Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, stran 3636.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14, 13/16, 83/16, 26/17, 33/18 in 25/19), (v nadaljevanju pravilnik), se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma oblike pomoči so: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov, pospeševanje zaposlovanja, pospeševanje svetovanja podjetnikom, pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah, sofinanciranje zaščite patentov in licenc, subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru ter sofinanciranje promocije (ponudnikov) namestitvenih kapacitet.«
2. člen 
V pravilniku se za 22.a členom doda točka 7. in 22.b člen, ki se glasi:
»7. Sofinanciranje promocije (ponudnikov) namestitvenih kapacitet 
22.b člen 
Pomoč za sofinanciranje promocije (ponudnikov) namestitvenih kapacitet se nameni za povračilo stroškov promocije namestitvenih kapacitet v Občini Kamnik (razen stroškov udeležbe na sejmih).
Predmet sofinanciranja so aktivnosti, s katerimi turistični ponudnik informira in nagovarja potencialne goste namestitvenih kapacitet v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa.
Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški promocije namestitvenih kapacitet v Občini Kamnik (razen stroškov udeležbe na sejmih).«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-1/2019
Kamnik, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost