Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1689. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2019, stran 3682.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Odranci za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2019. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2019.Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih projektov.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2019.
2. člen 
Proračun Občine Odranci za leto 2019 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
V EUR brez centov 
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI( 70+71+72+73+74)
1.584.777
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.227.709
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.024.444
700
Davki na dohodek in dobiček
904.611
703
Davki na premoženje 
108.210
704
Domači davki na blago in storitev
5.960
706
Drugi davki
5.663
71
NEDAVČNI PRIHODKI
203.265
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
32.629
711
Takse in pristojbine
877
712
Denarne kazni
1.351
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
168.408
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
357.068
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
130.669
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
226.399
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.904.784
40
TEKOČI ODHODKI
473.088
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
115.426
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.626
402
Izdatki za blago in storitve
324.082
403
Plačila domačih obresti 
4.959
409
Rezerve
8.995
41
TEKOČI TRANSFERI
567.402
410
Subvencije
6.360
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
365.981
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
97.761
413
Drugi tekoči domači transferi
97.300
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
859.679
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
859.679
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.615
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.406
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.209
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRIMANJKLJAJ )
–320.007
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
530.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
355.985
55
ODPLAČILO DOLGA
355.985
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
–145.992
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
174.015
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI+VII-VIII.–IX.=-III)
320.007
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2019
201.900
3. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 30.020,28 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2020.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št 80-12/2020
Odranci, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost