Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1684. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019, stran 3664.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna občine za leto 2019 izkazuje:
v €
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki
4.707.951,42
II.
Skupaj odhodki
4.553.091,70
III.
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II)
154.859,72
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
18.638,51
VI.
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapit.delež. (IV-V)
–18.638,51
C) Račun financiranja
VII.
Zadolževanje proračuna
128.173,00
VIII.
Odplačila dolga
182.482,10
IX.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–54.309,10
X.
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (III.+VI.+IX.)
81.912,11
Stanje sredstev na računih 31. 12. preteklega leta
294.956,66
Ostanek sredstev na računih občine in KS na dan 31. 12. 2018
376.868,77
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih Občine Miren - Kostanjevica in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2019 v višini 376.868,77 € se vključi v proračun Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020.
5. člen 
Na dan 31. 12. 2019 znašajo sredstva proračunske rezerve 99.157,74 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0010/2020-1
Miren, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost