Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1712. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

Odloki

1713. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

Sklepi

1714. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Naasu, v Republiki Irski
1715. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Naasu, v Republiki Irski
1716. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021
1717. Sklep o spremembah Sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

MINISTRSTVA

1645. Pravilnik o tehničnih specifikacijah za vozila
1646. Pravilnik o znamki
1647. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici
1648. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski
1649. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA
1718. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

USTAVNO SODIŠČE

1650. Odločba o ugotovitvi, da so 100., 101. in 102. člen Zakona o lokalnih volitvah v neskladju z Ustavo ter razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča in sklepa Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice v delu, ki se nanaša na zavrnitev pritožbe
1651. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja 2020

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1652. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2020

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1653. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1706. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020

Brezovica

1707. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020

Brežice

1654. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Celje

1655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje

Dravograd

1656. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Dravograd
1657. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2020

Horjul

1658. Zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2019
1659. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2020
1660. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
1661. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ilirska Bistrica

1662. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
1663. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
1664. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Kamnik

1665. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019
1666. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020
1667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020
1668. Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju Občine Kamnik
1669. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v Občini Kamnik
1670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1671. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
1672. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kočevje

1673. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2019
1674. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Kočevje – pokopališki red
1675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
1676. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje
1677. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kočevje
1678. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra, ukinitvi statusa družbena lastnina in splošnega ljudskega premoženja
1679. Sklep o potrditvi cen obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na področju občin Kočevje, Ribnica in Sodražica

Kostanjevica na Krki

1680. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Krško

1681. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Ljubno

1682. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno

Log-Dragomer

1683. Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja Občine Log - Dragomer

Miren-Kostanjevica

1684. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019
1685. Odlok o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
1686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 1)
1687. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren - Kostanjevica
1688. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2020

Odranci

1689. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2019

Piran

1690. Sklep o določitvi plačljivega parkirišča pri ZD Lucija in tarif za parkirnine
1708. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda športni in mladinski center Piran

Postojna

1691. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gasilski dom Slavina
1692. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta PR-033 v Prestranku

Prebold

1693. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2020

Razkrižje

1694. Pravilnik o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje
1695. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje

Rogatec

1696. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019
1697. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

1698. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Semič

Sevnica

1699. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Sežana

1700. Odlok o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

Šempeter-Vrtojba

1709. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN Smete v Občini Šempeter - Vrtojba
1710. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava

Šmarješke Toplice

1711. Odlok o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice

Žirovnica

1701. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2019
1702. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
1703. Odlok o razveljavitvi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica
1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
1705. Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca za šolsko leto 2020/2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti