Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1695. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje, stran 3689.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 10. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje 
1. člen 
Spremeni se drugi odstavek 7. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 58/18, 64/19) tako, da se po novem glasi:
»Po izteku treh mesecev od prvega šolskega dne, to je 1. september tekočega leta, oziroma ob vpisu otroka med letom, po izteku treh mesecev od vpisa otroka, upravičenec ne more več zahtevati denarne pomoči po določbah tega pravilnika.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2018-18
Šafarsko, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost