Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1685. Odlok o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, stran 3664.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa:
– izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ),
– podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljnjem besedilu: občina),
– način določitve višine sofinanciranja,
– postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa,
– način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter
– način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
(2) Predmet sofinanciranja so športni programi in področja, ki jih določi vsakokratni LPŠ, sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu občine in določijo v LPŠ.
II. IZVAJALCI PROGRAMOV IN PODROČIJ LPŠ 
2. člen 
Izvajalci letnega programa športa po tem odloku so športna društva in športne zveze, zavodi za šport, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in zasebni športni delavci.
III. POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LPŠ 
3. člen 
(pogoji za izbiro in sofinanciranje) 
(1) Izvajalci letnega programa športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in izvajajo programe pretežno na območju občine,
– delujejo najmanj eno leto,
– prijavijo programe, ki so predmet razpisa,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini v skladu z Zakonom o društvih (za športna društva in zveze),
– občini redno in v pogodbeno določenih rokih dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke,
– nimajo neporavnanih obveznosti do občine.
(2) Izvajalci, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, niso upravičeni do sofinanciranja v skladu s tem odlokom.
4. člen 
(merila za sofinanciranje in način določitve višine sofinanciranja izvajanja LPŠ) 
(1) Merila za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Miren - Kostanjevica so priloga tega odloka.
(2) Merila so določena v točkah. Sredstva, ki se namenijo za posamezni športni (pod)program oziroma (pod)področje športa, so enaka zmnožku števila točk, ki jih za predmetni športni (pod)program oziroma (pod)področje športa izvajalec prejme po oceni komisije, z vrednostjo točke.
(3) Vrednost točke se določi glede na v LPŠ predvidena sredstva za posamezni športni (pod)program oziroma (pod)področje športa, upoštevaje seštevek vseh točk, ki jih za posamezni športni (pod)program oziroma (pod)področje športa prejmejo vsi vlagatelji.
(4) Če je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva največ v višini zaprošenih v prijavi, razliko pa se vrne v proračun.
(5) Sredstva, ki niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega odloka, se lahko s sklepom župana razporedi za realizacijo drugih programov na področju športnih dejavnosti.
IV. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJANJA LPŠ 
5. člen 
(sprejem LPŠ) 
Občinski svet po sprejemu proračuna sprejme LPŠ, v katerem so opredeljeni posamezni športni programi in področja, ki se sofinancirajo, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine.
6. člen 
(postopek izbire izvajalcev) 
(1) Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se izvede kot javni razpis, skladno z določili zakona o športu, ki urejajo ta postopek, predvsem o začetku in ustavitvi, komisiji, besedilu javnega razpisa, razpisni dokumentaciji, razpisnemu roku, vlogah, odpiranju vlog, pozivih k dopolnitvi vloge, ocenjevanju in vrednotenju vlog, odločbi, pozivu k podpisu pogodbe in ugovoru.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu in na spletni strani občine.
(3) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
7. člen 
(zapisnik) 
(1) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog;
5. ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti posamezne vloge ter ali jo je vložila upravičena oseba;
6. navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
8. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
Ob dodelitvi sredstev občina s prejemnikom sredstev sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov občine in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo;
– pravico in dolžnost občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
– drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev neposrednih uporabnikov glede obvezne vsebine pogodb;
6. določitev skrbnika pogodbe.
9. člen 
(promocija občine v primeru sofinanciranja športnih prireditev) 
(1) V primeru sofinanciranja športnih dogodkov s strani občine morajo društva poskrbeti za ustrezno promocijo občine na način, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu dodajo grb občine, ob vseh predstavitvah v javnosti pa morajo navesti, da je dogodek sofinancirala občina.
(2) Vse prireditve, ki so sofinancirane preko javnega razpisa s strani občine, morajo biti objavljene v občinskem mesečnemu napovedniku dogodkov. V pogodbi o sofinanciranju se natančno določi način in pogoje objave dogodkov.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
10. člen 
(pristojnost za izvajanje nadzora in določitve ukrepov) 
Nadzor nad izvajanjem pogodbe o sofinanciranju in porabo sredstev izvaja skrbnik pogodbe, ukrepe v primeru kršitev pogodbe pa občinski upravi predlaga komisija, ki je vodila postopek javnega razpisa.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prehodna določba) 
Postopki vlagateljev za sofinanciranje programov športa, ki so bili začeti pred veljavnostjo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
12. člen 
(končni določbi) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 29/12).
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2020-4
Miren, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 
 
 

AAA Zlata odličnost