Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1713. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, stran 3728.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
1. člen 
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/20, 86/20, 88/20 in 90/20) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav iz četrtega odstavka tega člena, ali prihaja iz teh držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.
(2) Ureditev iz prejšnjega odstavka ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, če predložijo dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali v času bivanja, ali originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19.
(3) Prejšnji odstavek ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, kadar prihajajo iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela omejitve na podlagi 11. člena tega odloka.
(4) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene NIJZ o epidemiološki situaciji s sklepom določi in spreminja seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem členom brez odreditve karantene. V primerih, ko obstajajo v različnih administrativnih enotah držav razlike v epidemiološkem stanju, se lahko določijo omejitve z obveznostjo karantene le za posamezne administrativne enote te države. Seznam epidemiološko varnih držav se skupaj z morebitnimi omejitvami za posamezne administrativne enote znotraj posameznih držav sproti posodablja in ažurno objavlja na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
(5) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2.
(6) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(7) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prejšnjega stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni, ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti v skladu s priporočilom NIJZ glede prestajanja karantene, ki je objavljeno na spletni strani NIJZ.
(8) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije zdravstvena služba lahko preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(9) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, se na primeren način seznani z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.
(10) Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebi iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajal karanteno v Republiki Sloveniji) ter jo posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje, ki na mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.
(11) Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni po tem odloku, lahko vstopajo na naslednjih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah:
– na meji z Republiko Hrvaško:
– Gruškovje, 
– Obrežje, 
– Metlika in 
– Jelšane; 
– na meji z Madžarsko:
– Pince; 
– mejni prehod za mednarodni zračni promet:
– Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik). 
V primeru, da v Republiko Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi, lahko minister, pristojen za notranje zadeve, določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke, na katerih je možen vstop v Republiko Slovenijo.
Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah iz tega odstavka Ministrstvo za zdravje zagotovi ustrezno število ljudi za izdajo in vročanje odločb.«.
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v 15. točki pika nadomesti s podpičjem in za njim doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. državljane držav, ki prihajajo iz držav s seznama varnih držav, ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav, in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to izkazuje z dokazilom o rezervaciji.«.
V drugem odstavku se za števnikom »14.« beseda »in« nadomesti z vejico, za števnikom »15.« pa se doda besedilo »in 16.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-24/2020
Ljubljana, dne 3. julija 2020
EVA 2020-1711-0032
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti