Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1706. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020, stran 3719.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 14. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2020
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
28.587.481,26
70
DAVČNI PRIHODKI
15.654.588,92
700
davki na dohodek in dobiček
12.370.836,00
703
davki na premoženje
2.893.925,00
704
domači davki na blago in storitve
389.827,92
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.343.399,65
710
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.295.460,43
711
takse in pristojbine
22.000,00
712
denarne kazni
37.200,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
15.735,00
714
drugi nedavčni prihodki
1.972.944,22
72
KAPITALSKI PRIHODKI
4.804.880,94
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
956.000,00
722
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
3.848.880,94
73
PREJETE DONACIJE
502.300,00
730
prejete donacije iz domačih virov
502.300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.780.026,39
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
2.188.911,39
741
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
591.115,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
495.665,36
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
495.665,36
II. 
SKUPAJ ODHODKI
28.839.483,97
40
TEKOČI ODHODKI
5.709.652,99
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.311.705,06
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
208.627,63
402
izdatki za blago in storitve
3.975.650,30
403
plačila domačih obresti
95.470,00
409
sredstva, izločena v rezerve
118.200,00
41
TEKOČI TRANSFERI
9.722.470,56
410
subvencije
861.994,37
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.481.613,81
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.160.521,71
413
drugi tekoči domači transferi
3.218.340,67
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.907.746,42
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.907.746,42
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
499.614,00
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
158.000,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
341.614,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–252.002,71
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
303.000,00
751
prodaja kapitalskih deležev
303.000,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
288.655,00
500 
zadolževanje
288.655,00
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
1.363.307,30
500
odplačilo domačega dolga
1.363.307,30
IX.
POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.023.655,01
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
–1.074.652,30
XI.
NETO FINANCIRANJE
252.002,71
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019
1.023.655,01
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-5/2019
Ajdovščina, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost