemizaciji delovnih mest določi župan.
IV. ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH
21. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča na prvi stopnji mestna uprava.
22. člen
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
23. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
24. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih podpisov o upravnem postopku.
Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
25. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
26. člen
O pritožbah zoper posamične akte v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte v upravnih stvareh, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
27. člen
O izločitvi župana v upravnem postopku odloča mestni svet.
O izločitvi tajnika oziroma druge pooblaščene uradne osebe v upravnem postopku odloča župan.
O izločitvi uradne osebe odloča tajnik.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Glede uveljavljanja pravic in odgovornosti delavcev, zaposlenih v mestni upravi, ki niso urejena v tem odloku, se smiselno uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki veljajo za delavce v državni upravi.
29. člen
Župan izda v enem mesecu po sprejemu tega odloka usklajeno besedilo pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi.
30. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o Izvršnem svetu SO Murska Sobota in o upravnih organih občine Murska Sobota ter strokovni službi (Uradne objave, št. 18/86, 24/86, 32/89, 3/92 , 10/92 in 2/93).
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-10/95
Murska Sobota, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost