Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje, stran 3626.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19), 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 12. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15 in 48/18) v 12. členu sedanja točka 3. postane točka 4. in sedanja točka 4. postane točka 3.
Spremeni se besedilo 3. točke, ki sedaj glasi:
»3. Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore,«
Spremeni se besedilo 4. točke, ki sedaj glasi:
»4. Sofinanciranje obrestne mere,«
Spremeni se besedilo 10. točke, ki sedaj glasi:
»10. Sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije poslovanja,«
Spremeni se besedilo 11. točke, ki sedaj glasi:
»11. sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture«.
Za 11. točko se zbriše pika, doda vejica in doda nova točka 12., ki se glasi:
»12. sofinanciranje gospodarskih subjektov v primerih naravnih nesreč ali izjemnih dogodkov.«.
2. člen 
V naslovu podpoglavja 9. se za besedo »in« doda beseda »tehnoloških«.
3. člen 
Spremeni se naslov podpoglavja 11., ki sedaj glasi:
»11. Sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture«.
4. člen 
Za besedilom 41.c člena se doda novo podpoglavje 12., ki se glasi:
»12.Sofinanciranje gospodarskih subjektov v primerih naravnih nesreč ali izjemnih dogodkov«
Dodata se nov 41.č in 41.d člen, ki se glasita:
»41.č člen 
(1) Namen sofinanciranja gospodarskih subjektov v primerih naravnih nesreč ali izjemnih dogodkov je pomoč gospodarskim subjektom, ki so bili prizadeti zaradi omejitve poslovanja zaradi nastanka naravne nesreče ali izjemnega dogodka.
(2) Za naravne nesreče se štejejo nesreče, ki jih opredeljuje državni predpis, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Izjemni dogodki so dogodki izredne narave, ki prizadenejo posamezni gospodarski subjekt, pa ne gre za naravno nesrečo.
41.d člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja so stroški nemožnosti oziroma bistvenega zmanjšanja obratovanja/poslovanja poslovnega subjekta v določenem poslovnem prostoru na območju Mestne občine Celje zaradi višje sile;
– upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar se njihova dejavnost opravlja na območju občine.«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/2020
Celje, dne 23. junija 2020
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost