Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1692. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta PR-033 v Prestranku, stran 3685.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP2, ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 6. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta PR-033 v Prestranku 
1. Predmet sklepa in potrditev izhodišč za pripravo OPPN 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora (EUP) PR-033 v Prestranku, v nadaljevanju: OPPN PR-033 in se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN PR-033.
2. Območje OPPN in predmet načrtovanja 
Območje OPPN PR-033 je z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14-DPN_Pocek, 15/15, 27/16, 9/17, 75/17 – odl._US, 27/18, 48/18, 3/19, 45/19 in 64/19) – v nadaljevanju: OPN Postojna, opredeljeno kot območje enote urejanja prostora (EUP) PR-033. Predmetna EUP je po podrobnejši namenski rabi opredeljena kot območje gospodarske cone (IG). Območje PR-033 se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Zaradi zaokrožitve predvidene ureditve in navezave na obstoječe prometno omrežje bodo v območje OPPN zajeta tudi sosednja zemljišča z oznakami EUP PR-034 s podrobnejšo namensko rabo IG in PR-032 s podrobnejšo namensko rabo površine železnic (PŽ).
Območje predvidenega OPPN PR-033 obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2257/3, 2257/4, 2258/2, 2262, 2264/1, 2265/1, 2269/8, 2269/9, 4444/2 – del, 4497/1, 4500/1, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505/1, 4506/1, 4510/3, 4780/3, 4793/2, vse k.o. Slavina, v skupni velikosti okvirno 2,8 ha. Na vzhodu omejujejo območje obstoječe stavbe in glavna cesta G1-6, odsek 0338 Postojna–Pivka, na severu in na zahodu železniška proga, na jugu pa območje tovarne Javor.
Območje OPPN PR-033 se lahko v fazi izdelave dokumenta spremeni zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezave na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov. Ureditveno območje prostorskega akta se zato podrobneje določi na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, izdelave strokovnih podlag in usklajevanja rešitev.
Občina Postojna in zasebni pobudniki želijo na območju predvidenega OPPN graditi nove objekte ter urediti prometno, komunalno in drugo infrastrukturo ter pripadajoče zunanje površine. Predvidena je umestitev stavb za izvajanje proizvodnih, skladiščnih, obrtnih in poslovnih dejavnosti. Višine novih objektov se bodo prilagajale višini že zgrajenih objektov, če tehnološki proces ne zahteva drugače. Predvidena je tudi ureditev notranjega cestnega omrežja ter navezava območja na glavno cesto Postojna–Pivka, ki poteka vzhodno od območja predvidenega OPPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev in seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUReP-2 in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– idejna zasnova umestitve objektov v prostor,
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– izhodišča za pripravo OPPN PR-033,
– elaborat ekonomike.
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN PR-033 izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
4. Vrsta postopka 
Pravna podlaga za pripravo in sprejem OPPN PR-033 je 119. člen ZUreP2 ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.
5. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz 
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
NOSILEC
VRSTA NAČRTA/ AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
občina
Sprejem in objava sklepa skupaj z Izhodišči o pripravi OPPN
marec 2020
občina / NUP
Pridobitev identifikacijske številke ter 1. mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje
Zakonski rok 30 dni – predvidoma april 2020
občina / MOP
Pridobitev odločitve ali je potrebno za OPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje
Zakonski rok 21 dni – predvidoma maj 2020
izdelovalec
izdelava osnutka OPPN za pridobitev 1. mnenj 
maj 2020
občina
Pridobitev mnenj NUP
Zakonski rok 30 dni – predvidoma junij 2020
izdelovalec
Dopolnitev osnutka OPPN 
julij 2020
občina v sodelovanju z izdelovalcem
Javna razgrnitev 
Zakonski rok 30 dni – julij–avgust 2020
občina v sodelovanju z izdelovalcem
priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve
avgust 2020
izdelovalec
izdelava predloga OPPN za 2. mnenja in izdelava elaborata ekonomike
avgust 2020
občina
Pridobivanje 2. mnenj NUP
Zakonski rok 30 dni – september–oktober 2020
izdelovalec
izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo in sprejem na OS
oktober 2020
občina
SPREJEM NA OS OBČINE POSTOJNA
november 2020
Zapisani roki se lahko spremenijo zaradi zahtev posameznih nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku priprave OPPN ter zaradi morebitnega postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Načrt vključevanja javnosti 
Javnost se v postopek vključuje skladno s 112. členom ZUReP-2. Dopolnjen osnutek OPPN PR-033 se javno objavi ter javno razgrne. Med javno razgrnitvijo bo Občina Postojna zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
8. Veljavnost sklepa o pričetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-1/2020
Postojna, dne 6. marca 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost